Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
9 Protokols SĒDES PROTOKOLS 27.06.2024
30 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

27.06.2024
29 Saistošie noteikumi Par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

27.06.2024
28 Saistošie noteikumi Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā

27.06.2024
330 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Jurģu ielā 6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 27.06.2024
329 Lēmums Par atļauju amatu savienošanai 27.06.2024
328 Lēmums Par ekspozīcijas un muzejpedagoģijas programmas “Ansis Cīrulis. Ģēnijs. Latvietis” izveidi 27.06.2024
327 Lēmums Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 14. maija atzinumu Nr. 1-18/3015 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 19” 27.06.2024
326 Lēmums Par prasības parāda norakstīšanu 27.06.2024
325 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 27.06.2024
324 Lēmums Par dalību Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam projekta “Pārgājienu taku pieejamība” īstenošanā 27.06.2024
323 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 31. oktobra lēmumā Nr. 577 “Par cilvēku drošību apdraudošu ēku un kadastrā nereģistrēto būvju konservāciju vai nojaukšanu Raga ielā 1, Jūrmalā” 27.06.2024
322 Lēmums Par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu 27.06.2024
321 Lēmums Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Mārupes novada pašvaldību par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldības valdījumā esošajā Lielupes akvatorijas daļā 27.06.2024
320 Lēmums Par iepirkuma līguma slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem – iepirkumā “Kompaktā apvidus klases transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā” 27.06.2024
319 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu 27.06.2024
318 Lēmums Par lokālplānojuma zemesgabalam Kauguri 0505, Jūrmalā, apstiprināšanu 27.06.2024
317 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 27.06.2024
316 Lēmums Par Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā” precizēšanu 27.06.2024
315 Lēmums Par dzīvojamai mājai Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu 27.06.2024
314 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 335 “Par Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisiju” 27.06.2024
313 Lēmums Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” apstiprināšanu 27.06.2024
312 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu” 27.06.2024
311 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dalību grantu programmā “(ie)dvesma” 27.06.2024
310 Lēmums Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāras sarunas: proza un zinātne” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā 27.06.2024