Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
7 Protokols ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 13.05.2024
6 Protokols SĒDES PROTOKOLS 24.04.2024
20 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 24.04.2024
19 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām 24.04.2024
18 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 24.04.2024
17 Saistošie noteikumi Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

24.04.2024
16 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

24.04.2024
15 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam 24.04.2024
14 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm 24.04.2024
13 Saistošie noteikumi Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

24.04.2024
12 Saistošie noteikumi Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību

24.04.2024
11 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē

24.04.2024
200 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 13.05.2024
199 Lēmums Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai 2024. gadā 24.04.2024
198 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšanu 24.04.2024
197 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 619 “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” 24.04.2024
196 Lēmums Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” noslēgumu 24.04.2024
195 Lēmums Par iepirkuma līguma slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem – iepirkumā “Četru policijas transportlīdzekļu iegāde operatīvajā līzingā” 24.04.2024
194 Lēmums Par vidi degradējošas ēkas Pētera ielā 11A, Jūrmalā, konservāciju 24.04.2024
193 Lēmums Par vidi degradējošas ēkas Kāpu ielā 47, Jūrmalā, sakārtošanu 24.04.2024
192 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 592 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” 24.04.2024
191 Lēmums Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu 24.04.2024
190 Lēmums Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu 24.04.2024
189 Lēmums Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 24.04.2024
188 Lēmums Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 24.04.2024