Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 13.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

1996.gada 25.jūlijāNr.661

Par Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu
numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga turētāja statīva
izvietošanas kārtības noteikumiem un etalonu apstiprināšanu

Iepazīstoties ar iesniegtajiem etalonu paraugiem un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga turētāja statīva etalonus.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga statīva izvietošanas kārtības noteikumus saskaņā ar pielikumu.

  Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, t.sk. ārvalstu.

 3. Uzdot pilsētas galvenajam māksliniekam V.BULAVAM nokārtot Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu pasūtījumu pieņemšanu.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 25.jūlija lēmumu Nr.661

Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga statīva izvietošanas kārtības
NOTEIKUMI

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Par noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgas fiziskās un juridiskās personas, kuru lietošanā, valdījumā vai īpašumā ir attiecīgā ēka.

  1.2 Uz ēku fasādēm, žogiem un stabiem aizliegta ielu un ēku numerācijas plākšņu, kas neatbilst Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem paraugiem, izmantošana, neievērojot šos noteikumus.

  1.3 Saskaņā ar šiem noteikumiem uz ēku fasādēm, žogiem un stabiem tiek izvietotas ielu nosaukuma plāksnes, virs daudzdzīvokļu ēku ieejas durvīm - dzīvokļu numerācijas plāksnes.

  1.4 Ielu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas plākšņu izvietošana pie ēkām, kas ir kultūras un arhitektūras pieminekļi, jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļu.

  1.5 Ielu nosaukumu, ēku numerācijas plāksnes var izvietot fiziskās vai juridiskās personas to īpašumā esošajā teritorijā saskaņā ar noteiktu paraugu.

  1.6 Ēkas īpašnieka iniciālis un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums uz ēkas numerācijas plāksnes tiek uzrakstīts saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatā vai citiem īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem.

 2. Ēku un dzīvokļu numerācija.

  Tiek saglabāts iepriekšējais ēku un dzīvokļu numerācijas princips.

 3. Ielu nosaukumu, ēku numerācijas plākšņu izvietošana.

  3.1 Ielu nosaukumu plāksnes tiek veidotas atbilstoši etalonam, plākšņu izmēri - 16x42, 16x64, 16x84 (cm), teksts Valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā plāksnes garumu var palielināt, to saskaņojot ar pilsētas galveno mākslinieku:

  3.1.1 ielu nosaukumu plāksnes tiek izvietotas uz katras šķērsielas stūra, uz ēkas 2,2 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Iespējamas šā izvietojuma variācijas atbilstoši ēkas arhitektoniskajam veidojumam;

  3.1.2 ja ēka atrodas atstatu no ielas nosaukuma plāksne tiek izvietota uz žoga vai īpaši uzstādīta noteikta parauga staba, to saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes arhitektūras un plānošanas pārvaldi;

  3.1.3 ja jaunajos dzīvojamos rajonos ēka atrodas 20 m attālumā no ielas, ielas nosaukuma plāksne tiek papildus izvietota uz ielas stūra uzstādīta noteikta parauga staba, kur papildus tiek atzīmēta ēku numerācija pieaugošā kārtībā līdz nākošajai šķērsielai;

  3.1.4 nav pieļaujama ielu nosaukumu saīsināšana. Ja nosaukums veidots no personas vārda, tad jāraksta pilns vārds un uzvārds.

  3.2 Ēkas numerācijas plāksne tiek veidota atbilstoši etalonam (plāksnes izmēri - 32x22 cm un 32x28 cm), daudzstāvu ēku dzīvojamos rajonos plāksnes izmēri - 50x35 cm:

  3.2.1 uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ielas nosaukums, ēkas numurs, ēkas īpašnieka iniciālis, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums:

  3.2.1.1 ja ēkai ir divi īpašnieki, to uzvārdi rakstāmi alfabēta secībā;

  3.2.1.2 ja ēkai ir vairāki īpašnieki, numerācijas plāksnē atzīmē viena īpašnieka iniciāļus (iniciāli) un uzvārdu, piezīmējot "u.c." vai arī "mantinieki". Ēkas īpašnieka iniciāli un uzvārdu var aizvietot ar uzrakstu "Privātīpašums". Uz ēkas numerācijas plāksnes var norādīt ēkas piederību (valsts īpašums, pašvaldības īpašums, juridiskās personas īpašums u.c.);

  3.2.2 ēkas numerācijas plāksne tiek uzstādīta 2,2 m augstumā no zemes;

  3.2.3 ēkas numerācijas plāksnes tiek izvietotas pie ēkas centrālās ieejas kreisajā pusē (skatoties virzienā no ēkas fasādes), 30 cm no ieejas vienādā augstumā ar ielas nosaukuma plāksni. Izņēmuma gadījumos, labākas redzamības dēļ, ēkas numerācijas plāksnes izvietošanu citā vietā jāsaskaņo ar pilsētas galveno mākslinieku;

  3.2.4 ja ēkai divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, numerācijas plāksne jāizvieto pie katras ieejas;

  3.2.5 jaunajos dzīvojamos rajonos ēkām ar daudzām vienāda tipa ieejām numerācijas plāksnes tiek izvietotas pie abām malējām ieejām;

  3.2.6 ēkas, kuru fasādes vērstas uz apbūves iekšpusi, numerācijas plāksne tiek izvietota uz ēkas daļas, kas atrodas uz maģistrālās ielas pusi;

  3.2.7 jaunajos dzīvojamos rajonos, ja ēka atrodas perpendikulāri galvenajai maģistrālajai ielai, uz ēkas gala sienas papildus jāizvieto ēkas numerācijas plāksne tajā sienas plaknes daļā, kura ir tuvāk braukšanas virzienam no pilsētas centra uz perifēriju;

  3.2.8 ēkas numerācijas plāksnes nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

  Ja ēka atrodas rajonā ar inidividuālo apbūvi vairāk nekā 30 m no ielas braucamās daļas, tad ēkas numerācijas plāksne papildus tiek izvietota pie ievedceļa;

  3.2.9 ja uz viena zemesgabala atrodas vairākas ēkas un ir viena adrese, tad zem numerācijas plāksnes jāizvieto ēku litera (lit.) apzīmējuma plāksne;

  3.2.10 ēkas litera (lit.) apzīmējuma plāksne tiek veidota atbilstoši etalonam (plāksnes izmēri 16x22 cm un 16x28 cm).

  3.3 Dzīvokļu numerācijas plāksne tiek veidota atbilstoši apstiprinātajam etalonam (plāksnes izmēri 10x30 cm). Plāksne tiek izvietota virs ieejām katrā kāpņu telpā, vienā, labi pārredzamā vietā visai ēkai.

 4. Valsts karoga turētāja statīva izvietošana.

  4.1 Latvijas Valsts karogu izvieto, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumus Nr.311 "Par likuma "Par Latvijas Valsts karogu" piemērošanu, Valsts karoga izgatavošanas un lietošanas kārtību".

  4.2 Karoga turētāja statīva lietošanas nosacījumi:

  4.2.1 karoga turētāja statīvu izvieto pie ēkas ieejas labajā pusē, skatoties virzienā no ēkas fasādes. Rajonos ar individuālo apbūvi karoga turētāja statīvu izvieto pie ieejas ēkā, kuras fasāde vērsta pret galveno ielu. Ja ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, tad karoga turētāja statīvu izvieto uz tās ēkas fasādes daļas, kura ir vērsta pret ielu (labajā pusē, skatoties virzienā no ēkas fasādes).

  Karoga turētāja statīvs tiek uzstādīts 2,2 m augstumā no zemes;

  4.2.2 jaunajā daudzdzīvokļu apbūvē, kur ēkai ir divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, karoga turētāja statīvu izvieto pie tās ieejas labajā pusē (skatoties virzienā no ēkas fasādes), kas tuvāka pilsētas centram;

  4.2.3 jaunajā daudzdzīvokļu apbūvē, ja fasāde vērsta perpendikulāri pret galveno ielu, tad karoga turētāja statīvu izvieto pie tās ieejas, kura atrodas tuvāk maģistrālajai ielai. Karoga turētāja statīvs tiek izvietots ieejas labajā pusē, skatoties virzienā no ēkas fasādes;

  4.2.4 pie ēkām, kur saskaņā ar ēkas statusu vienlaikus ar Latvijas Valsts karogu jāizvieto citu valstu karogi, Valsts karoga turētāja statīvu izvieto ēkas fasādes ieejas labajā pusē, skatoties virzienā no ēkas fasādes, otru karoga turētāja statīvu izvieto simetriski ēkas ieejas kreisajā pusē.

 5. Atbildība par noteikumu neievērošanu.

  5.1 Šo noteikumu izpildi kontrolē Jūrmalas pilsētas domes municipālā policija.

  5.2 Par šo noteikumu neievērošanu sodu var uzlikt juridiskām un fiziskām personām, kuru valdījumā, lietošanā vai īpašumā ir attiecīgā ēka:

  5.2.1 fiziskām personām no Ls 5 līdz Ls 25;

  5.2.2 juridiskām personām no Ls 10 līdz Ls 50.

  5.3 Par šo noteikumu neievērošanu uzliekams naudas sods:

  5.3.1 ja nav izvietota ielas nosaukuma plāksne, ēkas vai dzīvokļa numerācijas plāksne, karoga turētāja statīvs - naudas sods līdz Ls 10;

  5.3.2 ja no 1999.gada 30.decembra ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas plāksnes neatbildīs Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem paraugiem un netiks ievēroti šie noteikumi - naudas sods vienas minimālās mēnešalgas apmērā, bet ne lielāks par Ls 50;

  5.3.3 par ielu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas plākšņu neuzturēšanu kārtībā - naudas sods līdz Ls 25.