Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 3.februārīNr.56

Par koplīgumu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.514 "Par koplīgumu" un 1999.gada 30.decembra Jūrmalas pilsētas domes arodbiedrības konferences protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pārslēgt koplīgumu uz pieciem gadiem (līdz 2004.gada 30.decembrim) saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 3.februāra lēmumu Nr.56

Apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes
arodbiedrības konferencē
1999.gada 30.decembrī (protokols Nr.1)

KOPLĪGUMS

Šis koplīgums noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domes arodbiedrību (turpmāk -tekstā - Arodbiedrība), no vienas puses, un Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk tekstā - Darba devējs), no otras puses, pamatojoties uz Latvijas Darba likumu kodeksu, Latvijas Republikas likumiem "Par arodbiedrībām", "Par darba koplīgumiem" un citiem Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

Šī vienošanās nosaka apstākļus un nosacījumus, kas ir pamatā līgumam starp darba devēju un darbiniekiem.

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1. Izpildot koplīgumā ietvertās saistības, ikdienas darba attiecībās tiks uzturēta savstarpēja uzticība, saprašanās un atklātība. Gadījumā, ja radīsies nesaprašanās vai viedokļu atšķirība, konfliktus risinās izlīgšanas komisija, kas izveidota no līgumslēdzēju pušu pilnvarotiem pārstāvjiem. Izlīgšanas komisijas pārstāvjus no darba devēja puses norīko ar darba devēja rīkojumu, no arodorganizācijas puses - ar arodkomitejas lēmumu. Mainoties darba devēja pārstāvim darba koplīgums saglabā spēku līdz jauna koplīguma pieņemšanai.

  1.2. Šis koplīgums rada darbiniekiem garantētu darba samaksu, labākus darba apstākļus, sadzīves un sociālos apstākļus, kā arī lielākas tiesību garantijas kā tās noteiktas Latvijas Republikas likumos.

  1.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz jauna koplīguma noslēgšanai. Koplīguma darbības laikā koplīgumu var grozīt tikai tad, ja abas puses par to vienojas rakstveidā. Neviena no līgumslēdzējām pusēm nevar pārtraukt pieņemto saistību izpildi vienpusējā kārtā.

  1.4. Pašvaldības teritoriālās reformas rezultātā jaunizveidotajās pašvaldībās šis koplīgums ir spēkā attiecībā uz līgumslēdzējiem vai to saistību un pienākumu pārņēmējiem līdz jauna koplīguma noslēgšanai.

  1.5. Koplīgumā paredzētie noteikumi attiecas tikai uz arodbiedrības biedriem, bet darba devējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pielīdzināt esošos noteikumus arī pārējiem darbiniekiem.

 2. Darba devējs.

  2.1. Apņemas ievērot Latvijas Darba likumu kodeksu, likumu "Par pašvaldībām", citus likumus un normatīvos aktus un šo koplīgumu.

  2.2. Apņemas radīt nepieciešamos apstākļus darba uzdevumu izpildei.

  2.3. Vismaz 1 mēnesi iepriekš informē darbiniekus par izmaiņām pašvaldības struktūrā, darba vietu organizācijā un darbinieku nodarbinātības jomā, un darba samaksā.

  2.4. Mēneša laikā no koplīguma parakstīšanas dienas iepazīstina domes darbiniekus ar parakstītā koplīguma tekstu un iepazīstina ar to jaunos darbiniekus, noslēdzot darba līgumu.

  2.5. Pieņemot darbā darbinieku, iepazīstina viņu ar veicamajiem pienākumiem un iekšējās darba kārtības noteikumiem.

  2.6. Ir atbildīgs par ikdienas darba norisi, pareizi organizē darbinieku darbu.

  2.7. Argumentē un atbild par pieņemto lēmumu pareizību.

  2.8. Atturas no pasākumiem, kas pasliktina darbinieku stāvokli salīdzinājumā ar šajā koplīgumā pieņemtajām saistībām.

  2.9. Ievērot, ka darba līgumu ar darbinieku - arodbiedrības biedru - var izbeigt tikai ar arodkomitejas piekrišanu, izņemot gadījumus, ja darbinieks atrodas darbā alkohola, narkotiskā vai toksiskā reibuma stāvoklī vai, ja izdarīta darba devēja mantas izlaupīšana.

  2.10. Arodkomitejas priekšsēdētājam atļauts sabiedriskos pienākumus veikt darba laikā, saglabājot darba algu, un saskaņojot ar dienesta vadītāju.

  2.11. Pēc pieprasījuma sniegt arodbiedrībai informāciju par organizācijas ekonomisko stāvokli un finansu darbību.

 3. Darbinieki.

  3.1. Apzinīgi un ar lielu atbildību pilda savus darba pienākumus.

  3.2. Ievēro darba iekšējās kārtības noteikumus.

  3.3. Rūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu.

  3.4. Saudzīgi izturās pret darba devēja mantu. Darbinieki ir pilnā apjomā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas izpildot darba pienākumus, viņu vainas dēļ nodarīts darba devējam.

  3.5. Godīgi un apzinīgi izpilda savu darbu, ceļ savu profesionālo līmeni, ievēro noteikto darba režīmu, neizpauž dienesta noslēpumus, ar savu darbu un uzvedību nekompromitē pašvaldību.

 4. Darba samaksa.

  4.1. Darba samaksas stundas tarifa likmes, amatalgas nosaka darba devējs. Izmaiņas minimālajā algā ir par pamatu darbinieku amatalgu palielināšanai. Jaunās amatalgas tiek noteiktas mēneša laikā no Ministru kabineta noteikumu par izmaiņām minimālajā algā pieņemšanas.

  4.2. Tarifa likme vai amatalga tiek norādīta darba līgumā.

  4.3. Jebkuri darba samaksas grozījumi saskaņojami ar arodbiedrību.

  4.4. Darba algas izmaksu veic divas reizes mēnesī - 1. un 16.datumā.

  4.5. Darba algu par atvaļinājuma laiku, atvaļinājuma pabalstu un algu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.

  4.6. Darbinieku, atlaižot no darba, visas summas, kas viņam pienākas pēc galīgā aprēķina, izmaksā atlaišanas dienā.

  4.7. Samaksa par papildu darbu (DLK 92.p.) tiek noteikta pusēm vienojoties līdz 50% apmēram no tā darbinieka algas, kura darbu izpilda.

  4.8. Bez darbinieka piekrišanas darba devējs nav tiesīgs prasīt darba līgumā neparedzēta darba izpildi.

  4.9. Ja darba līgums tiek izbeigts sakarā ar to, ka samazināts darbinieku skaits vai, ja iestādi likvidē, tad darbiniekam tiek izmaksāts atlaišanas pabalsts 3 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

  4.10. Domes štata darbiniekiem par nenormētu darba dienu u.c. papildus pienākumu veikšanu, kā arī atkarībā no finansiālā stāvokļa darba devējs maksā ikmēnēša piemaksas pie pamatalgas līdz 50% no darbinieka mēneša darba algas.

 5. Darbinieku sociālās nodrošinātības garantijas.

  5.1. Darbiniekiem, aizejot atvaļinājumā, izmaksā veselības atjaunošanas pabalstu līdz vienas mēneša algas apmēram.

  5.2. Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, sekmīgi apgūst izglītību augstākajās mācību iestādēs, mācību atvaļinājuma laikā tiek saglabāta vidējā alga.

  5.3. Darbiniekam, kura ģimenē piedzimst bērns, izmaksā pabalstu Ls 50 apmērā par katru jaunpiedzimušo bērnu.

  5.4. Darbiniekam, kurš sasniedzis 50, 55, 60 gadu vecumu vai pensijas vecumu, izmaksā vienreizēju pabalstu, ja viņš nostrādājis pašvaldībā:

  5.5. Darba devējam jānodrošina iespēja darbiniekiem celt savu kvalifikāciju, atbilstoši darba specifikai, saglabājot viņiem atalgojumu un sedzot mācību izdevumus atkarībā no finansu iespējām.

  5.6. Īpašos gadījumos uz motivēta iesnieguma pamata piešķir vienreizēju pabalstu:

  5.7. Segt 25% no sanatorijas ceļazīmes vērtības darbiniekiem, kuri ārstējas Latvijas Republikas sanatorijās.

  5.8. Darba algas fonda ietvaros un no citiem gūtajiem ieņēmumiem papildus var materiāli stimulēt pašvaldības darbiniekus saskaņā ar domes rīkojumu.

  5.9. Ilggadējiem domes darbiniekiem (kuri nostrādājuši pēdējā darba vietā - Domē 10 un vairāk gadu), kas aizgājuši pensijā, izmaksāt vienu reizi gadā materiālo pabalstu līdz Ls 100.

 6. Darba vide.

  6.1. Darba devējs nodrošina darba vietu atbilstību valsts ugunsdrošības noteikumiem un likumam "Par darba aizsardzību".

  6.2. Darba devējam jāorganizē darba vietu uzkopšana.

  6.3. Darbiniekam darba vieta jāuztur tīrībā un kārtībā.

  6.4. Darba devējam darba vietās ar augstu psiholoģisko slodzi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar apmeklētāju apkalpošanu, jāparedz atpūtas laiks un attiecīgi iekārtotas telpas.

  6.5. Darba devējs gadījumos, ja darbiniekus nosūta strādāt ārpus to pastāvīgās darba vietas, nodrošina transportu vai apmaksā darbinieku ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā.

  6.6. Darba devējs nodrošina darbiniekus ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru un darbarīkiem.

  6.7. Palielinoties darbinieka veicamā darba apjomam sakarā ar pašvaldībām nodoto jaunu funkciju veikšanu vai cita iemesla dēļ, darba devējs nodrošina darbinieka darba apjoma normalizēšanu, nepieciešamības gadījumā izveidojot jaunas štata vietas.

 7. Arodbiedrības darbība.

  7.1. Arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses pārrunās ar darba devēju.

  7.2. Arodbiedrība ir tiesīga, iepriekš saskaņojot ar darba devēju, organizēt sapulces un mācības.

  7.3. Arodbiedrība un darba devējs iepazīstina darbiniekus ar visu informāciju, kas attiecas uz koplīgumu.

  7.4. Arodbiedrība apņemas sekot darba koplīguma izpildei un ir atbildīga par tā izpildi. Koplīguma ievērošana un izpilde tiek pārbaudīta ne retāk kā reizi gadā un par to atskaite tiek dota darbinieku sapulcē.

  7.5. Pēc pieprasījuma arodbiedrība informē darba devēju par darbinieku piederību arodbiedrībai.

  7.6. Arodbiedrība apņemas sniegt bezmaksas konsultācijas arodbiedrības biedriem darba un sociālo tiesību jautājumos, palīdzēt risināt konflikta situācijas.

  7.7. Arodorganizācijas vēlētos locekļus, kas nav atbrīvoti no tiešā darba, pēc darba devēja iniciatīvas var pārcelt citā pastāvīgā darbā vai atlaist no darba tikai ar attiecīgās arodorganizācijas augstākās institūcijas iepriekšēju piekrišanu.

  7.8. Darba devējs apņemas saglabāt vidējo darba algu arodbiedrības aktīvistam kvalifikācijas celšanas un apmācību laikā.

  7.9. Pēc arodorganizācijas priekšsēdētāja pamatota iesnieguma atļaut izmantot domes transportu un telpas bez maksas.

  7.10. Arodkomiteja kopā ar darbiniekiem apņemas nepieļaut sociālo spriedzi kolektīvā, kamēr nav izmantoti visi citi līdzekļi strīdus jautājumu atrisināšanai sarunu ceļā ar darba devēju, ja tas pilda koplīguma pieņemtās saistības.

 8. Darba laiks.

  8.1. Domes darba laiks noteikts iekšējās darba kārtības noteikumos.

  8.2. Pirmssvētku dienās darba dienas tiek saīsinātas par 1 stundu.

  8.3. Darbiniekiem tiek noteikta 5 dienu darba nedēļa ar divām brīvdienām.

 9. Brīvdienas.

  9.1. Domē tiek noteiktas vienotas atpūtas dienas - sestdiena un svētdiena.

  9.2. Darbiniekiem īpašos dzīves gadījumos tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas:

  kā arī citos gadījumos vienojoties ar darba devēju.

 10. Atvaļinājumi.

  10.1. Darbiniekiem tiek piešķirts ikgadējais atvaļinājums - četras kalendārās nedēļas. Atvaļinājumu piešķir pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un atvaļinājuma grafiku, kas ir saskaņots ar arodbiedrību.

  10.2. Darbiniekiem piešķir apmaksātu papildus atvaļinājumu:

  Kopējais papildus atvaļinājums nedrīkst pārsniegt DLK noteiktās 12 darba dienas.

  10.3. Papildus atvaļinājuma dienas pievienojamas ikgadējam atvaļinājumam.

  10.4. Darba devējs var piešķirt darbiniekam papildus atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas ģimenes apstākļu vai citu svarīgu iemeslu dēļ.

  10.5. Ja darbinieks tiek atsaukts no atvaļinājuma darba apstākļu dēļ, nostrādātās dienas tiek kompensētas divkāršā apmērā.

  10.6. Darba disciplīnas pārkāpumu gadījumā, kas fiksēti koplīguma darbības laikā, papildus atvaļinājumu vai piemaksas nepiešķir.

 11. Nobeiguma noteikumi.

  11.1. Līgumslēdzēju puses apņemas ievērot koplīguma noteikumus.

  11.2. Darba koplīgums ir spēkā līdz 2004.gada 30.decembrim.

  11.3. Darba koplīgums ir juridisks dokuments un ir saistošs līgumslēdzēju pusēm visu tā darbības laiku.

  11.4. Koplīgums sastādīts 3 eksemplāros, viens glabājas pie darba devēja, otrs - pie arodbiedrības pilnvarotās personas, trešais - domes lietu pārvaldē.

Darba devējsArodbiedrības pārstāvis
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājsArodkomitejas priekšsēdētāja
(paraksts) L.Alksnis(paraksts) I.Kundziņa