Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2001.gada 8.martāNr.4

Protokols Nr.5

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Vārnukrogs" teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumiem Nr.423
"Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un
Jūrmalas pilsētas domes 04.11.1999. lēmumu Nr.1114
"Par detālplāna uzsākšanu Vārnukrogā"

Apstiprināt Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Vārnukrogs" teritorijas detālo plānojumu saskaņā ar minēto projektu pielikumā.

Priekšsēdētājs L.Alksnis