Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1998.gada 22.janvārīNr.54

Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma
"Lielupes ostas pārvalde"
reorganizāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts kontroles saimnieciskās revīzijas departamenta kolēģijas 1997.gada 21.oktobra lēmumu "Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma "Lielupes ostas pārvalde" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju", LR likumu "Par pašvaldības uzņēmumu" un LR likumu "Par ostām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Reorganizēt 1995.gada 24.februārī LR Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas Nr.000324770 reģistrēto Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu "Lielupes ostas pārvalde" saskaņā ar LR likumu "Par ostām" izveidojot pašvaldības iestādi "Lielupes ostas pārvalde", kas ir pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Lielupes ostas pārvalde" tiesību un saistību pārņēmējs.

 2. Izveidot PBU "Lielupes ostas pārvalde" reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:

  komisijas priekšsēdētāja, domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas galvenā speciāliste L.AUŠTA;
  komisijas locekļi:
  ostas pārvaldnieks J.ARNICĀNS;
  domes juridiskās nodaļas galvenā speciāliste B.LIPSKA;
  domes revīzijas komisijas locekle D.JURŠĀNE;
  PBU "Lielupes ostas pārvalde" galvenā grāmatvede B.KĻAVA;
  domes deputāts A.VĒTRA;
  domes deputāts D.URBANOVIČS.

 3. Uzdot reorganizācijas komisijai (L.AUŠTA) līdz 1998.gada 25.maijam reorganizēt PBU "Lielupes ostas pārvalde" likumdošanā noteiktā kārtībā.

 4. Pašreizējam ostas pārvaldniekam J.ARNICĀNAM iesniegt attīstības jautājumu komitejai apstiprināšanai PBU "Lielupes ostas pārvalde" valdes locekļu sastāva un nolikuma projektu līdz 1998.gada 12.februārim un līdz 1998.gada 19.februārim iesniegt tos izskatīšanai domē.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis