Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 7.novembrīNr.19


Sēde atklāta plkst.1000
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.
Sēdi vada domes priekšsēdētājsDainis Urbanovičs
Sēdi protokolē domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas galvenā speciālisteUna Alksnāja
Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonids Aleksejevs (nepiedalās no plkst. 1420-1430), Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1845 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1400-15.00), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1700-1705), Juris Griķis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.1640-1645), Leopolds Ozoliņš, Regīna Simsone, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1650-1655), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1000-1015 un no plkst.1310-1320)
Nepiedalās deputātsVladimirs Barinovs

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
padomniece juridiskajos jautājumos Evija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i.Veronika Ramāne
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Gunta Jubele, Vilnis Vitkovskis, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Gunta Smalkā, Rita Leice, Visvaldis Dziesma, Andrejs Upmacis, Edgars Bērziņš, A.Freimanis.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Informācija par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, ko 2001.g.septembrī veica tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” par pilsētas apbūves problēmām

 4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu

 5. Par Jūrmalas pilsētas domes, komiteju un komisiju vadītāju, deputātu, komisiju locekļu un pieaicināto speciālistu darba samaksu

 6. Par nekustamā īpašuma nomas maksu

 7. Par zemes nomas maksu

 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem

 9. Par īpašuma ieķīlāšanu

 10. Par projektu “Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

 11. Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolai

 12. Par zemesgabala atdalīšanu un pievienošanu Medņu 98 un Eglaines 3

 13. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 14. Par Lielupes ostas robežu izmaiņām un paplašināšanu ostas darbības attīstībai

 15. Par izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi

 16. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 26.10.2001. lēmuma Nr.666 apstiprināšanu

 17. Par detālā plānojuma uzsākšanu Slokas 89

 18. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Bulduri 1001

 19. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 20. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

 21. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 22. Par privatizācijas grafikā iekļauto neapdzīvojamo telpu Nr.1a pārdošanu Asaru pr.2

 23. Par izmaiņām domes 26.09.2001. lēmumā Nr.537

 24. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 25. Par zemes nomas līguma izmaiņām Fabrikas 2

 26. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu

 27. Par nekustamā īpašuma Jomas 2 pārdošanu

 28. Par atkārtotās izsoles organizēšanu (Jomas 2)

 29. Par atkārtotās izsoles organizēšanu (Edinburgas pr.29)

 30. Par privatizācijas priekšlikuma noraidīšanu

 31. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu ar IU “Alses”

 32. Par zemesgabala Tirgoņu 29 nomāšanu

 33. Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.75 nomāšanu

 34. Par zemesgabala “Priedaines kapi” nomu

 35. Par zemesgabala “Vārnukrogs 2003” nomu

 36. Par zemesgabala “Priedaine 2004” nomu

 37. Par zemesgabala “Bražuciems 0701” nomu

 38. Nolikums par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

L.Ozoliņš -

1) Sakarā ar to, ka Jūrmalā bija vētra, ierosina noklausīties vides aizsardzības nodaļas ziņojumu par postījumiem;
2) Vēlās noklausīties īsu ziņojumu par autokatastrofu, kas notika sakarā ar apledojumu uz tilta.

D.Urbanovičs - Abas L.Ozoliņa pieprasītās informācijas tiks iekļautas priekšsēdētāja informācijā.

I.Ančāns - Vēlās, lai nākošajā domes sēdē tiktu iekļauts priekšsēdētāja ziņojums un deputātiem būtu iespēja uzdot jautājumus.

D.Urbanovičs -

1) Nākošās domes sēdes darba kārtībā tiks iekļauts priekšsēdētāja ziņojums un deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus.
2) Noņem no izskatīšanas sekojošus lēmumu projektus - "Par Lielupes ostas darbības attīstības programmu un robežu izmaiņām ostas attīstības veicināšanai" un "Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Slokas ielā 89", jo abi šie lēmumu projekti prasa papildus izvērtēšanu.
3) Iekļaut sēdes darba kārtībā lēmuma projektu "Par zemes īpašnieku iesnieguma izskatīšanu un detālo plānojumu Jūrmalā, Turaidas ielā 73", jo saņemta kategoriska zemesgabala īpašnieka vēstule ar prasību nekavējoties pieņemt lēmumu domes sēdē.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām: par" - 14.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs
  Izsakās:Z.Starks
  D.Urbanovičs
  - Informē par postījumiem Jūrmalā, kas radušies vētras rezultātā, kā arī īsi pastāsta par divās nedēļās paveikto.

  Z.Starks - Informē par satiksmes negadījumiem, kas notika uz apledojušiem ceļiem un tiltiem.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.649)3

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Informācija par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, ko 2001.gada septembrī veica tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas Fakti" par pilsētas apbūves problēmām

  Ziņo:A.Freimanis - īsumā informē par aptaujas rezultātiem

 4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu (noteikumi Nr.11)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 5. Par Jūrmalas pilsētas domes, komiteju un komisiju vadītāju, deputātu, komisiju locekļu un pieaicināto speciālistu darba samaksu (lēmums Nr.650)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 3, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par nekustamā īpašuma nomas maksu (lēmums Nr.651)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:J.Griķis - Lēmumā vajadzētu ierakstīt konkrētu summu. Kāda tā ir?

  A.Tukāne - Ls 1254 par zemi un Ls 3100 par ēkām.

  D.Urbanovičs - Noņem šo jautājumu no izskatīšanas, jo finansu komitejā lēma tikai par atbrīvojumu Ls 1254 apmērā.

  A.Vētra - Šodien nolemt par atvieglojumu Ls 1254 apmērā. Par pārējo summu lemt citreiz.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:nolēma pieņemt iesniegto nolikuma projektu un atbrīvot BO Ģimenes aprūpes centru "Bulduri" no 2001.gada nomas maksas Ls 1254 apmērā.

 7. Par zemes nomas maksu (lēmums Nr.652)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:I.Ančāns - Balsos "pret".

  L.Alksnis - Ierosina deputātiem apdomāt, vai lēmuma projektā rakstīt 2., 3.punktu.

  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem (lēmums Nr.653)

  Ziņo:P.Leiškalns
  Izsakās:L.Ozoliņš - Nesamazināt zemes nomas maksu Jānim Zvirbulim, jo viņš tikai izliekās par nabadzīgu, bet patiesībā viņam vēl bez pensijas ir blakus ienākumi.

  I.Ančāns - Atlikt 16.punktu un noskaidrot visus apstākļus.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atlikt 16.punktu un pēc L.Ozoliņa lūguma noskaidrot vai J.Zvirbulim ir blakus ienākumi vēl bez pensijas.

Pārtraukums no plkst.1200 līdz 1220

 1. Par īpašuma ieķīlāšanu (lēmums Nr.654)

  Ziņo:V.Dziesma
  Izsakās:D.Urbanovičs - Lēmuma projekta 1.punktā vārdu "A/S "Hansabanka" vietā rakstīt "kredītiestādei".

  J.Griķis - Lēmuma projekta 1.punktā vārdu "Atļaut ieķīlāt" vietā rakstīt vārdus "Piekrist, ka tiek ieķīlāta".

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punktā vārdu "Atļaut ieķīlāt" vietā rakstīt vārdus "Piekrist, ka tiek ieķīlāta" un vārdu "par labu A/S "Hansabanka"" vietā rakstīt vārdus "par labu kredītiestādei".

 2. Par projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" (lēmums Nr.655)

  Ziņo:V.Dziesma
  Izsakās:L.Ozoliņš - Lēmuma 1.punktā rakstīts, ka aizņēmums tiek ņemts ar 10% likmi gadā. Kāpēc?

  D.Urbanovičs - Lēmuma 1.punktā likt punktu aiz iekavām. Pārējos vārdus svītrot.

  J.Griķis - Lēmuma finansiālo pusi kontrolēs finansu pārvalde. Kas kontrolēs tehniskos jautajumus?

  V.Dziesma - Dome ir iecēlusi savu pilnvarnieku uzņēmumā.

  I.Ančāns - Balsos "pret".

  L.Alksnis - Atbalsta.

  A.Tampe - Atbalsta.

  L.Ozoliņš - Balsos "par".

  A.Vētra - Atbalsta.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punktā svītrot vārdus "uz 10 gadiem ar 10% likmi gadā".
  3. Lēmuma 5.punkta beigas papildināt ar vārdiem "un pašvaldības pilnvarniekam".

 3. Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolai (lēmums Nr.656)

  Ziņo:A.Upmacis
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par zemesgabala atdalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Medņu ielā 98 un Eglaines ielā 3 (lēmums Nr.657)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.658)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi (lēmums Nr.659)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma 1.1.apakšpunktā vārdu "apbūvētās zemes piekrīt Jūrmalas pilsētai" vietā rakstīt vārdus "kapsētas teritorijas tiek nodotas Jūrmalas pilsētas īpašumā".

  Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu: "par" - 4, "pret" - 1, "atturās" - 7, nebalso - 2. Priekšlikums nav pieņemts.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 4
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 26.oktobra lēmuma Nr.666 apstiprināšanu (lēmums Nr.660)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 9, "pret" - 2, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001 (saistošie noteikumi Nr.18)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis -
  1. Nepieņemams 1.6.apakšpunkts.
  2. 7 stāvu apbūve 1.5.apakšpunktā ir par augstu. Maksimālais ēku augstums varētu būt priežu augstums.
  3. 2.2.apakšpunktā K-1 teritorijai vajadzētu nosaukt apbūves procentu.
  4. 2.6.apakšpunktā svītrot palīgteikumu "spēku zaudē parku sadalošās sarkanās līnijas parka robežās".
  5. 2.6.apakšpunkta otrajā rindkopā minēts žoga augstums "ne augstāk par 1,80 m". Saskaņā ar pilsētas apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētā pieļaujamais žoga augstums ir 1,60 m.
  6. Protestē pret jauno ceļu.
  7. Apbūves noteikumos nav runāts par ekonomisko pusi.

  Ņemot vērā augstāk minētās nepilnības, nevarēs balsot par šādu saistošo noteikumu projektu.

  I.Ančāns - Vēlās pārtraukumu.

  Balsošanas rezultāti par to, lai pasludinātu pārtraukumu: "par" - 5, "pret" - 6, "atturās" - nav.

  A.Vētra -

  1. Komitejās tika runāts par to, ka atbalsta siena būs visā teritorijas garumā.
  2. Zemesgabala plānu vajadzētu papildināt ar apzīmējumiem par tumši zaļo un tumši violeto toni.

  Ierosina balsot par šo saistošo noteikumu projektu, jo šis ir vienīgais veids, kā atrisināt šo situāciju.

  L.Ozoliņš - Pieprasa vārdisko balsojumu.

  I.Ančāns - Lūdz ierakstīt protokolā, ka visi tie deputāti, kuri balsos par saistošo noteikumu projektu, ir korumpēti.

  D.Urbanovičs - Ierosina apspriest L.Alkšņa un A.Vētras priekšlikumus:

  1. svītrot palīgteikumu 2.6.apakšpunkta 1.rindkopā;
  2. 2.6.apakšpunkta 2.rindkopā noteikt žoga augstumu "ne augstāku par 1,60 m";
  3. papildināt zemesgabala plānu ar apzīmējumiem par tumši zaļo un tumši violeto toni un par atbalsta sienu.

  J.Griķis - L.Alksnis ierosināja svītrot 1.1.apakšpunktu.

  I.Ančāns - Nesvītrot. Balsot.

  D.Urbanovičs - Ierosina balsot par saistošo noteikumu projektu ar augstāk minētajām izmaiņām.

  Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti: I.Dreija - "par", L.Aleksejevs - "par", J.Hlevickis - "par", D.Urbanovičs - "par", D.Ķezbere - "par", A.Landsberga - "par", R.Simsone - "par", A.Vētra - "par", L.Alksnis - "pret", L.Ozoliņš - "pret", I.Ančāns - "pret", A.Tampe - "atturās", J.Griķis - nebalso.

  Balso:"par" - 8, "pret" - 3, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001” ar nosacījumu - plānotās “Kūrorta teritorijas” daļā K-1 un K-2 nodrošināt sabiedrībai brīvi pieejama labiekārtota parka izveidi pēc plānotās gājēju un velosipēdistu ielas izbūves realizācijas, paredzot tā slēgšanu tikai nakts laikā.
  2. Apbūves noteikumu 2.6.apakšpunktā:
   • pirmajā rindkopā svītrot vārdus "spēku zaudē parku sadalošās sarkanās līnijas parka robežās";
   • otrajā rindkopā noteikt žoga augstumu "ne augstāku par 1,60 m".
  3. Papildināt zemesgabala plānu ar apzīmējumiem par tumši zaļo un tumši violeto toni un par atbalsta sienu.
  4. Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71. punktos noteiktā kārtībā.
  5. Uzdot domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001” 1 oriģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
  6. Uzdot domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

Pārtraukums no plkst.1500 līdz 1600

 1. Par zemes īpašnieku iesnieguma izskatīšanu un detālo plānojumu Jūrmalā, Turaidas ielā 73 (lēmums Nr.661)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:J.Griķis - Neatbalstīt.

  A.Vētra - Atbalstīt.

  L.Alksnis - Ļaut turpināt detālplānojuma projektu.

  I.Ančāns - Balsojumā atturēsies.

  Balso:"par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.662)

  Ziņo:V.Vitkovskis
  Jautā:A.Tampe - Kādēļ nesakrīt komisijas protokols ar sagatavoto lēmuma projektu? Komisijas protokolā rakstīts, ka nolemts atlikt jautājumu par piekrišanu individuālā darba veikšanai N.M., bet domes lēmuma projekts sagatavots par atteikumu reģistrācijas apliecības izsniegšanai N.M.
  Atbild:V.Vitkovskis - Nebija skaidra telpu piederība un kļuva zināms, ka N.M. ticis administratīvi sodīts.
  Izsakās:A.Tampe - Noņemt jautājumu no izskatīšanas, noskaidrot apstākļus.

  A.Vētra - Balsot pēc būtības.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.663)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.664)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par privatizācijas grafikā iekļauto neapdzīvojamo telpu Nr.1a pārdošanu Jūrmalā, Asaru pr.2 (lēmums Nr.665)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 26.septembra lēmumā Nr.537 (lēmums Nr.666)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:L.Alksnis - Papildināt lēmuma projektu ar konstatējošo daļu, kurā rakstītu, ka tā ir Zemesgrāmatas prasība atcelt lēmuma 2. un 3.punktu.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar konstatējošo daļu sekojošā redakcijā: "Sakarā ar Zemesgrāmatas Jūrmalas nodaļas pieprasījumu".

 7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dambja ielā 31 (lēmums Nr.667)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 93 (lēmums Nr.668)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 (lēmums Nr.669)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grīšļa ielā 1a (lēmums Nr.670)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 51 (lēmums Nr.671)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 14 (lēmums Nr.672)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 70 (lēmums Nr.673)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par zemes nomas līguma izmaiņām Jūrmalā, Fabrikas ielā 2 (lēmums Nr.674)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Sloka 7110 (lēmums Nr.675), Sloka 7119 (lēmums Nr.676), Slokas 7122 (lēmums Nr.677), Sloka 7123 (lēmums Nr.678), Sloka 7124 (lēmums Nr.679), Sloka 7125 (lēmums Nr.680), Sloka 7127 (lēmums Nr.681), Sloka 7130 (lēmums Nr.682), Sloka 7132 (lēmums Nr.683), Sloka 7137 (lēmums Nr.684), Sloka 7140 (lēmums Nr.685), Sloka 7141 (lēmums Nr.686), Sloka 7143 (lēmums Nr.687), Sloka 7144 (lēmums Nr.688), Sloka 7147 (lēmums Nr.689)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 2 pārdošanu (lēmums Nr.690)

  Par atkārtotas izsoles organizēšanu

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:G.Jubele - Pašvaldības īpašuma pārvalde iesaka nekustamo īpašumu pārdot.

  I.Ančāns - Atkārtot izsoli.

  A.Tampe - Neatbalsta pārdošanu. Tas pašvaldībai bija izdevīgs darījums, lai realizētu pašvaldības funkcijas, jo daudzām pašvaldības iestādēm ir problēmas ar telpām.

  A.Vētra - Pārdot nekustamo īpašumu.

  I.Ančāns - Noņem savu priekšlikumu un atbalsta A.Tampes priekšlikumu.

  D.Urbanovičs - Precizē, ka neviens nav izteicis priekšlikumu atkārtot izsoli, tādēļ liek jautājumu uz balsošanu par nekustamā īpašuma pārdošanu.

  Balso:"par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 4
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par atkārtotas izsoles organizēšanu (lēmums Nr.691)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par privatizācijas priekšlikuma noraidīšanu (lēmums Nr.692)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:A.Vētra - Atlikt visu jautājumu precizēšanai.

  A.Bašarins - Atbalstīt privatizāciju. J.Bērziņš ir samaksājis parādu.

  A.Landsberga - Pieņemt lēmumu par privatizāciju.

  A.Tampe - Atbalsta lēmuma projektu. Biznesa plāns ir švaks un tur nekas nenotiek.

  I.Ančāns - Piekrīt atbalstīt privatizāciju.

  L.Alksnis - Neizprot deputātu svārstīgumu. Divas komitejas ir nolēmušas noraidīt priekšlikumu.

  D.Urbanovičs - Piekrīt, ka šajā laikā J.Bērziņš varēja parādīt, ko vēlās darīt šajā zemesgabalā. Ierosina svītrot 2.punktu, lai dotu J.Bērziņam iespēju vēl iesniegt privatizācijas priekšlikumu.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 2.punktu.

 19. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu ar IU "Alses" (lēmums Nr.693)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 (lēmums Nr.694)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.75 nomāšanu

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis - Pašlaik ir spēkā beztermiņa līgums. Šodien šo lēmuma projektu nepieņemt.

  D.Urbanovičs - Ņoņem iesniegto lēmuma projektu no izskatīšanas un nodod atpakaļ Z.Starkam beztermiņa līguma sagatavošanai.

Pārtraukums no plkst.1805 līdz 1815.

 1. Par zemesgabala "Priedaines kapi" nomu (lēmums Nr.695)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par zemesgabala "Vārnukrogs 2003" nomu (lēmums Nr.696)
  Par zemesgabala "Priedaine 2204" nomu (lēmums Nr.697)
  Par zemesgabala "Bražuciems 0701" nomu
  (lēmums Nr.698)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:A.Tampe - Šadus lēmumu projektus nevar atbalstīt, jo nav zināma nomnieku pieredze, nav pievienoti firmu biznesa plāni. Nav pareiza arī metode, kā dome tiek pie šādiem nomniekiem. Piedāvājumam jābūt publiskam, piedāvātie varianti jāapspriež un jāizvērtē.

  L.Alksnis - Šāda rīcība ir attīstības plāna pārkāpums. Nevarēs atbalstīt, jo nav nekādu konkrētu priekšlikumu un nav arī skaidrs, ko firmas darīs šajos zemesgabalos.

  I.Ančāns - Pret šiem priekšlikumiem.

  A.Vētra - Atbalstīt visus trīs priekšlikumus.

  J.Griķis - Izskatīt šos priekšlikumus nākošajā domes sēdē.

  A.Bašarins - Atbalsta.

  D.Urbanovičs - Aicina atbalstīt lēmumu projektus, jo šādā veidā mēģina atrast apsaimniekotājus degradētām teritorijām. Attīstības plāns netiek mainīts.

  Balso:"par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 3. Nolikums par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību (nolikums Nr.53)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - 2, "atturās" - 1
  Nolemj:nolēma pieņemt iesniegto nolikuma projektu

Sēde slēgta plkst. 1910

Nākošā domes sēde 2001.gada 21.novembrī.

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja