Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2004. gada 21. janvāra 5. nolikumu

2002.gada 22.maijāNr.11

Protokols Nr.11, 15.punkts

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Jūramalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte” (turpmāk tekstā – iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

  2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes apstiprināts iestādes nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz vispārējās pirmsskolas iestādes paraugnolikumu.

  3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs nosaukums, zīmogs un var būt rēķins bankā.

  4. Iestādes juridiskā adrese Jūrmala, Engures iela 4, LV – 2016.

 2. Darbības mērķis un uzdevumi

  1. Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamo (turpmāk – bērnu) pamatizglītības apguvei.

   Iestāde īsteno:

   • vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu;
   • vispārizglītojošo pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmu;
   • speciālo pirmsskolas izglītības programmu mazākumtautību bērniem ar valodas attīstības traucējumiem;
   • speciālo pirmsskolas izglītības programmu mazākumtautību bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

  2. Iestādes uzdevums ir:

   6.1. nostiprināt un aizsargāt bērna drošību un veselību;

   6.2. veidot bērnā ES apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;

   6.3. attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, radīt pozitīvas emocijas, veidot saudzīgu attieksmi pret dabu un apgūt pieaugušo radīto pozitīvo pieredzi;

   6.4. veidot bērnos nacionālo pašapziņu, balstoties uz savas tautas pamatvērtībām;

   6.5. psiholoģiski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei;

   6.6. izglītot bērnu vecākus (aizbildņus).

  3. Pirmsskolas izglītības saturu veido, ievērojot:

   7.1. pedagoģijas un psiholoģijas mūsdienīgas atziņas par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību, audzināšanu;

   7.2. katra bērna individuālās īpatnības, psihiskās un fiziskās attīstības īpatnības, lai sagatavotu bērnu pamatizglītības apguvei;

   7.3. bērna nacionālās īpatnības, tautas tradīcijas, folkloru;

   7.4. ikdienas saskarsmi ar ģimeni, apkārtējiem cilvēkiem, dabu, priekšmetisko pasauli, sabiedriskās dzīves norisēm;

   7.5. saskarsmes, sadzīves un higiēnisko iemaņu apguvi.

  4. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:

   8.1. individualitātes veidošanos;

   8.2. garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;

   8.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;

   8.4. saskarsmes spēju, emociju, jūtu, attieksmju veidošanos;

   8.5. veselības nostiprināšanu;

   8.6. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības apguvei;

   8.7. valsts valodas apguvi.

 3. Izglītības procesa organizācija

  1. Ņemot vērā bērnu vecāku (aizbildņu) pieprasījumu, iestādes vadītājs grupas komplektē:

   9.1. pēc vecuma īpatnībām:

   • 1,5 – 3 gadu vecuma bērni,
   • 3 – 5 gadu vecuma bērni,
   • 6 – 7 gadu vecuma bērni,
   • jaukta vecuma bērni.

   9.2. pēc darba laika:

   • 12 stundu grupa;
   • 24 stundu grupa;
   • 5 dienu nedēļā grupa;
   • brīvais apmeklējums.

   9.3. pēc tautības.

  2. Bērnu skaits grupās, kurās īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas:

   • 1,5 – 3 gadu vecuma grupās – 12 bērni;
   • 3 – 7 gadu vecuma grupās – 16 bērni.

  3. Iestādē var darboties integrētas grupas, kuras apmeklē veseli bērni un bērni ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem, realizējot bērnu attīstībai un veselības stāvoklim atbilstošu pirmsskolas izglītības programmu.

  4. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas īsteno speciālās izglītības grupās. Bērnus grupās uzņem un atskaita, pamatojoties uz Valsts vai Jūrmalas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

   12.1. Bērniem ar runas traucējumiem.

   Grupā uzņem:

   • bērnus ar alāliju;
   • bērnus ar afāziju;
   • bērnus ar dizartriju;
   • bērnus ar rinolāliju;
   • bērnus, kuri rausta valodu;
   • bērus ar augsleju un lūpu šķeltnēm, ar nepareizu sakodienu un citiem runas traucējumiem.

   Grupā neuzņem:

   • vājdzirdīgus un nedzirdīgus bērnus;
   • vājredzīgus un neredzīgus bērnus;
   • bērnus ar intelekta traucējumiem;
   • ar epilepsiju un šizofrēniju;
   • ar smagiem kustību traucējumiem.

   Bērnu skaits grupās līdz 3 gadu vecumam - 10 – 12 bērni,

   no 3 – 7 gadu vecumam –15 bērni.

   Bērniem tiek veikta attīstības korekcija ar mērķi, lai bērns varētu turpināt mācības vispārizglītojošā skolā.

   Bērni ar runas traucējumiem apmeklē speciālo grupu tik ilgi, kamēr korekcija ir pabeigta un pedagoģiski medicīniskā komisija dod atļauju atgriezties vispārējās pirmsskolas izglītības grupā.

   12.2. Bērniem ar palēninātu garīgo attīstību (aizturi) un garīgās attīstības atpalicību.

   Grupā uzņem bērnus:

   • ar bērnu cerebrālās triekas sekām un garīgās attīstības aiztures pazīmēm;
   • ar Dauna slimību;
   • ar epilepsiju (retām lēkmēm 1 – 2 reizes mēnesī, kuri saņem nepārtrauktu terapiju)
   • bērnus ar izteikti palēninātu psihisko attīstību pie novājinātas nervu sistēmas
   • bērnus ar agrīno bērnu šizofrēniju
   • bērnus ar garīgās attīstības atpalicību vieglā un vidēji smagā pakāpē.

   Grupā neuzņem bērnus:

   • ar akūtām neiroloģiskām saslimšanām, neiroinfekcijām, svaigām galvas smadzeņu traumām;
   • ar izteiktiem redzes, dzirdes, runas un kustību traucējumiem;
   • ar hroniskiem sirds asinsvadu, elpošanas, kuņģa, zarnu sistēmas traucējumiem;
   • ar smagu epilepsiju, garīgās attīstības atpalicību idiotijas pakāpē;
   • ar akūtiem vai ieilgušiem psihiskiem stāvokļiem, kurus nav ārstējis psihiatrs;
   • ar interkurantām smagām somatiskām saslimšanām;
   • ar galvas un muguras smadzeņu neārstējamiem audzējiem.

   Bērnu skaits grupā ar garīgās attīstības atpalicības pakāpi: no 3 – 7 gadu vecumam ar pedagoģiskās medicīniskās komisijas slēdzieniem, nav lielāks par 8. Bērnu skaitu grupā var samazināt , ja bērns ar sarežģītu defektu.

   Bērniem ar garīgās attīstības aizturi: no 3 – 7 gadu vecumam – 8 – 12.

   Bērnus grupā uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu .

   Bērniem tiek veikta attīstības korekcija ar mērķi, lai bērns varētu turpināt mācības vispārizglītojošā vai palīgskolā.

   Gadījumos, kad diagnozi bērnam var noteikt pēc ilgstošas novērošanas, bērnus speciālajā grupā var uzņemt uz novērošanas laiku līdz 6 mēnešiem (vajadzības gadījumā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu arī ilgāk).

  5. Bērnu skaits uz vienu pedagoģisko darbinieku ir:

   Bērnu skaits, vecumsPedagoģisko darbinieku skaits
   6 bērni vecumā līdz 3 gadiemViens
   8 bērni vecumā līdz 7 gadiemViens

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 21. janvāra 5. nolikumu
  1. Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar vecāku iesniegumu. Ja iesniegumu skaits pārsniedz vietu skaitu iestādē, iestādes vadītājs reģistrē iesniegumus rindas kārtībā.

   Priekšrocības uzņemšanai iestādē ir bērniem:

   • no ģimenēm, kurām ir tiesības uz sociālām priekšrocībām;
   • no daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni);
   • Jūrmalas izglītības iestāžu darbinieku bērniem.

  2. Vecāki (aizbildņi) iestādes vadītājam iesniedz šādus dokumentus:

   15.1. iesniegumu;

   15.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

   15.3. bērna medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli, profilaktisko potēšanas karti;

   15.4. bērniem, kuriem ir fiksēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena izraksta kopiju;

   15.5. medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem.

  1. Kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie Jūrmalas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai pirmsskolas grupās pie skolām, nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

  1. Bērnam vieta iestādē tiek saglabāta uz laiku līdz 1 gadam, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegumu. Atgriežoties iestādē, ir nepieciešama izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem.

  2. Bērns tiek atskaitīts no iestādes:

   17.1. pēc vecāku (aizbildņu) vēlēšanās;

   17.2. ja vecāki (aizbildņi) ilgāk par 2 mēnešiem nav seguši bērna uzturēšanas izdevumus;

   17.3. ja vecāki (aizbildņi) sistemātiski nepilda iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

  3. Pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācija balstās uz atbilstoši bērna vecumam:

   18.1. racionāli izstrādātu un organizētu dienas režīmu – nepieciešamais stundu skaits nodarbībām, pastaigām, rotaļām, atpūtai;

   18.2. pilnvērtīgu uzturu, bērnam atrodoties iestādē;

   18.3. bērna veselības un dzīvības aizsardzību.

  4. Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā, tās var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli.

  5. Iestāde var sadarboties ar dažādām institūcijām audzināšanas un izglītošanas jautājumos.

 4. Tiesības un pienākumi

  1. Iestādes darbību nodrošina tās vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas skolu valde, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  2. Iestādes vadītāja tiesības:

   22.1. apstiprināt iestādes iekšējās kārtības noteikumus un grupu darba režīmu, ievērojot vecāku (aizbildņu) pieprasījumu;

   22.2. pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus, medicīnas un tehniskos darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto darbinieku štata vienību skaitu;

   22.3. noteikt darbinieku pienākumus, tiesības un darba samaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

   22.4. savu pilnvaru ietvaros lemt par iestādes intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu izlietošanu;

   22.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām iestādes nolikumā paredzētajos darbībās virzienos saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību.

  3. Iestādes vadītāja pienākumi:

   23.1. atbildēt un nodrošināt iestādes vadību un darbību kopumā;

   23.2. pārstāvēt iestādes intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;

   23.3. atbildēt par bērnu dzīvības un veselības aizsardzību iestādē;

   23.4. atbildēt par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošu aktu ievērošanu;

   23.5. atbildēt par iestādes nodrošināšanu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;

   23.6. atbildēt par iestādes darbību reglamentējošu dokumentu izstrādi, organizēt iekšējās kārtības noteikumu izstrādi;

   23.7. radīt apstākļus pedagogu radošai izaugsmei, atbalstīt jaunradi, pašizglītību;

   23.8. atbildēt par pedagoģiskā procesa organizāciju un pedagoģiskā darba kvalitāti iestādē;

   23.9. atbildēt par iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

   23.10. radīt apstākļus bērnu garīgai, intelektuālai, fiziskai aktivitātei, personības attīstībai;

   23.11. ievērot bērna tiesības un nodrošināt bērnu iespējas īstenot savas tiesības iestādē;

   23.12. sekmēt un veicināt grupu nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, rotaļlietām, kas veido aktīvu, pedagoģiski un psiholoģiski pamatotu vidi bērnu vispusīgai harmoniskai attīstībai;

   23.13. organizēt iestādes saimniecisko darbību, bērnu ēdināšanu un medicīnisko aprūpi;

   23.14. nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību, darba aizsardzības un ugunsdrošības normu ievērošanu;

   23.15. nodrošināt iestādes un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;

   23.16. atskaitīties par iestādes darbību Jūrmalas pilsētas domei, Jūrmalas skolu valdei un iestādes padomei;

   23.17. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos iestādes vadītāja pienākumus.

  4. Pedagoga tiesības:

   24.1. izstrādāt pirmsskolas izglītības programmas saturu, izvēlēties darba metodes un paņēmienus tā īstenošanai;

   24.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   24.3. saņemt radošā darba atvaļinājumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   24.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;

   24.5. izteikt priekšlikumus iestādes attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai.

  5. Pedagoga pienākumi:

   25.1. atbildēt par bērna dzīvību un veselību, bērnam atrodoties iestādē;

   25.2. plānot un īstenot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu un iestādes nolikumu;

   25.3. piedalīties pedagoģiskās padomes darbā;

   25.4. atbildēt par pedagoģisko darbu savā grupā;

   25.5. ievērot bērna tiesības un nodrošināt bērnu iespējas īstenot savas tiesības iestādē;

   25.6. organizēt svētkus un pasākumus;

   25.7. atbildēt par attīstošās materiālās bāzes izveidi un pilnveidi grupā;

   25.8. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un pedagoģisko meistarību;

   25.9. ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas;

   25.10. ja nepieciešams, sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību, savlaikus informēt iestādes ārstnieciskās personas un vecākus (aizbildņus) par izmaiņām bērnu veselības stāvoklī;

   25.11. regulāri konsultēt bērna vecākus (aizbildņus) par bērna attīstību, sniegt rekomendācijas par bērna izglītošanu ģimenē;

   25.12. regulāri organizēt vecāku (aizbildņu) sapulces;

   25.13. konsultēt un pārraudzīt aukles darbu, sniegt praktiskus padomus darbā ar bērniem;

   25.14. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

  6. Iestādes tehnisko darbinieku, medicīnas darbinieku un citu darbinieku amata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto amata vienību sarakstu, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Iestādes vadītājs darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to tiesības un pienākumus.

  7. Vecāku (aizbildņu) tiesības:

   27.1. izvēlēties pirmsskolas izglītības iestādi, mācību valodu;

   27.2. izteikt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai, attīstībai, darboties iestādes pašpārvaldē;

   27.3. saņemt informāciju, kas saistīta ar bērna izglītošanu, attīstību, veselības stāvokli;

   27.4. slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē;

   27.5. ierosināt izglītības valsts inspektoram veikt pārbaudi iestādē;

   27.6. nepieciešamības gadījumā saņemt sociāla rakstura palīdzību bērna uzturēšanas izdevumu segšanai;

   27.7. īstenot citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā.

  8. Vecāku (aizbildņu) pienākumi:

   28.1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai, sadzīvei un higiēnai nepieciešamos apstākļus;

   28.2. sadarboties ar iestādi un bērna pedagogiem;

   28.3. ievērot bērna tiesības;

   28.4. segt bērna uzturēšanas izdevumus iestādē;

   28.5. savlaicīgi ziņot iestādei par izmaiņām bērna veselības stāvoklī;

   28.6. ja bērns vairāk kā 3 dienas nav apmeklējis iestādi, iesniegt izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem.

   28.7. ievērot citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vecākiem (aizbildņiem).

 5. Iestādes padome

  1. Iestādē kā sabiedrisks padomdevējs darbojas tās padome. To tieši un aizklāti balsojot, ievēlē iestādes darbinieku kopsapulce, piedaloties bērnu vecākiem (aizbildņiem). Iestādes padomei ir savs nolikums, ko apstiprina iestādes kopsapulce.

  2. Iestādes padomes sastāvā ietilpst:

   30.1. iestādes vadītājs;

   30.2. metodiķis;

   30.3. pedagoģisko darbinieku pārstāvis;

   30.4. bērnu vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

   30.5. ārstnieciskā persona.

   Iestādes padomes sastāvu apstiprina kopsapulce.

  3. Iestādes padomes darbība:

   31.1. aizstāvēt iestādes intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās;

   31.2. regulāri iepazīties ar iestādes darbību un darba rezultātiem;

   31.3. veikt perspektīvo plānošanu un analizēt izglītošanas darbu iestādē;

   31.4. ierosināt priekšlikumus bērnu uzņemšanas noteikumiem iestādē;

   31.5. sekot bērnu uzņemšanas kārtībai iestādē;

   31.6. apspriest iestādes nolikumu un ieteikt veikt nepieciešamās izmaiņas;

   31.7. veicināt iestādes materiālās bāzes pilnveidošanu un atjaunošanu;

   31.8. veidot iestādes un sākumskolas sadarbību;

   31.9. atbalstīt pedagoģisko darbinieku iniciatīvas, kas saistītas ar viņu radošo izaugsmi, jaunradi un pašizglītību;

   31.10. izskatīt vecāku (aizbildņu) priekšlikumus un ierosinājumus.

   Iestādes padomei nav tiesības atcelt un mainīt iestādes vadītāja lēmumu.

 6. Iestādes pedagoģiskā padome

  1. Iestādē ir izveidota iestādes pedagoģiskā padome, kuras sastāvā ir vadītājs un visi pedagoģiskie darbinieki.

  2. Pedagoģiskās padomes darbība:

   33.1. analizēt un izvēlēties piemērotāko izglītošanas programmas variantu;

   33.2. izvērtēt efektīvākās izglītošanas un audzināšanas formas un metodes, paņēmienus programmas (programmu variantu) īstenošanai;

   33.3. veicināt pedagoģisko darbinieku radošās iniciatīvas attīstību, pašizglītību, veiksmīgas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu;

   33.4. analizēt iespējas vecāku (aizbildņu) izglītošanā, viņus pakāpeniski iesaistot iestādes pedagoģiskajā procesā;

   33.5. izvērtēt iespējamās sadarbības formas, lai nodrošinātu pēctecību iestāde – sākumskola;

   33.6. izvērtēt iespējamo sadarbību ar citu valstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

 7. Iestādes finansēšana.

  1. Finansēšanas avoti ir:

   34.1. Jūrmalas pilsētas budžets;

   34.2. vecāku maksa par bērnu uzturēšanu iestādē;

   34.3. papildu finansu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt:

   • no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
   • sniedzot maksas pakalpojumus;
   • ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
   • citi ieņēmumi.

  2. Iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina Jūrmalas pilsētas dome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina iestādes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā iestāde tiek finansēta no Jūrmalas pašvaldības budžeta.

  3. Saskaņā ar Komisijas bērnu dzīves apstākļu noskaidrošanai un atvieglojumu noteikšanai lēmumu Jūrmalas pilsētas dome iespēju robežās sedz pilnīgi vai daļēji vecāku izdevumus par bērnu uzturēšanu iestādē.

  4. Papildu finansu līdzekļi izmantojami iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, pedagogu un bērnu materiālai atbalstīšanai, iestādes maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu finansu līdzekļu izmantošanu iestādes vadītājs sniedz pārskatu iestādes padomei un Jūrmalas pilsētas domei.

  5. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanu) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

  6. Finansu līdzekļu aprite iestādei tiek organizēta centralizētā veidā.

 8. Iestādes reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība.

  1. Iestādes obligātā dokumentācija tiek noteikta saskaņā ar pastāvošo kārtību.

  2. Iestāde patstāvīgi izstrādā iestādes iekšējās kārtības noteikumus, tos apstiprina iestādes vadītājs.

 9. Saimnieciskā darbība

  1. Atbilstoši likumdošanai un Jūrmalas pilsētas domes noteiktā kārtībā iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē pirmsskolas programmas īstenošanā un ir paredzēts iestādes nolikumā.

  2. Iestāde var sniegt ēdināšanas, interešu izglītības, telpu un teritorijas īres pakalpojumus Jūrmalas pilsētas domes noteiktā kārtībā, ja tas netraucē izglītības programmas īstenošanu.

 10. Grozījumu iestādes nolikumā pieņemšanas kārtība

  1. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes pedagoģiskās padomes vai iestādes padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 11. Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība.

  1. Iestādi var reorganizēt vai likvidēt Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 12. Citi tiesību aktos noteiktie iestādes pienākumi

  1. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā iestāde kārto lietvedību (iestādes dokumentācija) un iestādes arhīvu.

  2. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Jūrmalas skolu valdei un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai.

  3. Iestāde nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.

  4. Iestāde savā darbībā ievēro pirmsskolas iestāžu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājis Ministru kabinets.

  5. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana iestādē tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs