Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2002.gada 16.janvārīNr.37

Par pašvaldības īpašumu
privatizācijas kārtību

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 6.decembra lēmumu (protokols Nr.16-4/15), kā arī, lai uzlabotu pašvaldības īpašumu izmantošanas efektivitāti un veicinātu investīciju ieguldīšanu pašvaldībai piederošos un tās administratīvajā teritorijā esošajos īpašuma objektos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas kārtību saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.37

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas kārtība

Privatizācijai tiek nodoti tikai tie Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoši īpašumi, uz kuriem īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā.

Privatizācijas mērķis ir, pilnībā vai daļēji mainot īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai pilsētā, veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt investīciju ieguldīšanu pilsētā esošajos īpašumos to sakārtošanas un tālākas attīstības nolūkā.

 1. Pašvaldības īpašuma objekti, kas var tikt nodoti privatizācijai:

  1. Pašvaldības uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības vai iestādes (ja iesniegtajā privatizācijas ierosinājumā ir paredzēta investīciju piesaiste un darba vietu pieaugums).

  2. Nekustamie īpašumi (ēkas, būves un izbūves kopā ar to uzturēšanai nepieciešamajiem zemesgabaliem), kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai(ja iesniegtajā privatizācijas ierosinājumā ir paredzēta investīciju piesaiste un jaunu darba vietu radīšana).

  3. Zemesgabali, kuru privatizācijas rezultātā izveidojas vienots īpašums, t.i.:

   3.1 zem privatizētajiem īpašuma objektiem(ja privatizācijas subjekts jau ir veicis privatizētajā objektā ieguldījumus vai iesniedz detalizēti izstrādatu privatizētā objekta attīstības plānu);
   3.2. zem juridisku vai fizisku personu īpašumā esošiem objektiem;
   3.3. zem individuālajām dzīvojamām mājām.

  4. Ēkas vai būves, kas atrodas uz juridisku vai fizisku personu īpašumā esošiem zemesgabaliem, ja tās pilnībā vai daļēji nav nepieciešamas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai (ja iesniegtajā privatizācijas ierosinājumā ir paredzēta investīciju piesaiste).

  5. Neapbūvēti zemesgabali (ja iesniegtajam privatizācijas ierosinājumam pievienots detalizēti izstrādāts zemesgabala un perspektīvā objekta attīstības plāns).

   Privatizācijas process tiek organizēts, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 17.februāra likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un citiem, ar privatizācijas procesu saistītiem, Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

   Privatizāciju ir tiesīga ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona.

   Pieņemot lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, pilsētas dome nosaka objekta privatizācijas pamatprincipus, t.i.:

   1. objekta privatizācijas metodi;
   2. objekta privatizācijas paņēmienu;
   3. paredzēto maksāšanas kārtību;
   4. jaunajam objekta īpašniekam nododamo tiesību un saistību kopumu;
   5. zemes lietošanas (īpašuma) tiesību nosacījumus;
   6. darbaspēka izmantošanas nosacījumus;
   7. investīciju nosacījumus;
   8. vides aizsardzības nosacījumus;
   9. citus noteikumus un garantijas, kas nepieciešamas objekta privatizācijai.

   Jebkurš privatizācijas subjekts (fiziska vai juridiska persona) var sagatavot un iesniegt jebkura privatizācijai nodota pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektu, pievienojot tam turpmākās saimnieciskās darbības (biznesa) plānu.

   Turpmākās saimnieciskās darbības (biznesa) plānam jāietver sevī sekojošas sadaļas:

   1. Uzņēmuma rekvizīti un uzņēmuma esošā stāvokļa raksturojums;
   2. Privatizējamā objekta atrašanās vietas apraksts un biznesa plāna mērķis;
   3. Biznesa plāna realizācijai nepieciešamais finansējums;
   4. Sniedzamo pakalpojumu vai produkcijas apraksts;
   5. Tirgus un tirgdarbība (mārketings);
   6. Uzņēmuma pārvaldība (menedžments) un organizācija;
   7. Finansu plāns:
    7.1. naudas plūsmas prognoze;
    7.2 projekta realizācijas nosacījumi, termiņi un izpildītāji;
    7.3. peļņas un zaudējumu aprēķins.

   Privatizācijas projekta saturam jāatbilst likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” prasībām.

   Pilsētas dome apstiprina tikai tos privatizācijas projektus, kuru realizācija nepasliktina apkārtējās vides stāvokli un garantē investīciju ieguldīšanu privatizējamajā objektā.

   Netiek apstiprināti to privatizācijas subjektu privatizācijas projekti, kam ir nodokļu vai jebkādas citas neizpildītas saistības pret pašvaldību

 2. Pašvaldības īpašuma objekti, kas netiek nodoti privatizācijai.

  Pašvaldības īpašumā saglabājami un privatizācijai nevar tikt nodoti:

  2.1. ēkas un būves, kas atrodas uz juridiskām vai fiziskām personām piederošas zemes, ja tās pilnībā vai daļēji nepieciešamas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai;

  2.2. zemesgabali zem juridisku vai fizisku personu īpašumā esošiem objektiem un zem privatizētajiem īpašuma objektiem, ja tie atrodas:

  2.2.1 pilsētas perspektīvās attīstības projektu realizācijas vietās;
  2.2.2. ielu sarkano līniju robežās.;

  2.3. zemesgabali, kas atrodas dabas pamatnes teritorijā;

  2.4. nekustamie īpašumi vai to daļas, par kuriem pieņemti konkrēti domes lēmumi.