Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 27.februārīNr.5


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
dome izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis (nepiedalās no plkst.1445-1448), Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1200-1203), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1445-1447), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1245-1250, 1320-1445), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1200-1203), Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1000-1005, 1200-1207, 1250 līdz sēdes beigām), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.1537-1542), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1445-1448).

Nepiedalās deputāti: Juris Griķis (mācībās), Dace Ķezbere (Saeimas komisijas sēdē) un Aivars Vētra (atvaļinājumā).

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
padomniece juridiskajos jautājumosEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i.Veronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Māra Kalvāne, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Mārīte Birzniece, Zigmārs Grūbe, Andrejs Upmacis, Māris Dzenītis.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 4. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

 5. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 6. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Slokas 81

 7. Par Jūrmalas pilsētas valdes 11.06.1992. lēmuma Nr.241 atcelšanu

 8. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Miera ielā 4 un Miera ielā 4a

 9. Par zemesgabalu apvienošanu Meža pr.135,137 un Bulduru pr.146

 10. Par zemesgabala sadalīšanu Kr.Barona ielā 23

 11. Par zemesgabala sadalīšanu Bulduru pr.77

 12. Par zemesgabala sadalīšanu Medņu ielā 20

 13. Par 23.05.2001. lēmuma Nr.153 atcelšanu un zemesgabala sadalīšanu Bulduri 1001

 14. Par būvniecības atjaunošānu Kāpu ielā 116a

 15. Par žoga augstuma palielināšanu Tirgoņu ielā 3

 16. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 30.06.1994. lēmumā Nr.72

 17. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 18. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 19. Par Jūrmalas pilsētas domes 01.08.2001. lēmuma Nr.378 atcelšanu

 20. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 21. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Farmaks"

 22. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Benefice"

 23. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Nemo Holding"

 24. Par I.B. privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

 25. Par izmaiņām domes 20.06.2001. lēmumā Nr.192

 26. Par domes 16.01.2002. lēmuma Nr.33 atcelšanu

 27. Par domes 02.03.2000. lēmuma Nr.168 atcelšanu

 28. Par telpu Vienības pr.19/21 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Ilvas zāles"

 29. Par nekustamā īpašuma daļas Atbalss ielā 3/5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Mednis Antiks

 30. Par nekustamā īpašuma daļas Jomas ielā 42 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Amedia"

 31. Par nekustamā īpašuma daļas Mārupes ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar BO VAS "Latvijas pasts"

 32. Par zemes nomas līguma 0,16 d.d. Aizputes ielā 11 pagarināšanu ar A.V.

 33. Par zemes nomas līguma 0,16 d.d. Aizputes ielā 11 pagarināšanu ar V.M.

 34. Par zemes nomas līguma 0,16 d.d. Aizputes ielā 11 pagarināšanu ar J.K.

 35. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.O.

 36. Par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar BO pašvaldības SIA "Jūrmalas mūzika"

 37. Par objektu privatizācijas pabeigšanu

 38. Par nolikuma "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju" apstiprināšanu

Priekšlikumi par sēdes darba kārtību:

I.Ančāns - Atlikt un izskatīt attīstības jautājumu komitejā lēmumu projektus: "Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Farmaks", "Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Benefice", "Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Nemo Holding", jo nav pareizi sagatavoti dokumenti uz domes sēdi. Saskaņā ar domes nolikumu, uz domes sēdi dokumentus negatavo un nesniedz darba grupa.

D.Urbanovičs -

 1. Atstāt sēdes darba kārtībā I.Ančāna minētos lēmumu projektus.
 2. Neizskatīt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma daļas Jomas ielā 42 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Amedia"", jo jānoskaidro vēl papildus apstākļi.
 3. Papildināt sēdes darba kārtību ar lēmuma projektu un nolikumu par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi (Ziņo V.Ramāne) un Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikumu (Ziņo A.Upmacis).

I.Ančāns - Iebilst pret lēmuma projekta un nolikuma par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi iekļaušanu sēdes darba kārtībā, jo šie ir svarīgi jautājumi un bija jāiesniedz deputātiem laicīgi.

Balsošanas rezultāti:

 1. Par I.Ančāna priekšlikumu atlikt un izskatīt attīstības jautājumu komitejā lēmumu projektus: "Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Farmaks", "Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Benefice", "Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Nemo Holding": "par" - 1, "pret" - 7, "atturās" - 4. Lēmuma projekti paliek darba kārtībā.
 2. Par D.Urbanoviča 2. un 3.priekšlikumu: "par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 2. Lēmumu projekti iekļauti darba kārtībā.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs - Informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.126)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.127)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.128)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 5. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.129)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Slokas ielā 81 (lēmums Nr.130)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 11.jūnija lēmuma Nr.241 atcelšanu (lēmums Nr.131)

  Ziņo:I.Ančāns
  Izsakās:I.Ančāns - Paskaidro deputātiem, ka ir pamats celt prasību sakarā ar jauniem apstākļiem, jo prokurora protests netika izskatīts.

  L.Alksnis - 1992.gadā redzēja denacionalizācijas komisijas kļūdu un vērsa uz to uzmanību. Ēku nevarēja denacionalizēt, jo tā tika uzcelta no jauna. Atbalstīs iesniegto lēmuma projektu.

  I.Dreija - Spēkā ir stājies tiesas spriedums. Tas ir jāpilda.

  L.Alksnis - Prakse ir pierādījusi, ka, ja tiesas spriedumi ir nelikumīgi, tad tos var atcelt.

  E.Rakiša - Šis prokurora protests nav kvalificējams kā jaunatklāts apstāklis. Senāta slēdziens nav pārsūdzams. Šī māja nav kvalificējama kā no jauna būvēta.

  L.Alksnis - Var apliecināt , ka šī māja ir uzcelta pilnīgi no jauna.

  I.B.Balode - Ja dome pieņems lēmumu apmierināt prokurora protestu, tad pēc tam varēs griezties tiesā.

  I.Ančāns - Vēlās vārdisko balsojumu. Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu: L.Alksnis - "par", A.Tampe - "par", J.Hlevickis - "par", A.Landsberga - "par", L.Ozoliņš - "par", R.Simsone - "par", I.Ančāns - "par", deputāti V.Barinovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs un A.Bašarins nepiedalās balsošanā.

  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Pārtraukums no plkst. 1135-1200

 1. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Miera ielā 4 un Miera ielā 4a (lēmums Nr.133)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājuši V.Barinovs, M.Mežapuķe, L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža pr.135,137 un Bulduru pr.146 (lēmums Nr.134)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 23 (lēmums Nr.135)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bulduru pr.77 (lēmums Nr.136)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 5. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Medņu ielā 20 (lēmums Nr.137)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par 23.05.2001. lēmuma Nr.153 atcelšanu un zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bulduri 1001

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:I.Ančāns - Lēmumam klātpievienotajā plānā un jautājuma izskatīšanas laikā demonstrētajā plānā nav nekādu paskaidrojumu par to, ko nozīmē katra līnija un iesvītrotie laukumi. Noņemt šo jautājumu no izskatīšanas un sagatavot ar visiem skaidrojumiem.

  L.Alksnis - Tiek veidots zemesgabals bez izejām uz jūru. Tas ir Aizsargjoslu likuma pārkāpums. Nevar būt sarkanās līnijas bez ielu platībām. Aicina nebalsot par šo lēmuma projektu.

  L.Ozoliņš - Balsos "pret" sagatavoto lēmuma projektu.

  A.Bašarins - Piekrīt zemesgabala sadalīšanai, jo katram zemesgabalam nepieciešams saimnieks. Taču nepiekrīt tam, ka šodien sagatavots cits variants veloceliņa turpinājumam, nekā tas bija paredzēts detālplānojumā.

  M.Kalvāne - Varētu izdarīt izmaiņas plānā un iesvītrot arī otru veloceliņa turpinājumu, taču tad šodien lēmumu pieņemt nevar.

  D.Urbanovičs - Noņem iesniegto lēmuma projektu no izskatīšanas un novirza to uz nākošo domes sēdi.

 7. Par būvniecības atjaunošanu Jūrmalā, Kāpu ielā 116a

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Attīstības jautājumu komitejā pats projekta autors atzina, ka pieļāvis kļūdu.

  I.Ančāns - Ierosina lēmuma projektu nosūtīt atkārtotai izskatīšanai uz attīstības jautājumu komiteju.

  V.Barinovs - Lasot attīstības jautājumu komitejas sēdes protokola izrakstu redzams, ka visi 6 deputāti balsojuši "par".

  L.Alksnis - Sagatavotais lēmuma projekts neatbilst attīstības jautājumu komitejā nolemtajam.

  D.Urbanovičs - Attīstības jautājumu komitejas nolēmums ir atzinums. Lēmuma projekts ir kompromisa variants. Aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

  Balso:"par" - 5, "pret" - 2, "atturās" - 4, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:nepieņemt iesniegto lēmuma projektu

Pārtraukums no plkst.1250-1320

 1. Par žoga augstuma palielināšanu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 3 (lēmums Nr.138)

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Balso:"par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 30.jūnija lēmumā Nr.72 (lēmums Nr.132)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 04.01.2002. lēmuma Nr.33 apstiprināšanu (lēmums Nr.139)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 04.01.2002. lēmuma Nr.34 apstiprināšanu (lēmums Nr.140)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 04.01.2002. lēmuma Nr.35 apstiprināšanu (lēmums Nr.141)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 04.01.2002. lēmuma Nr.36 apstiprināšanu (lēmums Nr.142)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 04.01.2002. lēmuma Nr.37 apstiprināšanu (lēmums Nr.143)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 04.01.2002. lēmuma Nr.39 apstiprināšanu (lēmums Nr.144)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 26.10.2001. lēmuma Nr.662 un 01.02.2002. lēmuma Nr.109 apstiprināšanu (lēmums Nr.145)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmumā vajadzētu rakstīt, ka šie zemesgabali ir izveidoti tikai pagaidām, līdz detālplānojuma projekta izstrādāšanai.

  D.Urbanovičs - Šodien tiek apstiprināti zemes komisijas lēmumi.

  A.Smeltere - Nevar būt pagaidu zemesgabali.

  Balso:"par" - 7, "pret" - 2, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aglonas ielā 2 (lēmums Nr.146)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 89 (lēmums Nr.147)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ganu ielā (lēmums Nr.148)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mētru ielā 27 (lēmums Nr.149)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 8. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Plūdu ielā 2a (lēmums Nr.150)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:A.Bašarins - Izmantot pirmpirkuma tiesības, nekustamo īpašumu varētu pārdot izsolē.

  D.Urbanovičs - Varētu izmantot pirmpirkuma tiesības nevis, lai nekustamo īpašumu pārdotu izsolē, bet lai pašvaldība šajā vietā varētu attīstīt sabiedrisko funkciju.

  A.Smeltere - Papildināt lēmumu ar punktu par pirmpirkuma tiesību realizāciju.

  Deputāti uzdod A.Tukānei noformulēt punktu par pirmpirkuma tiesību finansiālo nodrošinājumu, izdarot izmaiņas budžetā.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu par pirmpirkuma tiesību realizāciju.
  3. Saskaņā ar A.Tukānes iesniegtajiem labojumiem pirmpirkuma tiesību finansiālajai nodrošināšanai, veikt izmaiņas 2002.gada 30.janvāra noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pašvaldības 2002.gada budžetu":
   1. Palielināt pamatbudžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 26000 (klasifikācijas kods 1.1.0.0.).
   2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem piešķirt Jūrmalas pilsētas domei Ls 26000 pirmpirkuma tiesību izmantošanai Plūdu ielā 2a (klasifikācijas kods 01.000.6000).

 9. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta lēmuma Nr.378 atcelšanu (lēmums Nr.151)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1 (A.Bašarins), balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Jūrmalas pilsētas zemes komisiju lēmumu apstiprināšanu (lēmums Nr.152)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Pārtraukums no plkst.1345-1445

 1. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Farmakss" (lēmums Nr.153)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājuši L.Alksnis, A.Tampe, A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Benefice" (lēmums Nr.154)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājuši L.Alksnis, A.Tampe
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Nemo Holdings" (lēmums Nr.155)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:V.Barinovs - Saņemts iesniegums no SIA "Nemo Holdings". Varbūt varētu pieņemt "maigāku" lēmumu.

  I.Dreija - Ierosina balsot par līguma pagarināšanu.

  I.Ančāns - Jautājums sasteigts. To vajadzētu novirzīt uz komitejas sēdi.

  Z.Starks - Objekts ir katastrofālā stāvoklī, tajā netiek nekas darīts. Nomas līgums ir jāpārtrauc.

  A.Bašarins - Kāpēc iznomāt šo zemesgabalu? To var pārdot izsolē. Pašvaldībai jānosaka, ko šajā zemesgabalā var darīt. Nākotnē tādus līgumus nevajadzētu slēgt.

  A.Tampe - Sarežģīts jautājums. Uzticēsies izpilddirektora viedoklim.

  L.Alksnis - Uzskata, ka šobrīd šis līgums būtu jālauž.

  D.Urbanovičs - Atbalsta līguma laušanu. Ierosina svītrot 2.punktu, jo par līguma laušanu varētu vienoties bez tiesas. Papildināt lēmuma projektu ar jaunu 2.punktu, kurā uzdod E.Rakišai veikt nepieciešamās juridiskās darbības līguma laušanai.

  A.Tampe - Papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu par priekšlikumu sagatavošanu par objekta Dzimtenes ielā 1 tālāko izmantošanu.

  D.Urbanovičs - Šos priekšlikumus varētu sagatavot un iesniegt pašvaldības īpašuma pārvalde un ekonomikas un attīstības nodaļa.

  L.Alksnis - Papildināt lēmuma projektu ar 4.punktu, kurā uzdod nekustamā īpašuma pārvaldei sagatavot līgumu sarakstu par nomniekiem, kuri nepilda savas līgumos noteiktās saistības.

  D.Urbanovičs - L.Alkšņa priekšlikumu lēmumā nevajadzētu rakstīt. To varētu atbalstīt protokoliski. Lēmuma 3.punktu uzdot arī izpilddirektoram.

  Balso:"par" - 7, "pret" - 2, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 2.punktu.
  3. Papildināt lēmumu ar jaunu 2. un 3.punktu sekojošā redakcijā:
   "2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes padomniecei juridiskajos jautājumos E.Rakišai veikt nepieciešamās juridiskās darbības līguma laušanai.
   3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam, pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere) un ekonomikas un attīstības nodaļai (Z.Grūbe) sagatavot un iesniegt priekšlikumus par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 tālāko izmantošanu.".
   4. Uzdod nekustamā īpašuma pārvaldei sagatavot līgumu sarakstu par nomniekiem, kuri nepilda savas līgumos noteiktās saistības.

 4. Par I.B. privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.156)
  Par domes 20.06.2001. lēmumu Nr.192 (lēmums Nr.157)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 5. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmuma Nr.33 atcelšanu (lēmums Nr.158)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 2.marta lēmuma Nr.168 atcelšanu (lēmums Nr.159)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs - Papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu, kurā uzdod E.Rakišai veikt nepieciešamās darbības noslēgtā līguma laušanai.
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu sekojošā redakcijā: "Uzdot Jūrmalas pilsētas domes padomniecei juridiskajos jautājumos E.Rakišai veikt nepieciešamās darbības 1998.gada 3.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas tirgotājs" noslēgtā zemesgabala Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 nomas līguma Nr.411 laušanai".

 7. Par telpu Jūrmalā, Vienības pr.19/21 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Ilvas zāles" (lēmums Nr.160)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 8. Par nekustamā īpašuma daļas Atbalss ielā 3/5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Mednis Antiks" (lēmums Nr.161)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Mārupes ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar BO VAS "Latvijas pasts" (lēmums Nr.162)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par zemes nomas līguma 0,16 d.d. Jūrmalā, Aizputes ielā 11 pagarināšanu ar A.V. (lēmums Nr.163)
  Par zemes nomas līguma 0,16 d.d. Jūrmalā, Aizputes ielā 11 pagarināšanu ar V.M. (lēmums Nr.164)
  Par zemes nomas līguma 0,16 d.d. Jūrmalā, Aizputes ielā 11 pagarināšanu ar J.K. (lēmums Nr.165)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmumu projektus

 11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.O. (lēmums Nr.166)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 12. Par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar BO pašvaldības SIA "Jūrmalas mūzika" (lēmums Nr.167)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 13. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.168)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju (nolikums Nr.6)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto nolikuma projektu

 15. Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums (nolikums Nr.7)

  Ziņo:A.Upmacis
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto nolikuma projektu

 16. Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.125)
  Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.8)

  Ziņo:V.Ramāne
  Izsakās:I.Ančāns - Papildināt ar punktu, ka padomē nedrīkst strādāt domes darbinieki un deputāti.

  D.Urbanovičs - Atbalsta I.Ančāna priekšlikumu. Vārdu "domes darbinieku" vietā rakstīt vārdus "domes struktūrvienību un iestāžu vadītāji".

  Priekšlikumi par lēmumu:

  D.Urbanovičs - Svītrot lēmuma 2.1.apakšpunktu un novirzīt to atpakaļ izskatīšanai Ķemeru iedzīvotājiem. Saskaņā ar papildinājumiem nolikumā, svītrot 2.3.apakšpunktu. Lēmuma 1.punktā vārdu "8 cilvēku sastāvā" rakstīt vārdus "saskaņā ar nolikumā minēto cilvēku skaitu". Lēmuma izpildes kontroli uzdot V.Ramānei.

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu un papildināt to ar punktu, ka par pārstāvi padomē nevar tikt izvirzīti domes strukltūrvienību un iestāžu vadītāji un deputāti.
  2. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu un izdarīt sekojošas izmaiņas:
   • lēmuma 1.punktā vārdu "8 cilvēku sastāvā" vietā rakstīt vārdus "saskaņā ar nolikumā minēto cilvēku skaitu";
   • svītrot lēmuma 2.1.apakšpunktu un novirzīt to atkārtotai izskatīšanai Ķemeru iedzīvotājiem;
   • svītrot 2.3.apakšpunktu;
   • lēmuma izpildes kontroli uzdot V.Ramānei.

Sēde slēgta plkst. 1620

Nākošā domes sēde 2002.gada 13.martā.

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja