Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 28.augustāNr.20


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis

deputāti:Leonīds Alksnis(nepiedalās no plkst.1300-1313), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1300-1310), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1300-1310, 1340-1400), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1420-1430), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1000-1010), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1300-1310), Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1000-1035), Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1300-1410), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.1405 līdz sēdes beigām), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1300-1313).
Nepiedalās deputāts Aivars Vētra.

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
juridiskās pārvaldes vadītājas p.i.Tamāra Kaffka
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
domes galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns

Sēdē uzaicināti:Olga Helēna Koziorova, Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Maija Putniņa, Vita Brakovska, Inga Kučinska, Ģirts Brambergs, Vēsma Reinkaite, Agita Bērzupe, Uldis Klemperis, Gunārs Pavļukevičs, Ilgvars Purviņš, Ilze Bagatska, Anita Lindermane, Inga Brača.

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija
 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 3. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
 4. Par BO pašvaldības SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari” direktori”
 5. Par Ķemeru vidusskolas direktora apstiprināšanu
 6. Par iecelšanu amatā
 7. Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem
 8. Par Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
 9. Pašvaldības pilnvarnieku atskaites
 10. Par pilnvarojuma termiņa pagarināšanu
 11. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
 12. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
 13. Par privatizācijas grafikā iekļautās mākslinieku darbnīcas pārdošanu Edinburgas pr.51
 14. Par privatizācijas grafikā iekļauto neapdzīvojamo telpu Nr.1A pārdošanu J.Pliekšāna 12
 15. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.006 J.Pliekšāna 12
 16. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Konkordijas 59
 17. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.5 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.002 Turaidas 37
 18. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
 19. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieku maiņu
 20. Par Jūrmalas peldēšanas skolas nolikuma apstiprināšanu
 21. Par izmaiņām domes 05.07.2002. lēmumā Nr.470
 22. Par zemesgabalu sadalīšanu
 23. Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Piekrastes ielu, Olgas ielu un Alfrēda Kalniņa ielu
 24. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33. līnijā 2
 25. Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kļavu ielu, Slokas ielu, apbūvi Rūdolfa Blaumaņa ielā un pludmali
 26. Par namīpašuma denacionalizāciju Konkordijas 23a
 27. Par kompensāciju par ēkām Katedrāles 2
 28. Par kompensāciju par nojauktajām ēkām Piestātnes 15
 29. Par izmaiņām domes 09.05.2001. lēmumā Nr.65
 30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
 31. Par telpu izmantošanu Muižas 7
 32. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar J.K.
 33. Par nekustamā īpašuma Kanālu 17a nodošanu privatizācijai
 34. Par zemesgabala Lienes 14 daļas nomas līguma noslēgšanu ar IU “Delfīnija”
 35. Par pamatceltnes Nometņu 3 atsavināšanu
 36. Par nekustamā īpašuma Ilgas 8 atsavināšanu
 37. Par nekustamā īpašuma Viktorijas 106 atsavināšanu
 38. Par domes 22.05.2002. lēmuma Nr.443 atcelšanu
 39. Par domes 22.05.2002. lēmuma Nr.445 atcelšanu
 40. Par izmaiņām domes 13.03.2002. lēmumā Nr.202
 41. Par izmaiņām domes 22.05.2002. lēmumā Nr.419
 42. Par zemes nomas līguma noslēgšanu F.Brīvzemnieka 7
 43. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Puķu 7

Priekšlikumi par sēdes darba kārtību:

I.Ančāns jautā D.Urbanovičam, kādēļ noņemtas no sēdes darba kārtības divas viņa iesniegtās informācijas?

D.Urbanovičs paskaidro, ka pieteikumā nebija minēts, ka tās ir informācijas, tādēļ sapratis, ka tie ir lēmumu projekti, taču pieteikuma lapām nebija pievienoti nekādi materiāli. Šīs informācijas varētu iekļaut šodienas sēdes darba kārtības beigās.

I.Ančāns ierosina abas informācijas iekļaut nākošās domes sēdes darba kārtībā. Pēc D.Urbanoviča informācijas domes sēdē laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” netiek minēti deputātu izteiktie jautājumi vai ierosinājumi. Lūgums atspoguļot laikrakstā arī deputātu izteikumus.

L.Ozoliņš vēlās noklausīties būvvaldes informāciju par nelikumīgi izrakto būvbedri Iecavas ielā 4, kuras rezultātā draud bedrē iegāzties 4 atsegtas divstumbru priedes.

D.Urbanovičs uzdod būvvaldei sagatavot L.Ozoliņa prasīto informāciju.

I.Ančāns vēlās noklausīties informāciju par 7 lielām nokaltētām priedēm P.Stradiņa un E.Birznieka-Upīša ielu stūrī.

D.Urbanovičs paskaidro, ka informācija tiks sagatavota un iesniegta.

D.Urbanovičs ierosina:

 1. Izslēgt no sēdes darba kārtības lēmuma projektu “Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kļavu ielu, Slokas ielu, apbūvi Rūdolfa Blaumaņa ielā un pludmali” un nodot to atkārtotai izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā detālplāna robežu izvērtēšanai un iespēju izveidot pludmales sporta centru pie Dubultu glābšanas stacijas izskatīšanai;
 2. Izslēgt no lēmuma projekta “Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai” adresi Vienības pr.22;
 3. Šodien par pilnvarnieces pienākumiem BO Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” neatskaitīsies E.Rakiša, jo ir slima. Nevarēs šodien pagarināt pilnvarojuma termiņu I.Kundziņai, jo viņa nav atskaitījusies par pilnvarnieces pienākumiem BO Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas mūzika”;
 4. Papildus diviem iesniegtajiem lēmumu projektiem “Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam” izskatīt vēl vienu lēmuma projektu “Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam”.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar minētām izmaiņām: "par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.640)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.641)

  Ziņo:O.H.Koziorova
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par b/o pašvaldības SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari””direktori

  Ziņo:I.Kučinska
  Izsakās:I.Ančāns, D.Urbanovičs, T.Kaffka, I.Dreija

  I.Ančāns ierosina balsot par A.Bērzupes kandidatūru aizklāti un lūdz nobalsot par viņa izteikto priekšlikumu.

  D.Urbanovičs jautā T.Kaffkai vai šajā gadījumā balsošana drīkst būt aizklāta ?

  T.Kaffka nevar atbildēt uz šo jautājumu uzreiz, tādēļ iziet to precizēt likumā “Par pašvaldībām”.

  D.Urbanovičs liek uz balsošanu I.Ančāna priekšlikumu par aizklātu balsošanu, ja tiks noskaidrots, ka tas ir saskaņā ar likumu:

  “Par” - 5, “pret” - nav, “atturās” - nav.

Pārtraukums no plkst.1050 - 1055.

  D.Urbanovičs paskaidro deputātiem, ka notiks aizklāta balsošana par A.Bērzupes kandidatūru, taču vispirms jānobalso par 1.punktu.

  I.Dreija jautā, kas notiks, ja pēc balsojuma par 1.punktu netiks apstiprināta A.Bērzupes kandidatūra?

  D.Urbanovičs ierosina vispirms balsot par A.Bērzupes kandidatūru un aicina pieteikties balsu skaitīšanas komisijā.

  Balsu skaitīšanas komisijā piesakās V.Barinovs un A.Landsberga. I.Ančāns ierosina D.Ķezberes kandidatūru.

  Balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā - V.Barinovs, A.Landsberga, D.Ķezbere:

  “Par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav.

  I.Kalvāne izdala deputātiem balsošanas biļetenus.

  D.Urbanovičs pasludina pārtraukumu nobalsošanai un balsu skaitīšanai.

Pārtraukums no plkst.1100 - 1115.

  A.Landsberga informē deputātus, ka izsniegti, atverot urnu saņemti un derīgi 14 biļeteni. Aizklātās balsošanas rezultāti: “par” - 5, “pret” - 9. Ņemot vērā aizklātās balsošanas rezultātus, A.Bērzupe netiek ievēlēta par direktori SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”” un iesniegtais lēmuma projekts netiek pieņemts.

 1. Par Ķemeru vidusskolas direktora apstiprināšanu (lēmums Nr.642)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Izsakās:D.Urbanovičs, I.Ančāns, L.Alksnis

  D.Urbanovičs izsaka aizrādījumu L.Ozoliņam par domes sēdes darba traucēšanu.

  I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka viņam nepatīk, ka uzspiež, ka homoseksuālisms ir norma. Direktors savā darbā sastapsies ar šo problēmu.

  D.Urbanovičs atkārtoti aizrāda L.Ozoliņam par domes sēdes darba traucēšanu.

  L.Alksnis atbalsta U.Klempera kandidatūru.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, “nebalso” - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par iecelšanu amatā (lēmums Nr.643)

  Ziņo:I.Kučinska
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, “nebalso” - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem (lēmums Nr.644)

  Ziņo:I.Kučinska
  Izsakās:I.Ančāns, L.Alksnis, D.Urbanovičs, L.Ozoliņš, D.Ķezbere

  Balsošanas rezultāti par I.Purviņa kandidatūru - “par” - 14, “pret” - nav, “atturās” - nav.

  Priekšlikumi par I.Bagatskas kandidatūru:

  I.Ančāns ierosina balsot aizklāti.

  L.Alksnis ierosina šodien nelemt par pilnvarnieka iecelšanu, bet vispirms noslēgt ar viņu līgumu par revīzijas veikšanu un pēc tam izlemt par SIA un pilnvarnieka nepieciešamību.

  D.Urbanovičs paskaidro, ka saskaņā ar likumu uzņēmumā, kurā ir pašvaldības kapitāla daļas, nepieciešams pašvaldības pilnvarnieks, kurš pārraudzītu pašvaldības īpašumu. Aicina atbalstīt kandidatūru.

  L.Ozoliņš atbalsta kandidatūru.

  D.Ķezbere atbalsta kandidatūru, taču uzskata, ka ir jāatbild uz jautājumu - vai nepieciešams reanimēt esošo uzņēmumu, vai arī izdevīgāk būtu veidot jaunu.

  I.Ančāns noņem savu priekšlikumu un ierosina šo jautājumu atlikt.

  D.Urbanovičs paskaidro, ka uzņēmumā nepieciešams pilnvarnieks.

  I.Ančāns noņem savu priekšlikumu.

  Balsošanas rezultāti par I.Bagatskas kandidatūru - “par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - 4.

  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Pārtraukums no plkst.1225 - 1300.

 1. Par Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.645)

  Ziņo:V.Ramāne
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Pašvaldības pilnvarnieku atskaites (protokola pielikums)

  Ziņo:A.Tukānes atskaite par pilnvarnieces pienākumiem bo pašvaldības SIA "Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”” pieņemta zināšanai.

 3. Par pilnvarojuma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.646)

  Ziņo:I.Kučinska informē deputātus, ka I.Kundziņa ir atvaļinājumā un E.Rakiša ir slima, tādēļ abas nav domē atskaitījušās par pilnvarnieka pienākumu pildīšanu.
  Izsakās:I.Dreija ierosina pagarināt pilnvarojuma termiņus visiem pilnvarniekiem.
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (divi darba kārtībā iekļautie lēmumu projekti un viens papildus darba kārtībā iekļautais lēmuma projekts), (lēmums Nr.647)

  Ziņo:V.Brakovska
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 5. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.648)

  Ziņo:M.Putniņa
  Izsakās:D.Urbanovičs atliek 1.11.apakšpunktā minēto adresi Vienības pr.22 papildus pārbaudei.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atlikt lēmuma 1.11.apakšpunktā minēto adresi Vienības pr.22 papildus pārbaudei.

 6. Par privatizācijas grafikā iekļautās mākslinieku darbnīcas pārdošanu Edinburgas pr.51(lēmums Nr.649)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1(A.Landsberga)
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par privatizācijas grafikā iekļauto neapdzīvojamo telpu Nr.1A pārdošanu J.Pliekšāna 12 (lēmumums Nr.650)
  Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.006 J.Pliekšāna 12 (lēmums Nr.651)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 8. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Konkordijas 59 (lēmums Nr.652)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.5 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.002 Turaidas 37 (lēmums Nr.653)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.654)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Izsakās:D.Urbanovičs ierosina balsot atsevišķi par 2.pielikuma 2.punktu, jo ir pārliecināts, ka Dubultu rajonā varētu sameklēt sētnieku, kuram jau ir dzīvoklis.

  Balsošanas rezultāti par 2.pielikuma 2.punktu:

  "par" - 4, "pret" - nav, "atturās" - 9. 2.pielikuma 2.punkts nav apstiprināts.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Neapstiprināt lēmuma 2.pielikuma 2.punktu.

 11. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.655)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 12. Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums (nolikums Nr.22)

  Ziņo:A.Ļeonovs
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs

  L.Alksnis ierosina redakcionāli labot nolikuma tekstu, piemēram, lietojot vienu terminu vārdu “audzēkņi”, “skolnieki”, “izglītojamie” vietā, kā arī iesaka vēlreiz pārlasīt nolikumu, jo dažos teikumos trūkst darbības vārdi un tādēļ teikums nav saprotams.

  D.Urbanovičs uzdod A.Ļeonovam kopā ar juristiem redakcionāli labot nolikuma tekstu.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Redakcionāli labot nolikuma tekstu.

 13. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 5.jūnija lēmumā Nr.470 (lēmums Nr.656)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Asaru pr.19 (lēmums Nr.657)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:D.Urbanovičs, A.Tampe

  D.Urbanovičs uzdod ierakstīt protokolā, ka, ja šajā zemesgabalā tiks realizēta apbūve, tad būvvaldei, izsniedzot plānošanas uzdevumu, paredzēt ielas izbūvi.

  A.Tampe jautā, kas kontrolēs šo protokola ierakstu?

  D.Urbanovičs uzdod šo protokola ierakstu kontrolēt izpilddirektoram Z.Starkam.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Ja šajā zemesgabalā tiks realizēta apbūve, tad būvvaldei, izsniedzot plānošanas uzdevumu, paredzēt ielas izbūvi.
  3. Uzdot 2.punkta izpildes kontroli izpilddirektoram Z.Starkam.

 15. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Braslas ielā 2b (lēmums Nr.658)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 16. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 98 (lēmums Nr.659)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 17. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 87 (lēmums Nr.660)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 18. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Olgas ielā 54 (lēmums Nr.661)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 19. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Pāvila ielā 4 (lēmums Nr.662)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 20. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Pumpuru ielā 2/4 (lēmums Nr.663)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 21. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 (lēmums Nr.664)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 22. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Upes ielā 44 (lēmums Nr.665)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 23. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 16/16a (lēmums Nr.666)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 24. Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Piekrastes ielu, Olgas ielu un Alfrēda Kalniņa ielu (lēmums Nr.667)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs

  L.Alksnis uzskata, ka nepieciešams saglabāt egļu jaunaudzi.

  D.Urbanovičs ierosina plānošanas uzdevuma 1.6.apakšpunktā vārdu “atļauts plānot” vietā rakstīt vārdus “izvērtēt iespējas”.

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma pielikuma 1.6.apakšpunktā vārdu “atļauts plānot” vietā rakstīt vārdus “izvērtēt iespējas”, kā arī atbilstoši izmainīt lēmuma konstatējošo daļu.

 25. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 2 (lēmums Nr.668)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis ierosina papildināt plānošanas uzdevumu ar ieteikumu ēku novietošnai.
  Balso:"par" - 8, "pret" - 1(I.Ančāns), "atturās" - 3
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma pielikumu ar ieteikumu ēku novietošanai.

 26. Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Konkordijas ielā 23a (lēmums Nr.669)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 27. Par kompensāciju par ēkām Jūrmalā, Katedrāles ielā 2 (lēmums Nr.670)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 28. Par kompensāciju par nojauktajām ēkām Jūrmalā, Piestātnes ielā 15 (lēmums Nr.671)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 29. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmumā Nr.65 (lēmums Nr.672)

  Ziņo:Ģ.Brambergs informē deputātus, ka J.Siliņš ir municipālās policijas priekšnieka vietnieks, tādēļ redakcionāli jālabo J.Siliņa amata nosaukums lēmuma projekta lemjošajā daļā.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Redakcionāli labot J.Siliņa amata nosaukumu lēmuma lemjošajā daļā.

 30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Irbju ielā 17 (lēmums Nr.673), Kaudzīšu ielā 15 (lēmums Nr.674), Ķemeru ielā 16b (lēmums Nr.675), Rīgas ielā 30 (lēmums Nr.676), Steķu ielā 12 (lēmums Nr.677), Talsu šos.58 (lēmums Nr.678), Tērauda ielā 10 (lēmums Nr.679)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 31. Par telpu izmantošanu Jūrmalā, Muižas ielā 7 (lēmums Nr.680)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs

  L.Alksnis jautā, cik ilgā laikā tiks noslēgts līgums?

  D.Urbanovičs ierosina papildināt lēmuma projekta 1.punktu par termiņa saskaņošanu ar BO VAS “Sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma lemjošo daļu par termiņa saskaņošanu ar BO VAS “Sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. (lēmums Nr.681)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kanālu ielā 17a nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.682)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 34. Par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 14 daļas nomas līguma noslēgšanu ar IU “Delfīnija” (lēmums Nr.683)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:I.Dreija, A.Tampe, D.Urbanovičs, L.Alksnis

  Priekšlikumi:

  I.Dreija ierosina nomāt zemesgabalu uz 5 gadiem.

  G.Jubele paskaidro, ka minimālais termiņš ir 10 gadi.

  A.Tampe jautā, kas kontrolēs lēmuma izpildi?

  D.Urbanovičs ierosina papildināt lēmuma projektu ar punktu par lēmuma izpildes kontroli izpilddirektoram Z.Starkam.

  L.Alksnis atbalsta zemesgabala nomu uz 25 gadiem.

  D.Urbanovičs ierosina svītrot 2.1.apakšpunktā vārdus “un akceptēt”.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 2.1.apakšpunktā vārdus “un akceptēt”.
  3. Papildināt lēmumu ar 5.punktu par lēmuma izpildes kontroli izpilddirektoram Z.Starkam.

 35. Par pamatceltnes Nometņu 3 atsavināšanu (lēmums Nr.684)
  Par nekustamā īpašuma Ilgas 8 atsavināšanu (lēmums Nr.685)
  Par nekustamā īpašuma Viktorijas 106 atsavināšanu (lēmums Nr.686)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs ierosina, ņemot vērā šodien pieņemto domes lēmumu “Par iecelšanu amatā”, labot lēmumu projektu 4.punktā minētās komisijas sastāvu un uzvārda “P.Leiškalns” vietā rakstīt uzvārdu “G.Pavļukevičs”.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.
  2. Lēmumu 4.punktā uzvārda “P.Leiškalns” vietā rakstīt uzvārdu “G.Pavļukevičs”.

 36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija lēmuma Nr.443 atcelšanu (lēmums Nr.687)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija lēmuma Nr.445 atcelšanu (lēmums Nr.688)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 38. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.marta lēmumā Nr.202 (lēmums Nr.689)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 39. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija lēmumā Nr.419 (lēmums Nr.690)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 40. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 (lēmums Nr.691)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 41. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Puķu ielā 7 (lēmums Nr.692)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 42. Informācija par nelikumīgi izrakto būvbedri Jūrmalā, Iecavas ielā 4.

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Ozoliņš, I.Dreija, D.Urbanovičs

  V.Zvejniece informē, ka celtniecība šajā zemesgabalā vēl nenotiek, pašlaik bez projekta ir uzsākta tikai būvbedres rakšana. Par to rīkojums ir sastādīts jau 31.jūlijā un administratīvo pārkāpumu protokols ir atsūtīts izskatīšanai administratīvajai komisijai. Administratīvā komisija to izskatīs septembra pirmajā sēdē. Ir runājusi ar Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes Jūrmalas inspektoru P.Pildiņu par videi nodarīto kaitējumu. Viņš aicinās īpašniekus uz pārrunām. Īpašnieki ir griezušies ar projektu, skiču stadijā tas ir atbalstāms, taču ir saņemts Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes slēdziens par to, ka tur ir jāizstrādā detālplānojums.

  L.Ozoliņš komentē, ka būvbedre ir liela - apmēram 35-40 m plata un pie kāpas apmēram 8m augsta, kā arī ir atsegtas 4 izcilu divstumbru priežu saknes.

  I.Dreija paskaidro deputātiem, ka, ja pilsētas videi ir nodarīts zaudējums, tad dome var celt prasību tiesā.

  D.Urbanovičs informē, ka uzdos izvērtēt šo jautājumu juristiem un, ja tas būs iespējams, celt prasību tiesā par kaitējuma nodarīšanu dabai.

Sēde slēgta plkst. 1500

Nākošā domes sēde 2002.gada 11.septembrī

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja