Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 18.decembrī, turpinājums 20.decembrīNr.29


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis (18.decembrī nepiedalās no plkst.1037-1039)
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (18.decembrī nepiedalās no plkst.1205 līdz sēdes beigām, jo dodās komandējumā), Aleksandrs Bašarins, Igors Dreija (18.decembrī nepiedalās no plkst.1000-1530), Juris Griķis, Māris Kreilis, Dace Ķezbere (20.decembrī nepiedalās no plkst.1100-1110), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (18.decembrī nepiedalās no plkst.1408-1410, 1515-1520), Regīna Simsone (18.decembrī nepiedalās no plkst.1538-1540, 1653 līdz sēdes beigām), Aigars Tampe (18.decembrī nepiedalās no plkst.1410-1415 un 20.decembrī no plkst.1000-1015), Aivars Vētra (18.decembrī nepiedalās no plkst.1000-1020, 1315-1335, 1515-1520, 1653 līdz sēdes beigām un 20.decembrī no plkst.1000-1010).

Nepiedalās deputāti: Dace Ķezbere (18.decembrī) un Vladimirs Barinovs (20.decembrī).

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
juridiskās pārvaldes vadītāja.Evija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
domes galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Olga Helēna Koziorova, Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Inga Kučinska, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Vita Brakovska, Pēteris Leiškalns, Gunta Liepiņa, Inta Baumane, Zane Grīnvalde, Dzintars Krūmiņš, Andris Sproģis, Valērijs Sergejevs, Vēsma Reinkaite, Baiba Spīgule, Ilze Cīrule, Normunds Līdcis, Alvils Rudzītis.

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija
 2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
 3. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 4. Par izmaiņām domes 09.05.2001. lēmumā Nr.65
 5. Par Ķemeru nacionālā parka konsultatīvo padomi un projekta uzraudzības grupu
 6. Par Jūrmalas pilsētas municipālās policijas priekšnieku
 7. Finansu pārvaldes nolikums
 8. Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu
 9. Grozījumi 30.01.2002. noteikumos Nr.1 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetu”
 10. Par nodokļu un nomas parādu dzēšanu
 11. Par Sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā
 12. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 13. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
 14. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu
 15. Par izmaiņām Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā
 16. Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
 17. Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums
 18. Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizāciju
 19. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
 20. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu īpašumu nodošanu privatizācijai Ķemeru 7
 21. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 22. Par zemesgabala sadalīšanu Dubultu pr.48
 23. Par zemesgabala sadalīšanu Olgas 23
 24. Par zemesgabala sadalīšanu Vienības pr.27
 25. Par izmaiņām domes 10.10.2001. lēmumā Nr.594
 26. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Baznīcas 2
 27. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Kāpu 111/113
 28. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Slokas 89
 29. Par valdes 09.12.93. lēmuma Nr.733 atcelšanu
 30. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība”
 31. Koku ciršanas komisijas nolikums
 32. Par koku ciršanas komisiju
 33. Par izmaiņām domes 07.11.2001. lēmumā Nr.650
 34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību neiznomāšanu Lielupē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās un Slokas ezerā
 35. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
 36. Par diennakts grupas slēgšanu PII “Pienenīte”
 37. Par dzīvokļu jautājumiem
 38. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
 39. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Daugavas 32
 40. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rītupes 13
 41. Par izmaiņām domes 18.07.2001. nolikumā Nr.37
 42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa 98a nodošanu apsaimniekošanā
 43. Par nekustamā īpašuma Virgas 7 nodošanu privatizācijai
 44. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Saldus 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai
 45. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Pilsoņu 22 nodošanu privatizācijai
 46. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
 47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Madonas 7
 48. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa 39a
 49. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 36.līnija 1202
 50. Par izmaiņām zemesgabala Druvas 19 nomas maksā

Papildinājumi sēdes darba kārtībā:

D.Urbanovičs ierosina:

 1. Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem lēmumu projektiem:
 2. Balsošanas rezultāti par iekļaušanu: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav.

  Balsošanas rezultāti par iekļaušanu: "par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1.

  Balsošanas rezultāti par iekļaušanu: "par" 12, "pret" - nav, "atturās" - nav.

 3. Izmainīt sēdes darba kārtību sekojoši:

  Deputāti piekrīt.

V.Barinovs ierosina jautājumu "Par rūpnieciskās zvejas tiesību neiznomāšanu Lielupē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās un Slokas ezerā" izskatīt aiz jautājuma plkst.1100.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar minētajiem papildinājumiem un izmaiņām: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav,

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

 2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.987)

  Ziņo:O.H.Koziorova
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.988)

  Ziņo:I.Kalvāne informē deputātus, ka A.V.A. ir saslimusi un lūdz izskatīt iesniegto lēmuma projektu saskaņā ar projektu.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumā Nr.65 (lēmums Nr.994)

  Ziņo:I.Ančāns
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 5. Par Ķemeru nacionālā parka konsultatīvo padomi un projektu uzraudzības grupu (lēmums Nr.995)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par Jūrmalas pilsētas municipālās policijas priekšnieku (lēmums Nr.989)

  Ziņo:I.Kučinska ierosina noteikt 3 mēnešu pārbaudes termiņu lēmuma projekta 2.punktā.
  Izsakās:I.Ančāns, D.Urbanovičs.

  I.Ančāns ierosina atlikt iesniegto lēmuma projektu, jo vēlās saņemt no valsts policijas V.Sergejeva raksturojumu un papildus informāciju.

  D.Urbanovičs ierosina papildināt lēmuma projektu ar papildus punktu par pateicības izteikšanu A.Sproģim par paveikto darbu un par prēmēšanu sakarā ar viņa aiziešanu pensijā. Aicina atbalstīt V.Sergejeva kandidatūru un balsot par iesniegto lēmuma projektu.

  I.Ančāns ierosina balsot par A.Sproģa atbrīvošanu no darba un par V.Sergejeva iecelšanu amatā atsevišķi.

  D.Urbanovičs ierosina balsot par lēmuma projektu kopumā.

  Balsošanas rezultāti par to, lai balsotu saskaņā ar I.Ančāna ierosināto balsošanas kārtību: "par" - 3, "pret" - 7, "atturās" 3.

  Balso:"par" - 10, "pret" - 2, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 2.punktā noteikt 3 mēnešu pārbaudes laiku.
  3. Papildināt lēmumu ar 4.punktu par pateicības izteikšanu A.Sproģim par paveikto darbu un par prēmēšanu sakarā ar viņa aiziešanu pensijā.

 7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību neiznomāšanu Lielupē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās un Slokas ezerā (lēmums Nr.1008)

  Ziņo:R.Kņūtiņa ierosina papildināt lēmuma projekta konstatējošo daļu un aiz vārdiem "24.punktiem" rakstīt vārdus "1996.gada 27.marta vienošanās protokolu starp LR Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi 4.daļas 1.punktu".
  Izsakās:V.Barinovs, A.Landsberga, A.Vētra, M.Kreilis, M.Mežapuķe, L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs.

  V.Barinovs ierosina balsot "par" par iesniegto lēmuma projektu.

  A.Landsberga ierosina neatbalstīt rūpnieciskās zvejas tiesību likvidāciju.

  A.Vētra uzskata, ka jautājums ir nesagatavots, tādēļ ierosina to šodien neizskatīt un nodot izskatīšanai vides aizsardzības jautājumu komitejā.

  M.Kreilis atbalsta A.Vētras ierosinājumu izskatīt šo jautājumu vides aizsardzības jautājumu komitejā.

  M.Mežapuķe uzskata, ka šis ir vienīgais pareizais lēmums, lai iznīcinātu tīklus Lielupē.

  L.Alksnis piekrīt tiem kolēģiem, kuri ierosina atlikt iesniegto lēmuma projektu.

  I.Ančāns ierosina šodien šo jautājumu atlikt un izskatīt to vides aizsardzības jautājumu komitejā.

  V.Barinovs uzskata, ka nav iemesla atlikt šo jautājumu uz vides aizsardzības jautājumu komiteju.

  D.Urbanovičs uzskata, ka jautājuma novirzīšana uz vides aizsardzības jautājumu komiteju ir smieklīga, jo jebkurš rūpnieciskās zvejas aizliegums vidi ietekmēs tikai pozitīvi. Aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

  M.Kreilis ierosina balsot atsevišķi par Slokas ezeru un Lielupi.

  Balsošanas rezultāti:

  • Par to, lai neiznomātu rūpnieciskās zvejas vietas Slokas ezerā: "par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 5.
  • Par to, lai neiznomātu rūpnieciskās zvejas vietas Lielupē: "par" - 5, "pret" - 1, "atturās" - 7.
  A.Landsberga jautā vai nevajadzētu labot arī lēmuma projekta 4.punktu?

  D.Urbanovičs izlabo lēmuma projekta 4.punktu vārdu "Lielupes upē" vietā rakstot vārdus "Slokas ezerā".

  • Par 2.punkta atstāšanu lēmuma projektā: "par" - 6, "pret" - nav, "atturās" - 7.
  • Par 3., 4., 5.punktu: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, "nebalso - 1.
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Labot lēmuma konstatējošo daļu un aiz vārdiem "24.punktiem" rakstīt vārdus "1996.gada 27.marta vienošanās protokolu starp LR Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi 4.daļas 1.punktu".
  3. Svītrot lēmuma 1.punktā vārdus "Lielupē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās".
  4. Svītrot lēmuma 2.punktu.
  5. Lēmuma 4.punktā vārdu "Lielupes upē" vietā rakstīt vārdus "Slokas ezerā".

Pārtraukums no plkst.1205-1315

 1. Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes nolikums (nolikums Nr.29)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs.

  L.Alksnis jautā, kādēļ pilns Norēķinu kases nosaukums ir "Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes Norēķinu kase", bet spiedogā tas ir "Jūrmalas domes Norēķinu kase"?

  D.Urbanovičs ierosina gan spiedoga, gan pilnajā Norēķinu kases nosaukumā rakstīt nosaukumu "Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kase".

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Labot nolikumu un gan spiedoga, gan pilnajā Norēķinu kases nosaukumā rakstīt nosaukumu "Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kase".

 2. Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu (ieteikumi Nr.3)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:L.Alksnis ierosina labot ieteikumu projektu saskaņā ar iepriekšpieņemto nolikumu "Jūrmalas pilsētas domes fiansu pārvaldes nolikums" un rakstīt tekstā Norēķinu kases nosaukumu sekojoši: "Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kase".
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
  2. Labot ieteikumus un rakstīt tekstā Norēķinu kases nosaukumu sekojoši: "Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kase".

 3. Grozījumi 2002.gada 30.janvāra noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetu" (noteikumi Nr.18)
  Grozījumi 2002.gada 30.janvāra noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetu" (noteikumi Nr.19)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par nodokļu un nomas parādu dzēšanu (lēmums Nr.996)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 5. Par Sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.997)

  Ziņo:L.Grobiņa, A.Tukāne.

  A.Tukāne ierosina papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu par to, ka lēmums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 3.punktu par to, ka lēmums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 6. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.998)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Izsakās:J.Hlevickis, A.Vētra.

  J.Hlevickis aicina atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

  A.Vētra ierosina Z.Starkam apsekot tās kāpņu telpas, kurās atrodas sociālie dzīvokļi, analizēt situāciju un paredzēt budžetā līdzekļus koplietošanas telpu sakārtošanai.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.999)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis A.Tampe
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 8. Par sociālo dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.1000)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Izsakās:L.Alksnis ierosina papildināt lēmuma projekta konstatējošo daļu ar vārdiem "saskaņā ar Z.R. iesniegumu".
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma konstatējošo daļu ar vārdiem "saskaņā ar Z.R. iesniegumu".

 9. Par dr.Daces Skerškānes prakses ārsta darbības uzsākšanu (lēmums Nr.1003)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par izmaiņām Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā (lēmums Nr.991)

  Ziņo:G.Liepiņa
  Izsakās:I.Ančāns, D.Urbanovičs.

  I.Ančāns jautā, vai vārda "repetitors" vietā nevajadzētu rakstīt vārdu "vadītājs"?

  D.Urbanovičs uzdod noskaidrot šo jautājumu un ierakstīt lēmuma projekta amata nosaukumu saskaņā ar valsts profesiju klasifikatoru.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 11. Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.992)

  Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums (nolikums Nr.30)

  Ziņo:I.Baumane
  Izsakās:I.Ančāns, L.Alksnis, A.Tampe, D.Urbanovičs.

  I.Ančāns ierosina šo jautājumu izskatīt atkārtoti komitejas sēdē, jo ir pret šādu Jūrmalas Brīvdabas muzeja attīstības koncepciju. Ierosina mainīt nosaukumu "Jūrmalas Brīvdabas muzejs" uz nosaukumu "Zvejniecības un zemūdens arheoloģijas muzejs".

  L.Alksnis ierosina šodien neizskatīt muzeja nolikumu.

  A.Tampe ierosina atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

  D.Urbanovičs ierosina atbalstīt iesniegto lēmuma un nolikuma projektu.

  Balsošanas rezultāti:

  1. Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav.
  2. Par to, lai mainītu muzeja nosaukumu "Jūrmalas Brīvdabas muzejs" uz nosaukumu "Zvejniecības un zemūdens arheoloģijas muzejs: "par" - 5, "pret" - 7, "atturās" - nav.
  3. Par Jūrmalas pilsētas muzeja nolikumu: "par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - nav.
  Balso:
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu un iesniegto nolikuma projektu

Pārtraukums no plkst.1500-1515

 1. Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizāciju (lēmums Nr.1001)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums (nolikums Nr.31)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu īpašumu nodošanu privatizācijai Jūrmalā, Ķemeru ielā 7 (lēmums Nr.1002)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

  J.Hlevickis lūdz izskatīt lēmuma projektu "Par diennakts grupas slēgšanu PII "Pienenīte", jo B.S. jāsteidzās.

 4. Par diennakts grupas slēgšanu PII "Pienenīte" (lēmums Nr.990)

  Ziņo:I.Cīrule
  Izsakās:L.Alksnis ierosina svītrot lēmuma projekta konstatējošā daļā vārdus "un, ka šāda veoda grupas PII "Pienenīte" pastāvēšana nav nepieciešama" un lemjošās daļas 2.punktā vārdus "nepieciešamos".
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma konstatējošā daļā vārdus "un, ka šāda veida grupas PII "Pienenīte" pastāvēšana nav nepieciešama" un lemjošās daļas 2.punktā vārdu "nepieciešamos".

 5. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.1004)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 48 (lēmums Nr.1005)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Olgas ielā 23

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:D.Urbanovičs noņem no izskatīšanas iesniegto lēmuma projektu, jo uzskata, ka nevajag sadalīt zemi zem privatizētām ēkām.

 8. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vienības prospektā 27

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs.

  L.Alksnis jautā, vai sadalot šo zemesgabalu netiek pārkāpti apbūves noteikumi? Ierosina papildināt lēmuma projekta 1.3. un 2.3.apakšpunktu ar apbūves procentu pie dzīvojamās ēkas.

  D.Urbanovičs atliek iesniegto lēmuma projektu uz nākošo domes sēdi.

 9. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 10.oktobra lēmumā Nr.594 (lēmums Nr.1006)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (saistošie noteikumi Nr.13)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 2.” Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71.punktos noteiktā kārtībā.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 2” 1 oriģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

 11. Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Kāpu ielā 111/113 (saistošie noteikumi Nr.14)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Kāpu ielā 111/113”. Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71.punktos noteiktā kārtībā.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Kāpu ielā 111/113” 1 oriģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

 12. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 89 (saistošie noteikumi Nr.15)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 89.” Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71.punktos noteiktā kārtībā.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 89” 1 oriģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

 13. Par Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.decembra lēmuma Nr.733 atcelšanu (lēmums Nr.1007)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība" (saistošie noteikumi Nr.16)

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Izsakās:A.Vētra, D.Urbanovičs, A.Tampe, J.Griķis, I.Ančāns.

  A.Vētra jautā, vai saistošo noteikumu projekta 2. un 3.punktā nevajadzētu noteikt termiņus?

  D.Urbanovičs ierosina papildināt saistošo noteikumu projekta 2.punktu ar vārdiem "nedēļas laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas".

  A.Tampe jautā, vai vides aizsardzības nodaļa tikai sagatavo rakstiskās atbildes, kā tas minēts 2.5.6.apakšpunktā?

  D.Urbanovičs ierosina 2.5.6.apakšpunktā vārda "sagatavo" vietā rakstīt "sniedz".

  A.Vētra ierosina 2.5.1.apakšpunktā pirms vārda "topogrāfiskā" rakstīt vārdus "jaunas celtniecības vai rekonstrukcijas gadījumā".

  J.Griķis ierosina atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu. Informē, ka vides aizsardzības komitejas sēdē diskusiju nebija, bija tikai priekšlikums par avārijas kokiem saistībā ar 2.5.1.apakšpunktu.

  I.Ančāns ierosina, ņemot vērā diskusijas un pretrunas, atlikt iesniegto saistošo noteikumu projektu.

  D.Urbanovičs ierosina 2.5.1.apakšpunktā aiz vārda "kopijas" rakstīt vārdus "izņemot avārijas un īpašumu apdraudošos gadījumos" un saistošo noteikumu projekta 2. un 3.punktā svītrot uzvārdus.

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
  2. Saistošo noteikumu 2.5.1.apakšpunktā aiz vārda "kopijas" rakstīt vārdus "izņemot avārijas un īpašumu apdraudošos gadījumos".
  3. Saistošo noteikumu 2.5.6.apakšpunktā vārda "sagatavo" vietā rakstīt "sniedz".
  4. Svītrot uzvārdus saistošo noteikumu 2. un 3.punktā.
  5. Saistošo noteikumu 2.punktā aiz vārda "jautājumos" rakstīt vārdus "nedēļas laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas".

 15. Koku ciršanas komisijas nolikums (nolikms Nr.32)

  Ziņo:R.Kņūtiņa informē deputātus, ka viņai zvanījis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektors Jūrmalā P.Pildiņš, kurš nepiekrīt šādam nolikuma variantam, jo viņš uzksta, ka tas, ka viņš darbojas komisijā, nenozīmē to, ka ir izpildīti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.416, kas paredz, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā koku ciršana jāsaskaņo ar Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi. Tādēļ priekšlikums papildināt nolikumu ar jaunu 3.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā koku ciršana jāsaskaņo ar Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi". Šobrīd ir jautājums, vai atstāt komisijas sastāvā Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pilnvaroto pārstāvi.
  Izsakās:D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Kreilis, A.Bašarins.

  D.Urbanovičs ierosina svītrot nolikuma 2.1.4.apakšpunktu, papildinot nolikumu ar jaunu 3.6.apakšpunktu R.Kņūtiņas ierosinātajā redakcijā un pēc tam lūgt Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi nozīmēt pārstāvi, pie kura būs jāsaskaņo koku ciršana.

  I.Ančāns uzskata, ka koku ciršanas komisijā noderētu arī sabiedrības pārstāvis, tādēļ balsos "pret".

  M.Kreilis ierosina iekļaut koku ciršanas komisijas sabiedrības pārstāvi, ja jau tiek svītrots Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pilnvarotais pārstāvis.

  I.Ančāns ierosina iekļaut G.Stankēviču.

  R.Kņūtiņa paskaidro, ka tiek veidota profesionāļu komanda. Ierosina papildināt koku ciršanas komisiju ar Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvi.

  D.Urbanovičs atbalsta R.Kņūtiņas priekšlikumu. Ierosina 3.8.2.apakšpunktā vārda "būvju" vietā rakstīt vārdu "jaunbūvju".

  A.Bašarins ierosina atstāt koku ciršanas komisiju līdzšinējā sastāvā un papildināt to ar A.Sapronovu un M.Demmi.

  D.Urbanovičs paskaidro A.Bašarinam, ka priekšlikumi jāiesniedz rakstiski, tādēļ nevarēs likt uz balsošanu A.Bašarina priekšlikumu.

  Balso:"par" - 7, "pret" - nav, "atturās" - 4, balsošanas laikā izgājuši R.Simsone, A.Vētra
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Papildināt nolikumu ar jaunu 3.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā koku ciršana jāsaskaņo ar Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi".
  3. Nolikuma 3.8.2.apakšpunktā vārda "būvju" vietā rakstīt vārdu "jaunbūvju".

 16. Par koku ciršanas komisiju (lēmums Nr.993)

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 3, balsošanas laikā izgājuši R.Simsone, A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 17. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.1009)

  Ziņo:V.Brakovska
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

D.Urbanovičs plkst.1700 slēdz domes sēdi un informē deputātus, ka domes sēdes turpinājums notiks 2003.gada 8.janvārī.

Sēde slēgta plkst.17.00

Deputāti vienojas turpināt 18.decembra domes sēdi 20.decembrī.

Domes sēdes turpinājums

2002.gada 20.decembrī.

Sēde atklāta plkst.10.00

 1. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra lēmumā Nr.650 (lēmums Nr.1010)

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Izsakās:I.Ančāns informē deputātus, ka vēlās strādāt koku ciršanas komisijā.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.1011)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.1012)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš lūdz labot lēmuma projekta 1.pielikuma 15.punktu un papildināt 7.aili ar vārdiem "bez tiesībām privatizēt un apmainīt".
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Labot lēmuma 1.pielikuma 15.punktu un papildināt 7.aili ar vārdiem "bez tiesībām privatizēt un apmainīt".

 4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Daugavas ielā 32 (lēmums Nr.1013)
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 13 (lēmums Nr.1017)
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Emīlijas ielā 15 (lēmums Nr.1014)
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 98 (lēmums Nr.1015)
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 48 (lēmums Nr.1016)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikumā Nr.37 (nolikums Nr.33)

  Ziņo:A.Rudzītis
  Izsakās:D.Urbanovičs ierosina svītrot 4.2.13.apakšpunktā vārdus "ZZ DATI izstrādātajā".
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Svītrot nolikuma 4.2.13.apakšpunktā vārdus "ZZ DATI izstrādātajā".

 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.1018)

  Ziņo:A.Rudzītis
  Balso:"par" - 13, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Virgas ielā 7 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1019)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 8. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1020)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1021)

  Ziņo:G.Jubele lūdz labot lēmuma projekta konstatējošo daļu un vārdu "Jūrmalas pilsētas pašvaldībai" vietā rakstīt vārdu "privātpersonai".
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Labot lēmuma konstatējošo daļu un vārdu "Jūrmalas pilsētas pašvaldībai" vietā rakstīt vārdu "privātpersonai".

 10. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1022)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Madonas ielā 7 (lēmums Nr.1023)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis, I.Ančāns, A.Bašarins, I.Dreija, D.Urbanovičs.

  L.Alksnis uzskata, ka šis jautājums ir jāatliek. Domes speciālistu darba grupa ir izlēmusi jautājumu, kuru lemt ir tiesīga tikai dome. Jautājums nav izskatīts deputātu komitejās, lēmuma projektam nav pievienots zemesgabala plāns. Aicina deputātus nebalsot par iesniegto lēmuma projektu un vispirms iegūt visu informāciju par projektu.

  I.Ančāns uzskata, ka šādu domes speciālistu darba grupu vajadzētu likvidēt. Jautājums nav sagatavots, daudz neskaidrību, tādēļ ierosina atlikt iesniegto lēmuma projektu. Ja kāds uzdrošināsies balsot un pieņemt pozitīvu lēmumu, tad var garantēt, ka būs nepatikšanas.

  D.Urbanovičs aizrāda I.Ančānam, lai viņš nedraud un lūdz to ierakstīt protokolā.

  I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka viņš nedraud, bet brīdina. Ierosina vārdisko balsojumu.

  A.Bašarins ierosina atbalstīt uzņēmējus.

  I.Dreija ierosina nesteigties un novirzīt iesniegto lēmuma projektu izskatīšanai komiteju sēdēs, lai iepazītos ar firmas piedāvāto projektu un noskaidrotu firmas maksātspēju. Par šādu lēmuma projektu nevarēs balsot.

  D.Urbanovičs ierosina atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

  Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu: M.Mežapuķe - "par", J.Hlevickis - "par", D.Urbanovičs - "par", A.Landsberga - "par", M.Kreilis - "par", R.Simsone - "par", A.Vētra - "par", A.Bašarins - "par", L.Alksnis - "pret", J.Griķis - "pret", A.Tampe - "pret", I.Ančāns - "pret", I.Dreija - nebalso, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere.

  Balso:"par" - 8, "pret" - 4, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 39a (lēmums Nr.1024)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, 36.līnijā 1202 (lēmums Nr.1025)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par izmaiņām zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 nomas maksā (lēmums Nr.1026)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

de slēgta plkst.11.20

Nākošā domes sēde 2003.gada 8.janvārī.

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja