Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2005. gada 25. maija 6. nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 13. aprīļa 3. nolikumu

2003.gada 9.jūlijāNr.16

protokols Nr.18, 22.punkts

TRANSPORTA UN KOMUNĀLO LIETU KOMITEJAS
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”
un Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Transporta un komunālo lietu komiteju (turpmāk tekstā - komiteja) ievēl Jūrmalas pilsētas dome no domes locekļiem atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par pašvaldībām” un šim nolikumam.

  1.2. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo lietu komitejas kompetenci, komitejas darba organizācijas pamatus un kārtību.

  1.3. Komiteja savā darbībā vadās no šī nolikuma, Jūrmalas pilsētas domes nolikuma un lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 2. Komitejas darbības mērķi un uzdevumi

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 6. nolikumu

  2.1. Izstrādāt un aktualizēt transporta perspektīvās attīstības stratēģiju, programmas un koncepcijas.

  2.2. Izstrādāt ar komunālās saimniecības attīstības jautājumiem saistītās programmas un koncepcijas.

  2.1. Veidot transporta un komunālās saimniecības politiku Jūrmalā.

  2.2. Sekmēt transporta un komunālās saimniecības attīstības programmu un projektu izstrādi un realizāciju.

  2.3. Sekmēt kvalitatīvu transporta un komunālo pakalpojumu sniegšanu un pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem.

  2.4. Koordinēt sadarbību starp pašvaldības, valsts un citām institūcijām transporta un komunālos jautājumos.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 6. nolikumu

  2.5. Risināt ar sabiedrisko transportu, ielu, ceļu un Lielupes ostas uzturēšanu saistītos jautājumus.

  2.6. Dot atzinumus satiksmes, ielu, ceļu, sabiedriskā transporta plānošanas projektiem.

 3. Komitejas tiesības un pienākumi

  3.1. Ierosināt transporta un komunālo jautājumu izskatīšanu domes sēdēs.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 6. nolikumu

  3.2. Sniegt atzinumus un priekšlikumus par:

  • pašvaldības lēmumu projektiem transporta un komunālajos jautājumos;
  • transporta un komunālos pakalpojumus sniedzošo pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību, budžeta projektiem un izdevumu tāmēm;
  • transporta un komunālos pakalpojumus sniedzošo pašvaldības iestāžu un uzņēmumu privatizāciju.

  3.3. Pārraudzīt ar transporta un komunālajiem jautājumiem saistītās domes struktūrvienības, pašvaldības iestādes un uzņēmumus, sadarboties un kopīgi risināt šos jautājumus ar citām institūcijām Jūrmalā.

  3.4. Saņemt informāciju no domes amatpersonām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem ar komitejas darbību saistītos jautājumos.

  3.2. Sniegt atzinumus un priekšlikumus par pašvaldības lēmumu projektiem transporta un komunālajos jautājumos.

  3.3. Sniegt atzinumus satiksmes, ielu, ceļu, sabiedriskā transporta un komunālās saimniecības plānošanas projektiem.

  3.4. Saņemt informāciju no Jūrmalas pilsētas domes amatpersonām, pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām ar komitejas darbību saistītos jautājumos.

 4. Komitejas struktūra

  4.1. Komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas, komitejas locekļi.

  4.2. Komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt domes iestādes, uzņēmuma vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu kontrolē komiteja.

  4.3. Komitejas priekšsēdētājs; viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

  4.4. Komitejas loceklim ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

  4.5. Komitejas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmumu projektu sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šo komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais deputāts.

  4.6. Par piedalīšanos komiteju sēdēs deputāti saskaņā ar domes lēmumu saņem atlīdzību.

 5. Komitejas sēžu sagatavošana, sasaukšana, vadīšana

  5.1. Komitejas darbs notiek atklātās sēdēs.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 13. aprīļa 3. nolikumu
  5.2. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.14.00. 5.2. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.15.00.
  Materiāli un priekšlikumi komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem jāiesniedz līdz iepriekšējai piektdienai plkst.14.00, sēdes materiālus var saņemt pirmdien no plkst.14.00.

  5.3. Komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa.

  5.4. Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.

  5.5. Komiteja ir lemttiesīga, ja komitejas sēdē piedalās vairāk kā puse komitejas locekļu. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

  5.6. Ja uz komitejas sēdi nav ieradies komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs par to paziņo domei.

  5.7. Pēc domes vai komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma var sasaukt ārkārtas komitejas sēdi.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis