Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2003.gada 5.martāNr.6


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1305 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1035-1050, no 1350-1400, no 1600 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1005-1040, no 1305-1320, no 1450 līdz sēdes beigām, jo jūtās slims), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1005-1015), Māris Kreilis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1005-1010, no 1420-1423, no 1450-1500), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.1345-1400), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1605 līdz sēdes beigām), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1005-1035, no 1555-1600).

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
domes galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Olga Helēna Koziorova, Agita Vizma Alaine, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Zigmārs Grūbe, Inga Brača, Alvils Rudzītis, Ulrika Eistreiķe, Vidvuds Prūsis, Armands Muižnieks, Vēsma Reinkaite, Valerijs Sergejevs.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija
 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu
 4. Par nomas maksājumiem
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums
 8. Par izmaiņām Lielupes ostas pārvaldes valdes sastāvā
 9. Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes un aģentūras izveidē
 10. Par atļauju izniegšanu individuālajam darbam
 11. Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Maskavas pilsētas Dienvidrietumu administratīvā apgabala prefektūras administrāciju
 12. Par kritērijiem bērnu uzturēšanas maksas samazināšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
 13. Par pagaidu būves Strēlnieku pr.24 lit.2 piespiedu pārvietošanu
 14. Par zemesgabala sadalīšanu J.Pliekšāna 66
 15. Par zemesgabala sadalīšanu Smilšu 23
 16. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Robežu 27 un Robežu 29
 17. Par adresu noteikšanu zemesgabalā Jaunā 3
 18. Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Emīlijas 13,15,17, Ķemeru 16A un Ķemeru 16B
 19. Par izmaiņām domes 06.11.2002. lēmumā Nr.858
 20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Atbalss 1
 21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Bulduru pr.33
 22. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Mellužu pr.62
 23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Varoņu 2
 24. Par izmaiņām domes 27.06.96. lēmumā Nr.582
 25. Nolikums “Par pludmales nogabalu nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”
 26. Par atkārtotas nekustamā īpašuma Ceriņu 18 0,29 d.d. izsoles organizēšanu
 27. Par atkārtotas nekustamā īpašuma Kaudzīšu 10a 14/25 d.d. izsoles organizēšanu
 28. Par nekustamā īpašuma Muižas 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar O.M.
 29. Par telpu Vienības pr.21 lit.3 nomas līguma noslēgšanu ar Z.T.
 30. Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar ZS “Ivo kompānija”
 31. Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar ZS “Rijnieki”
 32. Par telpu Dūņu ceļš 2 nomāšanu no BOV SIA “Koledža RRC”
 33. Par nekustamā īpašuma Tukuma 21 nomas līguma laušanu un parādu piedziņu

Papildinājumi sēdes darba kārtībā:

D.Urbanovičs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem lēmumu projektiem:

 1. "Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu", ziņos O.H.Koziorova pēc "Informācijas".
 2. "Par nekustamā īpašuma Kanālu ielā 17a apsgrūtināšanu" un "Par maksājuma termiņa pagarināšanu", ziņos G.Jubele kā pēdējos jautājumus.
Balsošanas rezultāti par augstāk minēto lēmumu projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā: "par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar minētajiem papildinājumiem: "par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

 2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.115)

  Ziņo:O.H.Koziorova
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.116)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu (noteikumi Nr.2)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:D.Ķezbere, I.Ančāns, D.Urbanovičs, L.Alksnis, Z.Starks.

  D.Ķezbere ir iesniegusi rakstiski priekšlikumus par izmaiņām 2003.gada budžetā un lūdz tos atbalstīt (protokola pielikums).

  I.Ančāns - Nepiekrīt tik lielu līdzekļu piešķiršanai Rīgas reģionālās attīstības aģentūrai un Pašvaldību savienībai. Uzskata, ka šos līdzekļus varētu izlietot lietderīgāk.

  L.Alksnis Kāpēc šogad ir iedalīti līdzekļi ostas pārvaldei? Agrāk pašvaldība to nedarīja.

  Z.Starks - Nauda paredzēta algām (pārvaldniekam, grāmatvedei) un saimnieciskajiem izdevumiem. Esošā valdība pirmo reizi nav piešķīrusi finansējumu mazo ostu attīstībai un uzturēšanai.

  I.Ančāns jautā A.Tukānei, vai Skolu valde iesniedza pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai ikzglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, konkrēti virtuves elektroplītīm, kuras ir 15-20 gadus vecas, kā arī skolu remontiem?

  A.Tukāne - Kā jau tika ziņots, šogad budžetā ir paredzēti Ls 10 uz katru skolnieku mēbeļu iegādei un Ls 4 - pirmsskolas iestādēs.

  I.Ančāns akceptēs budžeta pieņemšanu, ja tiks ņemti vērā viņa priekšlikumi par finansējuma piešķiršanu skolām, RRAA un Pašvaldību savienībai.

  D.Urbanovičs īsumā informē deputātus par galvenajām prioritātēm 2003.gada budžetā.

  Šī gada budžetā ir paredzēti:

  • vesela virkne pašvaldības investīciju projekti:
   • Jomas ielas II kārtas rekonstrukcijas darbi;
   • Jūrmalas pilsētas muzeja rekonstrukcijas II kārta;
   • Majoru skolas rekonstrukcijas darbu uzsākšana;
   • Lielupes tilta rekonstrukcija, diemžēl, vēl zem jautājuma valsts līdzfinansējums, valdība šo jautājumu skatīs maijā;
   • paredzēts pabeigt futbola stadiona rezerves laukumu;
   • rekonstrukcijas darbu pabeigšana arhitektūras piemineklim Jūras ielā 3 (2004.gadā paredzēta kultūras vides centra atvēršanas) u.c.
  • Sociālā sfēra:
   • pabalstu piešķiršana Ls 50 apmērā ģimenēm par piedzimušo bērnu;
   • pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 70, paredzēta 50% atlaide braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.
  • Vides aizsardzībai, vides sakārtošanai un sakopšanai, vides izglītībai utt.
  D.Urbanovičs atbild uz D.Ķezberes iesniegtajiem priekšlikumiem:

  1. Policijas pārvaldei palielināts budžets, kas saistīts tikai un vienīgi ar valsts policijas darbinieku algas palielināšanu (nodrošina darbu atskurbtuvē un caurlaižu posteņos) un ar municipālās policijas štatu palielināšanu. Nebūtu pareizi samazināt piešķirto finansējumu.
  2. Vēl nav pieņemts lēmums par Municipālā tūrisma informācijas centra izveidošanu. Jautājums tikai tiks skatīts finanšu komitejā. Pēc centra nolikuma un koncepcijas izstrādes un pieņemšanas, dome varēs lēmt arī par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.
  3. Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem lielākā daļa uzturēšanas saistības (60%) ar šo gadu pāriet pāsvaldības pārziņā, tādēļ pieprasījums ir pamatots.
  4. Zupas virtuvēm nepieciešamības gadījumā varēs piešķirt papildus līdzekļus no domes rezerves fonda.
  5. Nakts patversmēm cik līdzekļu bija pieprasīts, tik arī tika piešķirts. Bez īpašiem pamatojumiem nebūtu pareizi iedalīt papildlīdzekļus.
  6. Par Lielupes tilta rekonstrukcijai paredzētajiem līdzekļiem varētu lemt nākošajā vai aiznākošajā domes sēdē kontekstā ar izmaiņām investīciju programmā saistībā ar valdības piešķirto finansējumu.
  A.Tukāne - Ņemot vērā I.Ančāna un D.Ķezberes priekšlikumus, ierosina papildināt noteikumu 10.punktu ar diviem apakšpunktiem:

  "10.2. - izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai;

  10.3. - Municipālā tūrisma informācijas centra izveidošanai".

  D.Urbanovičs jautā D.Ķezberei, vai viņa piekrīt atstāt policijas pārvaldei piešķirto finansējumu?

  D.Ķezbere tam piekrīt, taču vēlreiz uzstāj paredzēt līdzekļus Municipālā tūrisma informācijas centra izveidei, kā arī piekrīt savu priekšlikumu 3.punktu (par Lielupes tilta rekonstrukciju) izskatīt aiznākošajā domes sēdē.

  D.Urbanovičs jautā D.Ķezberei, vai viņa uzstāj balsot par savu priekšlikumu 2.punktu?

  D.Ķezbere - Nē neuzstāj, taču lūdz pie iespējas izskatīt šo te sociālo jautājumu risināšanu, nesamazinot finansējumu attiecībā pret 2002.gadu, t.i. atstāt to kā tas jau bijis.

  D.Urbanovičs uzdod finansu pārvaldei sagatavot D.Ķezberes iesniegtos priekšlikumus izskatīšanai kādā no finanšu komitejas sēdēm.

  Ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus ierosina papildināt noteikumu 10.punktu ar diviem apakšpunktiem:

  "10.2. - izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai;

  10.3. - Municipālā tūrisma informācijas centra izveidošanai".

  Balsošanas rezultāti par noteikumu papildināšanu ar 10.2.apakšpunktu minētajā redakcijā: "par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav.

  Balsošanas rezultāti par noteikumu papildināšanu ar 10.3.apakšpunktu minētajā redakcijā: "par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav.

  Balsošanas rezultāti par noteikumu projektu kopumā: "par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 4.

  Nolemj:pieņemt iesniegto noteikumu projektu

Pārtraukums no plkst.11.55 līdz 13.00

 1. Par nomas maksājumiem (lēmums Nr.117)

  Ziņo:A.Lindermane
  Izsakās:D.Urbanovičs ierosina samazināt SIA "Līga un Jānis" nomas maksu 2003.gadā par 50%.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: "Samazināt SIA “Līga un Jānis” nomas maksu 50% apmērā 2003.gadā, atstājot samaksai telpu nomas maksu Ls 97,38 mēnesī un zemes nomas maksu Ls 196,12 gadā par īpašumu Jūrmalā, Virgas ielā 7".

 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (lēmums Nr.118)

  Ziņo:A.Lindermane
  Izsakās:A.Vētra, D.Urbanovičs.

  A.Vētra jautā, kāpēc nav piešķirti nekustamā ipašuma nodokļa samazinājumi lēmuma projekta 4.punktā minētiem objektiem?

  D.Urbanovičs ierosina svītrot lēmuma projekta 4.2.apakšpunktu, attiecīgi mainot nākošo apakšpunktu numerāciju. Kas attiecās uz A.Vētras jautājumu, paskaidro, ka tad, kad NRC "Vaivari" iesniegs domei ziņas cik proporcionāli izmantojami līdzekļi bērnu nodaļas vajadzībām un cik valsts programmu īstenošanai, tad varēs vēlreiz izskatīt šo jautājumu labklājības komitejā un domē.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 4.2.apakšpunktu, attiecīgi mainot nākošo apakšpunktu numerāciju.

 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.119)

  Ziņo:A.Lindermane
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas nolikums (nolikums Nr.8)

  Ziņo:V.Sergejevs
  Izsakās:E.Rakiša, I.Ančāns, L.Alksnis, I.Dreija, A.Landsberga, D.Ķezbere, A.Vētra, J.Griķis, D.Urbanovičs.

  E.Rakiša - Sakara ar to, ka mainās struktūrvienības nosaukums, tad Jūrmalas pašvaldības policija ir Jūrmalas pilsētas municipālās policijas saistību pārņēmēja".

  I.Ančāns - 2.3.apakšpunktā svītrot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes deputātiem", jo palīdzība jāsniedz visiem pilsētas iedzīvotājiem.

  L.Alksnis - 1.3.apakšpunktā, ko nozīmē vārdi "ievērojot likumību"? Vai tad pašvaldības policija var darboties savādāk? Šos vārdus varētu nerakstīt.

  I.Dreija - 1.4.apakšpunktā vārdu "konstitucionāli likumi" vietā rakstīt "Satversme" un aiz tā rakstīt vārdus "Latvijas Republikas likumi", svītrojot pirms tiem vārdu "citi".

  A.Landsberga - 3.17.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem "ar īpašnieka piekrišanu" tāpat kā 3.16.apakšpunktā.

  D.Ķezbere ierosina svītrot 3.18.apakšpunktā vārdus "masu informācijas līdzekļus", jo pašvaldībai nav savu informācijas līdzekļu un valstij tas ir "Latvijas Vēstnesis".

  A.Vētra - 2.6.apakšpunktā svītrot vārdus "(t.sk.medicīnisko), jo tādu palīdzību drīkst sniegt profesionāls ārsts, policijas darbinieks var sniegt tikai pirmo neatliekamo palīdzību.

  J.Griķis - 4.12.apakšpunktā nozīmes nosaukumā "Par izdienu Jūrmalas Pašvaldības policijā" rakstīt bez vārda "Jūrmalas".

  L.Alksnis - 2.3.apakšpunktā svītrot "Jūrmalas pilsētas deputātiem".

  D.Ķezbere piekrīt L.Alksnim un ierosina papildināt 7.1.apakšpunktu ar vārdiem "reizi gadā sniegt pārskatu".

  A.Vētra iesniedzis rakstiski papildinājumus nolikumā par pašvaldības policiju:

  - 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "sniegt palīdzību amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām, ja viņi vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā, vai tiek traucēta viņu likumīgā darbība vai drošība";
  - 3.17.apakšpunktu papildināt ar vārdiem "ar īpašnieka vai lietotāja piekrišanu";
  - 3.2., 3.5., 3.6., 3.7.apakšpunktus papildināt ar vāridem "stādoties priekšā nosaukt savu vārdu, uzvārdu un amatu pašvaldības policijā".

  A.Landsberga - Nolikuma nosaukumā un 1.1.apakšpunktā "Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija" pareizi būtu rakstīt vārdu "Pašvaldības" ar mazo burtu.

  D.Urbanovičs apkopojot deputātu izteiktos priekšlikumus un ierosinājumus, aicina balsot par nolikumu ar sekojošām izmaiņām:

  • nolikuma nosaukumā un 1.1.apakšpunktā "Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija" vārdu "Pašvaldības" rakstīt ar mazo burtu;
  • 1.4.apakšpunktā vārdu "konstitucionāli likumi" aizstāt ar vārdu "Satversme" un aiz tā svītrot vārdu "citi";
  • 2.3.apakšpunktā svītrot vārdus Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un citām personām, to vietā rakstot "amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām";
  • 3.17.apakšpunkta beigās rakstīt "ar lietotāja vai īpašnieka piekrišanu";
  • 4.12.apakšpunktā svītrot nozīmes nosaukumā vārdu "Jūrmalas";
  • 5.1.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem "saskaņā ar 4.pielikumu";
  • 7.1.apakšpunktā aiz vārdiem "Pašvaldības policijas priekšnieks" rakstīt vārdus "vienu reizi gadā".
  Balsošanas rezultāti par nolikuma projektu ar D.Urbanoviča minētām izmaiņām: "par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav.
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. nolikuma nosaukumā un 1.1.apakšpunktā "Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija" vārdu "Pašvaldības" rakstīt ar mazo burtu;
  3. 1.4.apakšpunktā vārdu "konstitucionāli likumi" aizstāt ar vārdu "Satversme" un aiz tā svītrot vārdu "citi";
  4. 2.3.apakšpunktā svītrot vārdus Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un citām personām, to vietā rakstot "amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām";
  5. 3.17.apakšpunkta beigās rakstīt "ar lietotāja vai īpašnieka piekrišanu";
  6. 4.12.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem "saskaņā ar 4.pielikumu";
  7. 5.1.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem "saskaņā ar 4.pielikumu";
  8. 7.1.apakšpunktā aiz vārdiem "Pašvaldības policijas priekšnieks" rakstīt vārdus "vienu reizi gadā".

 5. Par izmaiņām Lielupes ostas pārvaldes valdes sastāvā (lēmums Nr.114)

  Ziņo:I.Klavāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes un aģentūras izveidē

  Ziņo:Z.Grūbe
  Izsakās:L.Alksnis, D.Ķezbere, D.Urbanovičs.

  L.Alksnis - Nav skaidra reorganizācijas jēga. 1.punktā rakstīts "reorganizēt", bet paliek tie paši nosaukumi.

  D.Urbanovičs - Grubes kungs, Jūs noziņojāt, bet nenoziņojāt būtību, t.i. kas mainās?

  Z.Grūbe - Gan sabiedriskā organizācija "Rīgas reģiona attīstības padome", gan bezpeļņas organizācija SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" kļūst par iestādēm.

  L.Alksnis - Tad lēmuma projekta 1.punktā jāieraksta "izveidojot jaunas iestādes".

  D.Ķezbere - Vai Rīgas reģiona attīstības padome būs iestāde?

  Z.Grūbe - Jā, iestāde, kurā strādās 2 cilvēki saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu.

  D.Ķezbere - Ja tā ir iestāde, tad lūdz svītrot 5.3.apakšpunktu (savu kandidatūru), jo nevar, atbilstoši interešu konfliktu likumam, būt iestādes darbinieks.

  D.Urbanovičs noņem lēmuma projektu no izskatīšanas. Uzdot Z.Grubem noskaidrot reorganizācijas būtību un sagatavot lēmuma projektu uz nākošo domes sēdi.

Pārtraukums no plkst.14.30 līdz 14.50

 1. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.120)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Maskavas pilsētas Dienvidrietumu administratīvā apgabala prefektūras administrāciju (lēmums Nr.121)

  Ziņo:A.Muižnieks
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par kritērijiem bērnu uzturēšanas maksas samazināšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs (lēmums Nr.122)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Izsakās:J.Griķis, D.Urbanovičs.

  J.Griķis - No lēmuma projekta nosaukuma nevar saprast par ko tas ir.

  D.Urbanovičs piekrīt J.Griķim, ka nosaukums ir jāmaina. Lēmuma projekta 1.punktā ir skaidri pateikts kas tie par kritērijiem. Ierosina rakstīt lēmuma projekta nosaukumu šādi: "Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs".

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma nosaukumu rakstīt sekojoši: "Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs".

 4. Par pagaidu būves Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 24 lit.2 piespiedu pārvietošanu (lēmums Nr.123)

  Ziņo:V.Zvejniece
  IzsakAs:L.Alksnis, A.Landsberga, D.Urbanovičs.

  L.Alksnis uzskata, ka nepieciešams lēmuma tekstā precīzi noformulēt i/u "Elefants" pienākumus demontēt un aizvākt pagaidu būvi no zemesgabala. Pretējā gadījumā veikala īpašnieki ēku demontēs, atstājos sastāvdaļas šajā zemesgabalā, kamēr neatradīs citu zemesgabalu.

  A.Landsberga ierosina rakstīt "atbrīvot zemesgabalu no pagaidu būves".

  D.Urbanovičs piekrīt A.Landsbergas priekšlikumam un lūdz E.Rakišu attiecīgi noformulēt lēmuma projekta 1.punktu.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: "Uzdot i/u “Elefants” līdz 2003.gada 30.aprīlim atbrīvot zemesgabalu Jūrmalā, Strelnieku prospektā 24 no pagaidu būves - veikala (lit.2)".

 5. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 66 (lēmums Nr.124)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 23 (lēmums Nr.125)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Robežu ielā 27 un Robežu ielā 29 (lēmums Nr.126)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 8. Par adresu noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jaunā ielā 3 (lēmums Nr.127)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, 15, 17, Ķemeru ielā 16A un Ķemeru ielā 16B (lēmums Nr.128)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumā Nr.858 (lēmums Nr.129)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs, A.Vētra.

  L.Alksnis - Plānošanas uzdevuma 2.5.apakšpunktā jāieraksta par ielas daļas atdalīšanu no zemesgabala, plānojot sabiedriskā objekta attīstību.

  D.Urbanovičs atbalsta L.Alkšņa priekšlikumu un uzdod V.Zvejniecei attiecīgi izlabot plānošanas uzdevuma 2.5.apakšpunktu.

  A.Vētra ierosina lēmuma projekta 2.punkta beigas papildināt ar vārdiem "noslēdzot par to atsevišķu līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un nomnieku".

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā: "Zemesgabala Jūrmalā, Baznīcas ielā 2b, nomniekam noslēgt līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par detālā plānojuma izstrādāšanu".
  3. Lēmuma pielikuma 2.5.apakšpunktā aiz vārdiem "kā arī izskatīt iespēju" rakstīt sekojošu tekstu: "nodalīt pašvaldībai piederošā zemesgabala Baznīcas iela 2113 autostāvvietas daļu, kura atrodas Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un plānot sabiedriska objekta attīstību".

 11. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Atbalss ielā 1 (lēmums Nr.130)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:A.Bašarins, I.Ančāns, D.Urbanovičs.

  A.Bašarins ierosina izmantot pirmpirkuma tiesības. Uzskata ka šī objekta iegāde domei ir izdevīga, pēc tam izsolē varētu pārdot par divreiz lielāku cenu. Lūdz balsojumu par savu priekšlikumu.

  I.Ančāns atbalsta A.Bašarina priekšlikumu.

  D.Urbanovičs nepiekrīt A.Bašarinam. Budžetā nav tādu līdzekļu un uzskata, ka domei ir jāatbalsta vietējos uzņēmējus. Šajā gadījumā SIA "Nemo Parks" atdalās no SIA "Nemo Holdings", bet faktiski strādā jau vairākus gadus. Pilsētas iedzīvotājiem ir nodrošinātas darba vietas. Aicina deputātus atbalstīt šo darījumu.

  Balsošanas rezultāti par A.Bašarina priekšlikumu izmantot pirmpirkuma tiesības: "par" - 3, "pret" - nav, "atturās" - 10. Priekšlikums nav pieņemts.

  Balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu: "par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 3.

  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 12. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 33 (lēmums Nr.131)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 2, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 62 (lēmums Nr.132)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Varoņu ielā 2 (lēmums Nr.133)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 15. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.582 (lēmums Nr.134)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs.

  L.Alksnis ierosina ierakstīt lēmuma projekta 2.punktā ka īpašuma tiesības tiek reģistrētas uz pašvaldības vārda.

  D.Urbanovičs - Papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu, kurā noteikt, ka 2003.gadā risināt jautājumus par īpašuma nodošanu pašvaldībai un kontroli uzdot A.Smelterei. A.Smelterei uzdod noformulēt minētos priekšlikumu lēmuma projektā.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  3. "Papildināt lēmumu ar 3. un 4.punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
    “
   1. Uzdot pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” sagatavot dokumentus īpašuma tiesību nostiprināšanai uz pašvaldības vārda uz viņu valdījumā esošajām ēkām un iesniegt tos Zemesgrāmatu nodaļā līdz 2003.gada 30.decembrim.
   2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai A.Smelterei.”".

 16. Nolikums "Par pludmales nogabalu nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību" (nolikums Nr.9)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs, M.Kreilis.

  D.Urbanovičs jautā, vai ir ņemtas vērā vides aizsardzības nodaļas prasības par ūdensmotociklu lietošanu Bulduros, tā ir Zilā Karoga pludmale, kur šāda veida darbība nav atļauta.

  M.Kreilis - Ņemot vērā Zilā Karoga pludmales noteikumu prasības, ierosina svītrot nolikuma 1.pielikuma 1.9.apakšpunktā vārdus "-Bulduros no 2.līnijas līdz Vienības prospektam".

  D.Urbanovičs jautā M.Kreilim, vai viņš vēlās balsojumu par savu priekšlikumu?

  M.Kreilis neiebilst.

  Balsošanas rezultāti par M.Kreiļa priekšlikumu: "par" 10, "pret" - nav, "atturās" - 1. Priekšlikums pieņemts.

  Balsošanas rezultāti par nolikuma projektu ar minētīem labojumiem: "par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav.

  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Svītrot nolikuma 1.pielikuma 1.9.apakšpunktā vārdus "-Bulduros no 2.līnijas līdz Vienības prospektam".

 17. Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ceriņu ielā 18 0,29 d.d. izsoles organizēšanu (lēmums Nr.135)
  Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 10a 14/25 d.d. izsoles organizēšanu (lēmums Nr.136)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 18. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar O.M. (lēmums Nr.137)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 19. Par telpu Jūrmalā, Vienības prospektā 21 lit.3 nomas līguma noslēgšanu ar Z.T. (lēmums Nr.138)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 20. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Ivo kompānija" (lēmums Nr.139)
  Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar ZS "Rijnieki" (lēmums Nr.140)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 21. Par telpu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nomāšanu no BOV SIA "Koledža RRC" (lēmums Nr.141)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs ierosina Dienas aprūpes centra vajadzībām noslēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem, t.i. līdz 2008.gada 31.decembrim.
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punktā noslēgt nomas līgumu līdz 2008.gada 31.decembrim.

 22. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 21 nomas līguma laušanu un parādu piedziņu (lēmums Nr.142)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 23. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kanālu ielā 17a apgrūtināšanu (lēmums Nr.143)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 24. Par maksājuma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.144)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Sēde slēgta plkst.16.30

Nākošā domes sēde 2003.gada 19.martā

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja I.Skrastiņa