Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2003.gada 10.decembrīNr.29


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns
domes izpilddirektorsArturs Grants

deputāti:Leonīds Alksnis, Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.10.00-10.15, 11.02-11.35), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.11.00-11.35), Juris Griķis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.12.50-13.00, 14.40-14.45), Regīna Simsone, Dainis Urbanovičs, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.10.00-10.40)
nepiedalās deputāti:Vladimirs Barinovs, Māris Kreilis

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
Juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
domes galenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Ruanete Meža, Vita Brakovska, Māra Kalvāne, Gunta Liepiņa, Ģirts Brambergs, Alvils Rudzītis, Vēsma Reinkaite, Armands Muižnieks, Uģis Vīksna

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.
Izmaiņas darba kārtībā:

J.Hlevickis ierosina noņemt no izskatīšanas jautājumus par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali, par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.11 “Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, virzīt jautājumu izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā, iekļaut darba kārtībā jautājumus par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ausekļa ielā 12, par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 pārdošanu.

I.Ančāns ierosina noņemt no izskatīšanas jautājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar Misiju “Pakāpieni”, virzīt jautājumu izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām “par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, “nebalso” - 1, NOLĒMA:

 1. Iekļaut darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ausekļa ielā 12.
 2. Iekļaut darba kārtībā jautājumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 pārdošanu.
 3. Noņemt no izskatīšanas jautājumu par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali
 4. Noņemt no izskatīšanas jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.11 “Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, virzīt jautājumu izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā.
 5. Noņemt no izskatīšanas jautājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar Misiju “Pakāpieni”, virzīt jautājumu izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.
 6. Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtība:

Informācija
Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.11
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Priežu ielā 19/19A
Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Mūzikas ielā 12
Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 23.jūlija lēmuma Nr.535 “Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Dubultu prospektā 101” atcelšanu
Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnija 2
Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 107
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali
Par Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu
Par Kauguru apvadceļu
Par Jūrmalas pilsētas domes 01.07.1999. lēmumā Nr.672 “Noteikumi par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par grozījumiem 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā
Par piekrišanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parāda dzēšanai
Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2004.-2007.gadam
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Slokas pamatskolā
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā “Atvase”
Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
Par dzīvokļu jautājumiem
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 26
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Līdaku ielā 6
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ausekļa ielā 12
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 pārdošanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6 0,07 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, “14.līnija 1503” privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31/15 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “ElektronsS”
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, L.Paegles ielā 23 nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas evanģēlisko kristiešu draudzi “Jaunā paaudze”
Par zemesgabala daļas Jūrmalā, pie zemesgabala Skolas ielā 44 nomas līguma pagarināšanu ar AS “Preses apvienība”
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Andreja ielā 9 lit.3 īres līguma pārtraukšanu
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 6 (Kolkas ielā 2) nomas līguma pārtraukšanu
Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Miera ielā 10 nomāšanu

1. Informācija

Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.808)

Ziņo:A.V.Alaine
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

 1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.11 (lēmums Nr.809)
Ziņo:I.Kalvāne
Izsakās:J.Hlevickis, D.Urbanovičs

J.Hlevickis ierosina lēmuma lemjošajā daļā rakstīt sekojošo:

“Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.11 “Par rūpnieciskās zvejas komisiju”:

 1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: "Izveidot rūpnieciskās zvejas komisiju 9 cilvēku sastāvā".
 2. Lēmuma 2.punktā svītrot 2.8.apakšpunktu "Eduards Pāvuls" un 2.11.apakšpunktu "Andris Tālbergs".”
D.Urbanovičs ierosina neizslēgt Eduardu Pāvulu no komisijas sastāva.

Balsošanas rezultāti par E.Pāvula izslēgšanu no komisijas sastāva “par” - 8, “pret” - 1, “atturās” - 5, nolēma izslēgt Eduardu Pāvulu no rūpnieciskās zvejas komisijas sastāva.

Balsošanas rezultāti par Andra Tālberga izslēgšanu no komisijas sastāva “par”- 13, “pret”- nav, “atturās” - nav, nolēma izslēgt Andri Tālbergu no rūpnieciskās zvejas komisijas sastāva.

Balsošanas rezultāti par komisijas noteikšanu 9 cilvēku sastāvā “par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 1, “nebalso”- 1, nolēma noteikt rūpnieciskās zvejas komisiju 9 cilvēku sastāvā.

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.11 ar augstāk minētajām izmaiņām.

4. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Priežu ielā 19/19A (lēmums Nr.810)

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis ierosina lēmuma konstatējošajā daļā 4. rindiņā aiz vārda “plānus” rakstīt “kas izstrādāti”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Priežu ielā 19/19A.
 2. Lēmuma konstatējošajā daļā 4. rindiņā aiz vārda “plānus” rakstīt “kas izstrādāti”.

 1. Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Mūzikas ielā 12
Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis norāda uz to, ka iepriekšējā lēmumā pievienotajai skicei nav redzama ēka Nr.007, taču šim lēmuma projekta skicē šī ēka ir redzama. Ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas un būvvaldes darbiniekiem izbrauk uz vietas un noskaidrot kad ēka ir uzcelta.

Nolēma noņemt jautājumu no izskatīšanas.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 23.jūlija lēmuma Nr.535 “Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Dubultu prospektā 101” atcelšanu (lēmums Nr.811)

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:D.Urbanovičs

D.Urbanovičs ierosina no sākuma noskaidrot zemesgabala īpašnieku viedokli un tikai tad balsot par šādu lēmumu. Aicina neatbalstīt un noņemt jautājumu no izskatīšanas.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu “par” - 2, “pret” - 4, “atturās” - 7, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu “par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 2.

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 23.jūlija lēmuma Nr.535 “Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Dubultu prospektā 101” atcelšanu.

 1. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 2 (saistošie noteikumi Nr.15)
Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:A.Vētra

A.Vētra uzsver ka ir ļoti pozitīvi, ka visi detālie plānojumi tiek saskaņoti ar pašvaldību lietu ministriju. Būtu lietderīgi šādu taktiku ievērot arī turpmāk.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 2.” Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71.punktos noteiktā kārtībā.
 2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 2” 1 oriģināleksemplāru Reģionālās attīstības un pasvaldības lietu ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
 3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes vadības galvenajam speciālistam sabiedrisko attiecību jautājumos publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

8. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 107 (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Hlevickis

D.Urbanovičs neredz nekādu nepieciešamību balsot par jau notikušu faktu, jo māja jau ir uzbūvēta. Nebalsos par šo lēmuma projektu.

I.Ančāns atbalsta D.Urbanoviča viedokli.

J.Hlevickis aicina atbalstīt lēmuma projektu un balsot.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -9, “pret” - nav, “atturās” - 1, “nebalso” - 1, balsošanas laikā izgājis I.Dreija, A.Bašarins), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 107.” Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71.punktos noteiktā kārtībā.
 2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 107” 1 oriģināleksemplāru Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
 3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes vadības galvenajam speciālistam sabiedrisko attiecību jautājumos publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas Jūrmalas pilsētas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

 1. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali (lēmums Nr.812)
Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali.

10. Par Jūrmalas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu (lēmums Nr.813)

Ziņo:Ģ.Brambergs
Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs

L.Alksnis ierosina lēmuma 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: “Apstiprināt Jūrmalas pilsētas administratīvo robežu 1.posma karti un robežu aprakstu, saskaņā ar pielikumu.” Lēmuma 2.punktā svītrot vārdu “I.Kalvānei”.

D.Urbanovičs ierosina lēmumu papildināt ar punktu sekojošā redakcijā: “2004.gada budžetā paredzēt finansu līdzekļus robežu uzmērīšanas darbu pabeigšanai”.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu “par” - 2, “pret” - nav, “atturās” - 11, balsošanas rezultātā klēmums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām “par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - 1.

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu.
 2. Lēmuma 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: “Apstiprināt Jūrmalas pilsētas administratīvo robežu 1.posma karti un robežu aprakstu, saskaņā ar pielikumu.”
 3. Lēmuma 2.punktā svītrot vārdu “I.Kalvānei”.

11. Par Kauguru apvadceļu (lēmums Nr.814)

Ziņo:Ģ.Brambergs
Izsakās:L.Alksnis, D.Urbanovičs

L.Alksnis ierosina pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot šim lēmumam atbilstošu pavadvēstuli ar lūgumu satiksmes ministrijai pasteidzināt šo jautājumu, un darīt zināmu ka pašvaldība ir ieinteresēta 1.posma realizācijā.

D.Urbanovičs ierosina lūgt satiksmes ministriju atļaut Jūrmalas pilsētas domes pārstāvim būt gan projekta vadības grupā, gan projekta ieviešanas grupā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par Kauguru apvadceļu.

Pārtraukums no plkst.11.50-12.50

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 1.jūlija lēmuma Nr.672 “Noteikumi par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.815)

Ziņo:U.Vīksna
Izsakās: A.Tampe

A.Tampe ierosina turpmāk komitejās regulāri sniegt informāciju par uzņēmuma “Jūrmalas siltums” attīstību.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par”- 12, “pret” - nav, “atturās” - 1 nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 1.jūlija lēmuma Nr.672 “Noteikumi par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos” atzīšanu par spēku zaudējušu.

13. Par grozījumiem 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu” (noteikumi Nr.16)

Ziņo:A.Tukāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”.

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.816)
Ziņo:A.Tukāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

15. Par piekrišanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parāda dzēšanai lēmums Nr.817)

Ziņo:A.Tukāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parāda dzēšanai.

16. Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2004.-2007.gadam (lēmums Nr.818)

Ziņo:V.Brakovska
Izsakās:V.Brakovska, A.Vētra, D.Urbanovičs, I.Ančāns

V.Brakovska ierosina lēmuma 3.pielikumā kodu 03 papildināt ar puktu “Slokas ezera apsaimniekošana”, kodu 08 papildināt ar punktu “tūrisma un kurortoloģijas inovāciju centrs”, kodu 12 ar punktu “Dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”.

A.Vētra uzskata, ka šajā investīciju plānā ir redzams, ka pašvaldība visu vēlas izdarīt pati, taču tas ir neracionāli un vajadzētu piesasitīt vairāk investīciju no uzņēmējiem un citiem avotiem. Uzskata, ka šo lēmuma projektu vajadzētu pieņemt kā pamatu investīciju plānam un noteikt termiņu, kad jāiesniedz precizēts investīciju plāna variants.

D.Urbanovičs uzskata, ka plānošanas process un investīciju plāna sastādīšanas process sākts no nepareizā gala. No sākuma vajadzēja noskaidrot cik lieli finansu līdzekļi ir pieejami, cik var iegūt aizņemoties un cik finansu līdzekļus var iegūt no līdzfinansējumiem, cik līdzekļus varētu apgūt no Eiropas Savienības naudām. Un tikai pēc šo ciparu konstatācijas var sākt investīciju plāna izstrādāšanu. Bez pilsētas budžeta prognozes investīciju plāns pareizs nevar sanākt.

A.Vētra atgādina savu priekšlikumu pieņemt šo lēmumu kā pamatu investīciju plānam un pēc 3 mēnešiem iesniegt precizētu investīciju plānu.

A.Tampe uzskata, ka šis piedāvātais investīciju plāns ir atbalstāms. Vajadzētu pēc trīs mēnešiem sniegt informāciju par iespējām piesastīt Eiropas Savienības līdzekļus. Aicina balsot.

A.Vētra ierosina lēmuma 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā “Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2004.-2007.gadā saskaņā ar 1.pielikumu.”

A.Tampe ierosina lēmumā ierakstīt 7.punktu sekojošā redakcijā: “Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (V.Brakovska) līdz 2004.gada 2.aprīlim sniegt informāciju par Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanas iespējām pašvaldības projektiem”.

I.Ančāns ierosina lēmumā zem koda 07 iekļaut 60 dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību un paredzēt 2004.gadā Ls40 000 projektēšanai un 2005.gadā Ls 420 000 kredītu celtniecībai. Zem koda 08 izmainīt par kultūras centra celtniecību Pils ielā 1, 2005.gadā Ls 1 000 000 kredītu un 2006.gadā Ls 1 000 000 kredītu..

J.Hlevickis aicina balsot.

Balsošanas rezultāti par A.Tampes priekšlikumu “par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 2, nolēma lēmumā ierakstīt 7.punktu sekojošā redakcijā: “Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (V.Brakovska) līdz 2004.gada 2.aprīlim sniegt informāciju par Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanas iespējām pašvaldības projektiem”.

I.Ančāns pieprasa vārdisko balsojumu.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu par koda 07 paplašināšanu “par” - 2 (I.Ančāns, A.Landsberga), “pret” - 2 (L.Alksnis, J.Hlevickis), “atturās” - 9 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Tampe, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins, D.Urbanovičs), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

D.Urbanovičs atturējies no balsojuma, jo nezin vai ir finansiāli resursi lai varētu kredītus atdot.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu par koda 08 paplašināšanu “par” - 1, “pret” - 2, “atturās” - 10, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

A.Tampe pieprasa vārdisko balsojumu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā “par” - 12 (L.Alksnis, J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), “pret” - nav, “atturās” - 1 (D.Urbanovičs)

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2004.-2007.gadam.
 2. Lēmuma 3.pielikumā kodu 03 papildināt ar puktu “Slokas ezera apsaimniekošana”, kodu 08 papildināt ar punktu “tūrisma un kurortoloģijas inovāciju centrs”, kodu 12 ar punktu “Dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”.
 3. Lēmumā ierakstīt 7.punktu sekojošā redakcijā: “Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (V.Brakovska) līdz 2004.gada 2.aprīlim sniegt informāciju par Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanas iespējām pašvaldības projektiem”.
 4. Lēmuma 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā “Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2004.-2007.gadā saskaņā ar 1.pielikumu.”

Pārtraukums no plkst.14.30-14.40

17. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā (lēmums Nr.819)

Ziņo:I.Bērziņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā.

18. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Slokas pamatskolā (lēmums Nr.820)

Ziņo:V.Moisejeva
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Slokas pamatskolā.

19. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā “Atvase” (lēmums Nr.821)

Ziņo:M.Vīnberga
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumus par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā “Atvase”.

20. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. (lēmums Nr.822)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe) nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

21. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.823)

Ziņo:Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu.

22. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.824)

Ziņo:Dz.Krūmiņš
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 26 (lēmums Nr.825)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 26.

24. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Līdaku ielā 6 (lēmums Nr.826)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - 2), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Līdaku ielā 6.

25. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 46 (lēmums Nr.827)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 46.

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ausekļa ielā 12 (lēmums Nr.828)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ausekļa ielā 12.

27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 pārdošanu (lēmums Nr.829)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 pārdošanu.

28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.830)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

29. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Mežsargu ielā 4/6 0,07 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.831)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Mežsargu ielā 4/6 0,07 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

30. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “14.līnija 1503” privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.832)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “14.līnija 1503” privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

31. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31/15 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Elektrons” (lēmums Nr.833)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31/15 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Elektrons”.

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, L.Paegles ielā 23 nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas evanģēlisko kristiešu draudzi “Jaunā paaudze” (lēmums Nr.834)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:A.Vētra

A.Vētra ierosina noslēgt līgumu uz 25.gadiem.

Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu “par” - 6, “pret” - nav, “atturās” - 7, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu “par”- 8, “pret” - nav, “atturās” - 5.

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, L.Paegles ielā 23 nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas evanģēlisko kristiešu draudzi “Jaunā paaudze”.

33. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, pie zemesgabala Skolas ielā 44 nomas līguma pagarināšanu ar AS “Preses apvienība” (lēmums Nr.835)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, pie zemesgabala Skolas ielā 44 nomas līguma pagarināšanu ar AS “Preses apvienība”.

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Andreja ielā 9 lit.3 īres līguma pārtraukšanu (lēmums Nr.836)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Andreja ielā 9 lit.3 īres līguma pārtraukšanu.

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 6 (Kolakas ielā 2) nomas līguma pārtraukšanu (lēmums Nr.837)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 6 (Kolakas ielā 2) nomas līguma pārtraukšanu.

36. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Miera ielā 10 nomāšanu (lēmums Nr.838)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -13, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Miera ielā 10 nomāšanu.

Sēde slēgta plkst. 15.30

Nākošā domes sēde 2003.gada 24.decembrī plkst. 10.00

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja L.Zalkovska