Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2003.gada 30.decembrīNr.31


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns
domes izpilddirektorsArturs Grants

deputāti:Leonīds Alksnis, Juris Griķis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe, Regīna Simsone, Aivars Vētra, Igors Dreija

nepiedalās deputāti:Aleksandrs Bašarins, Māris Kreilis, Vladimirs Barinovs, Dainis Urbaonovičs

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
Juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
domes galenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Vita Brakovska, Alvils Rudzītis, Armands Muižnieks, Vēsma Reinkaite, Andrejs Kondratjuks, Inga Brača

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Darba kārtība:

1.Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu
2.Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viktorijas ielā 106 pārdošanu

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu (noteikumi Nr.17)

Ziņo:A.Tukāne
Izsakās:A.Tampe, J.Griķis, L.Alksnis, J.Hlevickis

A.Tampe balsos par šo lēmumu, jo kaut arī šajā budžetā nav iekļauti visi objekti ko katrs no deputātiem ir gribējis, tajā ir daudz ļoti svarīgu objektu, kā piemēram Nometņu iela 2a, Dzintaru koncertzāle, muzejs u.c. Aicina atbalstīt budžeta projektu.

J.Griķis uzskata, ka šis budžets ir ļoti labi sabalansēts.

L.Alksnis balsos par budžetu, pievienojas J.Griķim arī uzskatot, ka budžets ir ļoti labi sabalsansēts.

J.Hlevickis uzskata, ka jebkurš budžets ir kompromiss starp vēlamo un reāli iespējamo. Nākamgad būtu jāpārskata veids, kādā tiek uzsākta budžeta apspriešana - priekšlikumu iesniegšanas kārtība un laiks. Jācenšas lai nebūtu nekādu nepilnību. Uzskata, ka budžets ir labi sabalansēts un tādēļ atbalstīs un aicina arī citus atbalstīt.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viktorijas ielā 106 pārdošanu (lēmums Nr.874)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viktorijas ielā 106 pārdošanu.

Sēde slēgta plkst. 11.00

Nākošā domes sēde 2004.gada 7.janvārī plkst. 10.00

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja L.Zalkovska