Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 7.janvārīNr.2

Par īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas "Ragakāpa"
dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 18.pantu un saskaņā ar 2002.gada 4.jūlija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr.120 “Ieteikumi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādāšanai” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai Jūrmalā “Ragakāpa”.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2002.gada 9.decembra lēmuma (protokols Nr.01-56/13), Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komitejas 2003.gada 16.decembra lēmuma (protokols Nr.01-53/10) un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2003.gada 23.decembra lēmuma (protokols Nr. Nr.01-51/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Ragakāpa” dabas aizsardzības plānu saskaņā ar pielikumu.
  2. Vides aizsardzības nodaļai (R.Kņūtiņa) virzīt dabas aizsardzības plānu tālākai saskaņošanai Latvijas Republikas Vides aizsradzības ministrijā.
Priekšsēdētāja 1.vietnieks(paraksts)A.Tampe