Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 9.jūnijāNr.407

Par detālplānojuma – Attīstības plāna
grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30

Zemesgabali Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Atīstības plāna teritorijas zonējumu atrodas “Dabas pamatnes” teritorijā. Lai realizētu iesniegto attīstības priekšlikumu un zemes reformas laikā noteikto atļauto izmantošanu – savrupmāju būvniecību, nepieciešams veikt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grozījumus, paredzot teritorijas zonējuma maiņu no “Dabas pamatnes” teritorijas uz “Priežu parka” rajonu ar apbūvi.

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu kā Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumus, attīstot jaunu savrupmāju dzīvojamo apbūvi, detalizēti izstrādājot apbūves izvietojuma priekšlikumus un apbūves rādītājus - apbūves blīvumu, intensitāti un augstumu, vadoties no Jūrmalas apbūves noteikumiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2004.gada 19.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-57/4) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2004.gada 13.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-63/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt detālplānojuma - Attīstības plāna grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30.
  2. Apstiprināt izstrādājamā detālplānojuma robežas saskaņā ar pievienoto skici.
  3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vadītājas vietnieci Ritu Ansuli.
  4. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) 7 dienu laikā nosūtīt domes lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis