Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2006.gada 21.decembra 35. saistošajiem noteikumiem

2005.gada 26. janvārīNr.3

Protokols Nr.3, 4. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta 4.daļu

 1. Vispārīgie nosacījumi
 2. 1.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

  1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā.

  1.3. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

  1.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.pantu, citi pabalsti tiek izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

 3. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība
 4. 2.1. Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde, saņemot personas iesniegumu, izvērtējot personas, tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālos resursus un pamatojoties uz:

  2.1.1. iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, tajā norādītajām ziņām un nepieciešamajiem dokumentiem;

  2.1.2. valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju;

  2.1.3. pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem;

  2.1.4. līdzdarbības pienākumu pildīšanu.

  2.2. Labklājības pārvalde, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

 5. Pabalstu veidi
 6. 3.1. Pamatpabalsts - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI).

  3.2. Vienreizēji pabalsti ārkārtas gadījumos un atsevišķu situāciju atrisināšanai, saskaņā ar Labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu apstiprinātā budžeta ietvaros.

  3.3. Citi pabalsti:

  3.3.1. Dzīvokļa pabalsts;

  3.3.2. Veselības aprūpes pabalsts;

  3.3.3. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;

  3.3.4. Pabalsts jaundzimušo aprūpei;

  3.3.5. Pabalsts audžuģimenei;

  3.3.6. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe;

  3.3.7. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, līdz vidusskolas beigšanai;

  3.3.8. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību dzīvojamās platības īrēšanai;

  3.3.9. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei;

  3.3.10. Pabalsts kurināmā iegādei;

  3.3.11. Pabalsts sašķidrinātās gāzes iegādei;

  3.3.12. Pabalsts īres maksas atvieglošanai;

  3.3.13. Ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas atlaide;

  3.3.14. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;

  3.3.15. Apbedīšanas pabalsts.

 7. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai(GMI)
 8. 4.1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, kuru ienākumi ir zemāki par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

  4.2. GMI līmeņa lielumu nosaka katru gadu Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 9. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai
 10. 5.1. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, un kurš pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts vienu reizi apkures sezonā, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju-iesniegumu.

  5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi pieprasīt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, kuri savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

  5.3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu un noteiktu dzīvokļa pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) Labklājības pārvaldē no 1.novembra līdz 30.aprīlim par kārtējā gada apkures sezonu iesniedz aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju un papildus uzrāda:

  5.3.1. īres vai apsaimniekošanas līgumu;

  5.3.2. pabalsta pieprasītāja īres grāmatiņu vai kvīti, kurā fiksēta maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi;

  5.3.3. citus dokumentus pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma.

  5.4. Dzīvokļa pabalsta aprēķinos iekļauj maksājumus par:

  5.4.1. īri vai apsaimniekošanas izdevumiem, bet ne vairāk kā noteiktā īres vai apsaimniekošanas maksa par kv.m Jūrmalas pilsētā;

  5.4.2. ūdensvadu un kanalizācijas pakalpojumiem, bet ne vairāk kā noteiktā tarifa mainīgā daļa vienam iedzīvotājam mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

  5.4.3. par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu patstāvīgo daļu, bet ne vairāk kā noteikts Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

  5.4.4. apkuri, bet ne vairāk kā noteikts par vienu apsildāmo telpas kvadrātmetru mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

  5.4.5. karsto ūdeni, bet ne vairāk kā noteikts siltumenerģijas tarifs iedzīvotājam par ūdens uzsildīšanu un piegādi vienai personai mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

  5.4.6. gāzi, bet ne vairāk kā 6 m3 vienai personai mēnesī;

  5.4.7. elektroenerģiju saskaņā ar apmaksāto rēķinu, bet ne vairāk kā 30 kW vienai personai un ne vairāk kā 100 kW ģimenei;

  5.4.8. par atkritumu izvešanu, bet ne vairāk kā noteiktais tarifs vienai personai mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

  5.4.9. siltumtīklu apkalpošana (tehniskā apkope), bet ne vairāk kā noteiktais tarifs par kvadrātmetru mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

  5.4.10. lifts un lifta apkalpošana;

  5.4.11. elektrība koplietošanas telpās;

  * Gadījumā, ja dzīvoklī vai mājā uzstādīti skaitītāji, pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem rādītājiem, bet ne vairāk kā noteikts Jūrmalas pilsētā.

  5.5. Dzīvokļa pabalsta aprēķinā ģimenei (personai) pēc īres un komunālo pakalpojumu apmaksas uz katru ģimenes locekli tiek paredzēta pārtikas daļa Ls 35,00 apmērā, izņemot I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu, vientuļu pensionāru (kuram nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), nepamatoti politiski represētu personu, Afganistānas kara dalībnieku, Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieku, kuriem pārtikas daļa paredzēta Ls 40,00 apmērā.

  5.6. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

  I - (p x n) =E, kur:

  I – ģimenes ienākumi mēnesī;

  p- noteikumu 5.5.punktā noteiktā pārtikas daļa;

  n – ģimenes locekļu skaits;

  E – summa, kuru pabalsta pieprasītājam jāsedz pašam;

  (K – E) x 6 = Dz.p. - pabalsta apmērs 5.8.1.punktā minētām personām,

  (K – E) x 3 = Dz.p. - pabalsta apmērs 5.8.2.punktā minētām personām, kur:

  K – īres un komunālo pakalpojumu noteiktā maksa mēnesī, ņemot vērā 5.4.punktā minētos nosacījumus;

  E - summa, kuru pabalsta pieprasītājam jāsedz pašam;

  Dz.p. – aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs.

  5.7. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja:

  5.7.1. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uzturlīgums;

  5.7.2. dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek lūgts pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda;

  5.7.3. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa, izņemot gadījumus, ja pabalsta pieprasītājs iesniedz apliecinājumu no namsaimniecības rajona par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu;

  5.7.4. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā neveic Labklājības pārvaldes noteiktos līdzdarbības pienākumus pilnā apjomā;

  5.7.5. pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

  5.8. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts:

  5.8.1. par 6 mēnešiem, ja neviens no ģimenes locekļiem nav darbspējīgs ;

  5.8.2. par 3 mēnešiem ģimenēm, kurās kaut viens no ģimenes locekļiem ir darbspējīgs.

  5.9. Piešķirto pabalstu Labklājības pārvalde pārskaita pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums”. Pēc pabalsta pieprasītāja rakstiska iesnieguma, Labklājības pārvalde ir tiesīga piešķirto pabalstu pārskaitīt citam pakalpojumu sniedzējam.

 11. Veselības aprūpes pabalsts
 12. 6.1. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:

  6.1.1. materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei;

  6.1.2. materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas iekļauti veselības aprūpes pakalpojumu minimumā;

  6.1.3. materiālu palīdzību medikamentu, medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei.

  6.2. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

  6.2.1. personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem.

  6.2.2. vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši invalīdi, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 70.

  6.2.3. vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 70;

  6.2.4. vientuļas (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājošas nepamatoti politiski represētas personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 70;

  6.2.5. kopā dzīvojošu, nestrādājošu pensionāru, nestrādājošu invalīdu un nestrādājošu nepamatoti represēto ģimenes bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākumi nepārsniedz Ls 70 mēnesī vienai personai;

  6.3. Veselības aprūpes pabalsta apmērs:

  6.3.1. līdz Ls 35 personai kalendārajā gadā 6.2.2., 6.2.3. un 6.2.4.punktos minētām iedzīvotāju kategorijām;

  6.3.2. līdz Ls 35 personai, nepārsniedzot Ls 70 ģimenei kalendārajā gadā punktā 6.2.1. un 6.2.5. minētām iedzīvotāju kategorijām.

  6.4. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai papildus jāiesniedz sekojošus vajadzību apliecinošus dokumentus:

  6.4.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts vai ārsts speciālists;

  6.4.2. rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas.

 13. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem
 14. 7.1. Pabalsts paredzēts personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai medicīnas un higiēnas preču (pamperu, katetru, vienreizēji lietojamo personīgās higiēnas komplektu u.c.) iegādei.

  7.2. Pabalstu tiesīgi saņemt I un II grupas invalīdi, bērni invalīdi un personas ar funkcionāla rakstura traucējumiem, kā arī pensijas vecuma personas ar funkcionāla rakstura traucējumiem bez noteiktas invaliditātes.

  7.3. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no personas ikmēneša ienākumu lieluma.

  7.4. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, dzīvesvietas izziņu, invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes nepieciešamību invalīdam vai pensijas vecuma personai, rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no aptiekas.

  7.5. Pabalsta apmērs ir Ls 50 kalendārajā gadā.

 15. Pabalsts jaundzimušo aprūpei
 16. 8.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

  8.2. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods un ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā.

  8.3. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde piešķir un izmaksā pabalstu:

  8.3.1. vienam no bērna vecākiem;

  8.3.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

  8.4. Lai saņemtu pabalstu, punktos 8.3.1. un 8.3.2. minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē šādi dokumenti:

  8.4.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

  8.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

  8.4.3. Jūrmalas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu, izņemot gadījumus, ja bērna dzimšana reģistrēta citā pašvaldībā;

  8.4.4. dokumentāls apliecinājums, ka persona, kas pieprasa pabalstu, ir deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētā;

  8.4.5. dokumentāls apliecinājums, ka bērna pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā.

  8.5. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.

  8.6. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesu vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu.

  8.7. Pabalsta apmērs ir Ls 50 par katru jaundzimušo bērnu.

  8.8. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis.

 17. Pabalsts audžuģimenei
 18. 9.1. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

  9.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu par bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna(u) uzturēšanu.

  9.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā(o) bērna(u)uzturēšanai ir Ls106.

 19. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe
 20. 10.1. Vienreizējais pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

  10.2. Pabalstu piešķir bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe un par kuru Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.

  10.3. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīves vietas izziņa, Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos vai personas atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

  10.4. Vienreizējā pabalsta apmērs ir Ls 100.

 21. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, līdz vidusskolas beigšanai
 22. Pabalsts paredzēts:

  11.1.bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš nodots aizbildnībā, sasniedzis pilngadību, ir vidusskolas audzēknis un par ko Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam – līdz vidusskolas beigšanai.

  11.2. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīves vietas izziņa, Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par personas atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, izziņa no mācību iestādes.

  11.3. Pabalsta apmērs ir Ls 30 mēnesī.

 23. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību dzīvojamās platības īrēšanai
 24. 12.1. Pabalsts paredzēts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam dzīvojamās platības īres maksas segšanai, bet ne ilgāk kā uz 6 mēnešiem.

  12.2. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās platības īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), izziņa no dzīvokļu nodaļas, ka bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns ir reģistrēts pašvaldības dzīvokļu rindā dzīvojamās platības saņemšanai.

  12.3. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 30 mēnesī.

 25. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei
 26. 13.1. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei tiek piešķirts veidā un to ir tiesīgi saņemt:

  13.1.1. ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar MK noteikumiem;

  13.1.2. vientuļi nestrādājoši invalīdi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), vientuļas nepamatoti politiski represētās personas (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), un vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 70;

  13.1.3. kopā dzīvojošu pensionāru ģimene bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikumu), un kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, nepārsniedzot Ls 70 mēnesī vienai personai.

  13.2. Izsniedzamā pārtikas produktu iegādes talona apmērs ir Ls 12 mēnesī un tiek piešķirts 13.1.1.apakšpunktā minētai iedzīvotāju kategorijai ne vairāk kā 3 reizes kalendārajā gadā.

  13.3. Izsniedzamā pārtikas produktu iegādes pabalsta naudas veidā apmērs ir Ls 12 mēnesī un tiek piešķirts 13.1.2. un 13.1.3.apakšpunktā minētajām iedzīvotāju kategorijām ne vairāk kā 3 reizes kalendārajā gadā.

 27. Pabalstu kurināmā iegādei
 28. 14.1. Pabalstu kurināmā iegādei var saņemt ģimene (persona) mājoklim ar malkas vai ogļu apkuri.

  14.2. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ar 100% atlaidi ir ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

  14.3. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ar 50% atlaidi ir personām (ģimenēm), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 50 mēnesī.

  14.4. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ar 50% atlaidi un saņemt transporta kompensāciju par kurināmā piegādi līdz Ls 12 ir atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram, atsevišķi dzīvojošai nestrādājošai nepamatoti politiski represētajai personai, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 70.

  14.5. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ar 50% atlaidi un saņemt transporta kompensāciju par kurināmā piegādi līdz Ls 12 ir atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu pensionāru, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu nepamatoti politiski represēto personu, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu invalīdu ģimenēm, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, nepārsniedzot Ls 70,00 mēnesī vienai personai.

  14.6. Normatīvi cietā kurināmā iegādei:

  14.6.1. malka 5 steri kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vairāk kā 8 steri ģimenei kalendārajā gadā;

  14.6.2. ogles 2 t kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vairāk kā 4 t kalendārajā gadā ģimenei.

 29. Pabalsts sašķidrinātās gāzes iegādei
 30. 15.1. Pabalstu sašķidrinātās gāzes iegādei var saņemt:

  15.1.1. atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši pensionāri;

  15.1.2. atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši invalīdi.

  15.2. Pabalstu 30% apmērā no nominālvērtības sašķidrinātās gāzes balonu iegādei 15.1.punktā minētās personas var saņemt par 2 (diviem) sašķidrinātās gāzes baloniem kalendārajā gadā.

  15.3. Pabalsts tiek piešķirts personām, pamatojoties uz iesniegumu, iesniegto dzīvesvietas izziņu, stingrās uzskaites kvīti, uzrādot pensijas apliecību, darba grāmatiņu un algas nodokļu grāmatiņu.

 31. Pabalsts īres maksas atvieglošanai
 32. 16.1. Pabalsts īres maksai ir pašvaldības sociālais pabalsts atvieglojumu saņemšanai par īres maksu, kas noteikta pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu.

  16.2. pabalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas personas (ģimenes), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar MK noteikumiem dzīvokļa īres maksai 30% apmērā par platību, kas nepārsniedz 18 kv.m uz pirmo personu un 12 kv.m uz katru nākamo personu, izņemot gadījumus, ja:

  16.2.1. ģimene (persona) dzīvo vienistabas dzīvokļi, tad pabalstu piešķir par visu platību;

  16.2.2. persona dzīvo viena dzīvoklī ar divām un vairāk istabām, tad pabalstu piešķir par platību, kas nepārsniedz 30 kv.m.

  16.3. Papildus jāuzrāda īres līgums un jāiesniedz maksājuma kvīts.

 33. Ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas atlaides
 34. 17.1. Atlaide ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgajai daļai 100% apmērā tiek piešķirta:

  17.1.1. trūcīgām personām (ģimenēm), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar MK noteikumiem;

  17.1.2. atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram, atsevišķi dzīvojošai nestrādājošai nepamatoti politiski represētajai personai, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 70;

  17.1.3. atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu pensionāru, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu nepamatoti politiski represēto personu, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu invalīdu ģimenēm, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, nepārsniedzot Ls 70,00 mēnesī vienai personai.

  17.2. Papildus jāuzrāda īres līgums un jāiesniedz maksājuma kvīti par pakalpojuma saņemšanu.

 35. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas
 36. 18.1. Vienreizējais pabalsts tiek piešķirts personām, kuras ir atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas.

  18.2. Vienreizējā pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz iesniegums, izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas un izziņa par deklarēto pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai izziņu par pēdējo reģistrēto dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā.

  18.3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir Ls 15,00.

  18.4. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas.

 37. Apbedīšanas pabalsts
 38. 19.1. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai.

  19.2. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, par kuru Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

  19.3. Tiesības saņemt pašvaldības apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta;

  19.4. Lai saņemtu pabalstu, persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniedz iesniegumu, Dzimtsarakstu nodaļas miršanas izziņas oriģinālu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, izziņas kopiju par miršanas fakta reģistrāciju (uzrādot oriģinālu) un maksājuma čekus par veiktajiem vai nepieciešamajiem apbedīšanas pakalpojumiem.

  19.5. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 100.

  19.6. Pabalsts ir jāpieprasa ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no Dzimtsarakstu nodaļas miršanas izziņas izsniegšanas brīža.

 39. Labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisija
 40. 20.1. Labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu, komisijas sastāvā iekļaujot Labklājības pārvaldes darbiniekus.

  20.2. Komisijai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, bet ģimenei (personai) radušās papildus grūtības.

  20.3. Komisijai ir tiesības piešķirt vienreizējus pabalstus ģimenēm (personām) ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, apzagšana u.c.) un atsevišķu situāciju atrisināšanai.

 41. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
 42. 21.1. Ja pilnībā tiek apmierināts pabalsta pieprasītāja prasījums pēc sociālās palīdzības, Labklājības pārvalde informē sociālās palīdzības pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu. Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

  21.2. Ja sociālās palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar Labklājības pārvaldes pieņemto lēmumu, tas ir tiesīgs mēneša laikā no lēmumu paziņošanas brīža Labklājības pārvaldes lēmumu apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē pie domes priekšsēdētāja.

  21.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

 43. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
 44. 22.1. Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 6.augusta instrukcija Nr.5 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.

  22.2. Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 29.oktobra instrukcija Nr.8 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas 2003.gada 6.augusta instrukcijā Nr.5 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem””.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis