Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 16.nolikumu

2005.gada 25.maijāNr.7

Protokols Nr.10, 28.punkts

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. 1.1. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas (turpmāk tekstā - KOMISIJA) darbības vispārīgos noteikumus, KOMISIJAS kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību, veicot iepirkumus, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra.

  1.2. KOMISIJU izveido un tā izbeidz savu darbību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  1.3. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, ieteikumus “Pašvaldības iepirkuma organizēšanas kārtība” (turpmāk tekstā - IETEIKUMI) un šo nolikumu.

 3. KOMISIJAS darbības mērķis un kompetence
 4. 2.1. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības iepirkumam paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu un pašvaldības iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  2.2. KOMISIJAS kompetencē ir konkursu (atklātu vai slēgtu) un sarunu procedūru organizēšana saskaņā ar IETEIKUMIEM, tai skaitā:

  2.2.1. konkursu nolikumu sagatavošana un apstiprināšana, sarunu procedūru izvēles argumentētu pamatojumu sagatavošana un apstiprināšana;

  2.2.2. kontaktpersonu ievēlēšana no KOMISIJAS locekļu vidus par organizatoriskas informācijas sniegšanu par procedūrām;

  2.2.3. konkursu, sarunu procedūru izziņošana;

  2.2.4. rakstiskas informācijas sniegšana par izziņotajiem iepirkumiem;

  2.2.5. piedāvājumu un pieteikumu pieņemšana un atvēršana;

  2.2.6. piedāvājumu un pieteikumu novērtēšana:

  2.2.7. lēmumu par konkursu, sarunu procedūru rezultātiem pieņemšana;

  2.2.8. procedūru noslēgumu protokolu parakstīšana;

  2.2.9. lēmumu par rezultātiem paziņošana visiem pretendentiem un Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojam.

 5. KOMISIJAS struktūra un darba organizācija
 6. 3.1. KOMISIJAS sastāvu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  3.2. KOMISIJAS darbu organizē un vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.

  3.3. KOMISIJAS priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:

  3.3.1. noteikt sēdes datumu, laiku un vietu;

  3.3.2. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;

  3.3.3. pārliecināties par kvoruma esamību;

  3.3.4. dot vārdu runātājam;

  3.3.5. formulēt pieņemamos lēmumus;

  3.3.6. izvirzīt jautājumus balsošanai.

  3.4. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs. KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Protokolu paraksta KOMISIJAS locekļi, kas piedalās attiecīgajā sēdē.

  3.5. Konkursu un sarunu procedūru noslēguma protokolus gatavo KOMISIJAS sekretārs un tos paraksta visi KOMISIJAS locekļi. Protokolus glabā 10 gadus.

  3.6. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no KOMISIJAS locekļiem. Balsošana sēdēs notiek atklāti. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja KOMISIJAS locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieka balss.

  3.7. Piedāvājumu vai pieteikumu atvēršanas sanāksmē piedalās ne mazāk kā puse KOMISIJAS locekļu.

  3.8. KOMISIJA ir tiesīga uz sēdi pieaicināt ekspertus - speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

  3.9. Materiālus KOMISIJAS sēdei sagatavo Jūrmalas pilsētas domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes Iepirkumu nodaļa atbilstoši likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” prasībām un IETEIKUMIEM. KOMISIJAS sekretārs, saņemot materiālus izskatīšanai KOMISIJAS sēdē, sastāda sēdes darba kārtību, iesniedz to apstiprināšanai KOMISIJAS priekšsēdētājam un pēc KOMISIJAS priekšsēdētāja norādījumiem sasauc KOMISIJAS sēdes.

  3.10. Kārtējās KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem KOMISIJAS locekļiem vienu darba dienu pirms KOMISIJAS sēdes.

  3.11. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana un lēmumu pieņemšana KOMISIJĀ konkursu (atklāts vai slēgts) gadījumos notiek sekojoši:

  3.11.1. konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz KOMISIJAS sekretārei piedāvājumu;

  3.11.2. KOMISIJAS sekretāre reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā;

  3.11.3. piedāvājumu atvēršana notiek publiski atklātā sēdē konkursa nolikumā paredzētajā laikā un vietā;

  3.11.4. pirms piedāvājumu atvēršanas katrs KOMISIJAS loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, KOMISIJAS loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā KOMISIJAS darbā attiecīgā jautājuma izskatīšanā;

  Ja piedāvājumu atvēršanā kāds no KOMISIJAS locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā KOMISIJAS sēdē, kurā piedalās;

  3.11.5. KOMISIJA atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu, kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā norādītajiem kritērijiem;

  3.11.6. visi KOMISIJAS locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu;

  3.11.7. piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas tiek ierakstītas KOMISIJAS sēdes protokolā. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz;

  3.11.8. tālāko konkursa procedūras daļu KOMISIJA veic slēgtā sēdē;

  3.11.9. piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu KOMISIJA veic atbilstoši likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

  3.11.10. piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā, ja nepieciešams, KOMISIJA ir tiesīga pieaicināt ekspertus;

  3.11.11. pirms darba uzsākšanas eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja kāds eksperts šādu apliecinājumu neparaksta, tad KOMISIJA nedrīkst izmantot šī eksperta pakalpojumus;

  3.11.12. eksperti dod rakstisku atzinumu, kurus pievieno KOMISIJAS sēdes protokoliem. Ekspertu sniegtie atzinumi KOMISIJAI nav saistoši;

  3.12. Sarunu procedūru izvēles gadījumos KOMISIJA:

  3.12.1. sagatavo metodes izvēles pamatojumu nosūtīšanai Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojam;

  3.12.2. pēc atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības biroja nosūta uzaicinājumus ar iepirkuma līguma projektiem kandidātiem, kurus uzaicina uz sarunām;

  3.12.3. rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā;

  3.12.4. pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli;

  3.12.5. paraksta sarunu procedūras noslēguma protokolu;

  3.12.6. paziņo KOMISIJAS lēmumu par sarunas procedūras rezultātiem kandidātiem, kas piedalījās sarunu procedūrā, un Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojam.

  3.13. KOMISIJAS lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

  3.14. Ja līgums netiek parakstīts noteiktajā termiņā un KOMISIJAS izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, tad līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājumu KOMISIJA ir izvēlējusies saskaņā ar konkursa nolikumā vai uzaicinājumā noteiktajiem kritērijiem kā nākamo piedāvājumu.

 7. Atbildība
 8. KOMISIJA rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ir atbildīga par to ievērošanu. KOMISIJA ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

 9. Darba samaksa
 10. KOMISIJAS locekļi, pieaicinātie speciālisti un eksperti par darbu komisiju sēdēs saņem atlīdzību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu.

 11. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.marta nolikumu Nr.9 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta