Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 22.decembrīNr.***

protokols Nr.25, **. punkts

Par grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa
lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu, ņemot vērā A.Smelteres iesniegumu un, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 5.decembra rīkojumu Nr.703-rp, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.10 „Par zemes komisiju” un izteikt lēmuma 2.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„2.1. Jolanta Gau – komisijas priekšsēdētājs”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta