Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.7

Protokols Nr.14, 30.punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 48/50 saistošās daļas apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
79.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmumu Nr.155
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 48/50”

  1. Apstiprināt detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 48/50 saistošo daļu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta