Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 22.decembrīNr.29

Protokols Nr. 25, 23.punkts

Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai Dubultos starp Slokas ielu,
apbūvi Liedaga ielā, Baznīcas ielu un pludmali apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 79.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra
lēmumu Nr.858 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā,
teritorijai Dubultos starp Slokas ielu,
apbūvi Liedaga ielā, Baznīcas ielu un pludmali”
un Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 5.marta lēmumu Nr.129
“Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 6.novembra lēmumā Nr.858”

  1. Apstiprināt detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai Dubultos starp Slokas ielu, apbūvi Liedaga ielā, Baznīcas ielu un pludmali, saskaņā ar detālā plānojuma projektu pielikumā.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

  3. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta