Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2006.gada 19.oktobra 28 .saistošajiem noteikumiem

2006.gada 29.jūnijāNr.15

Protokols Nr. 16, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

 1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošos noteikumus Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

  1.1. Izteikt nolikuma 14.punktu jaunajā redakcijā:

  “14. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks – priekšsēdētāja vietnieks.”

  1.2. Izslēgt nolikuma 15.punktu.

  1.3. Izteikt nolikuma 16.punktu jaunajā redakcijā:

  “16. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

  16.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos gadījumos;

  16.2. organizē, koordinē un ir atbildīgs par sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  16.2.1. tūrisma un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanu;

  16.2.2. kultūras iestāžu darbību un attīstību;

  16.2.3. veselīga dzīvesveida veicināšanu un sporta jautājumus;

  16.2.4. uzņēmējdarbības sekmēšanu;

  16.2.5. iedzīvotāju sociālo interešu aizstāvību;

  16.2.6. iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumus;

  16.2.7. iedzīvotāju izglītības jautājumus, izglītības iestāžu darbību un attīstību;

  16.2.8. aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;

  16.2.9. bērnu tiesību aizsardzības jautājumus un pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

  16.2.10. žūpības, narkomānijas un netiklības apkarošanas pasākumus.

  16.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem, kā arī veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus;

  16.4. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus.”

  1.4. Izteikt nolikuma 71.punktu jaunajā redakcijā:

  „71. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Ja domes sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks, viņam jāpilda visi likumā „Par pašvaldībām” un domes nolikumā noteiktie priekšsēdētāja pienākumi.”

  1.5. Izteikt nolikuma 111.punktu jaunajā redakcijā:

  “111. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  Domes priekšsēdētājs - mēneša trešajā ceturtdienā no plkst.14.00 līdz 17.00.

  Domes priekšsēdētāja vietnieks - mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst.16.00 līdz 17.00.

  Domes deputāti, kuri deputātu pienākumus pilda amatu savienošanas kārtībā, pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  Izpilddirektors pieņem apmeklētājus ne retāk kā divas reizes mēnesī. Nodaļu un pārvalžu vadītāji pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Pieņemšanas laikus nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

  Domes speciālisti un pārējie darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus domes darba laikā saskaņā ar domes Iekšējās kārtības noteikumiem.

  Informāciju par amatpersonu pieņemšanas laikiem sniedz Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centri.”

 2. Svītrot pielikumā vārdus „izpilddirektora vietnieks”.

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas un publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 4. Saistošo noteikumu 2.punkts stājas spēkā 2006.gada 10.oktobrī.

 

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF