Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 19.oktobrīNr.991

protokols Nr.25, 4. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10
„Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu, 2'.panta 2'.1.punktu, ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2006.gada 14.septembra vēstuli Nr.217-5.1/5316, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmuma Nr.10 „Par zemes komisiju” 2.2. un 2.5.apakšpunktu, izsakot tos šādā redakcijā:

„2.2. Raimonds Munkevics – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

2.5. Anda Pūce-Konošonoka – Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta pārstāve”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics