Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 6. decembra 67. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 8. novembra 48. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 12. jūlija 39. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 12. jūlija 17. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 17. maija 13. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 22.februāra 8. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 12.janvāra 2. saistošajiem noteikumiem

2006.gada 21.decembrīNr.31

Protokols Nr. 29, 15.punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām”,, 21., 46.pantu un likuma “Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 11.decembra apvienotās labklājības un izglītības jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-60/14) un attīstības jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-57/14), Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 12.decembra apvienotās transporta un komunālo lietu komitejas (protokols Nr.1.1-61/11), kultūras, reliģijas un sporta komitejas (protokols Nr.1.1-59/13) un vides aizsardzības komitejas (protokols Nr.1.1-62/15) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2006.gada 13.decembra (protokols Nr.1.1-58/12) atzinumiem:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2007.gadam ieņēmumos un izdevumos Ls 57 674 070 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr.01.1.1–Nr.10.16.1., t.sk.:

  Pamatbudžets Speciālais budžets

  Ieņēmumi Ls 35 321 531 Ls 5 125 765

  Atlikums gada sākumā Ls 5 814 650 Ls 1 537 638

  Izdevumi Ls 47 765 816 Ls 6 550 645

  Atlikums gada beigās Ls 207 505 Ls 147

  Saņemtie kredīti Ls 9 874 486

  Kredītu atmaksa Ls 2 736 520

  Ieņēmumu pārsniegums

  pār izdevumiem Ls 300 826 Ls 112 611

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2007.gada autoceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

 3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļā un Sociālās un veselības aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanas izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar 4.pielikumu.

 4. Apstiprināt 2007.gadam objektu sarakstu, kas tiek finansēti no privatizācijas fonda saskaņā ar 5.pielikumu.

 5. Apstiprināt budžeta finansēto pasākumu un objektu atšifrējumus saskaņā ar 6.-21.pielikumiem.

 6. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt budžeta asignējumus proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.

 7. Noteikt, ka izdevumi no speciālā budžeta privatizācijas fonda tiks veikti proporcionāli ieņēmumu daļas izpildei.

 8. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar koplīgumu.

 9. Apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2007.gada 1.janvāri Ls 1 631 415, t.sk.:

  9.1. Dzintaru mežaparka rekonstrukcijai Ls 220 622;

  9.2. Slokas futbola laukuma tribīņu būvniecībai un Tirzas ielas rekonstrukcijai Ls 1 087 000;

  9.3. Jūras un Ērgļu ielas renovācijai Ls 323 793.

 10. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju uz rīkojuma pamata piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem budžeta rezerves fonda ietvaros par pieprasījumiem līdz Ls 3000.

 11. Pēc projektu izstrādes paredzēt finansējumu 2007.gadā nojumju izbūvei pirmsskolas izglītības iestādēs un pabalstiem ģimenēm, kuru bērniem nevar nodrošināt vietu bērnudārzā.

 12. Apstiprināt finansējumu pamatkapitāla palielināšanai kapitālsabiedrībām ar pašvaldības ieguldījumu, t.sk.:

  12.1. no pamatbudžeta:

  12.1.1. SIA „Bulduru slimnīca” slimnīcas kapitālajam remontam – Ls 800 000 (tāme Nr.07-3-1);

  12.1.2. PSIA „Jūrmalas kapi” kapliču kapitālajam remontam Ls 7000 (tāme Nr.06-4-1);

  12.1.3. SIA „Jūrmalas gaisma” apgaismošanas elektrisko tīklu rekonstrukcijai Ls 100 000 (tāme Nr.06-3-1).

  12.2. no speciālā budžeta:

  12.2.1. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai Ls 200 000 (tāme Nr.07-2-1).

 13. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim nodrošināt savlaicīgu pašvaldības budžeta ieņēmumu no privatizācijas un īpašumu atsavināšanas izpildi.

 14. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģ.Trencim līdz 2007.gada 15.februārim sagatavot lēmumprojektu par attiecīgu izmaiņu veikšanu apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā.

 15. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei (A.Tukāne) iestrādāt 2007.gada budžeta projektā 2006.gada 13.decembra finanšu komitejas atzinumu saskaņā ar 22.pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Pielikums Nr.10
Ziņojums
Informācija Nr.1
Informācija Nr.2
Informācija Nr.3
Informācija Nr.4

Lejupielāde: DOC un PDF