Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2008.gada 22.novembra 46.saistošajiem noteikumiem

2006.gada 21.decembrīNr.33

Protokols Nr. 29, 46.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta

saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu

(zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”:

 1. Papildināt saistošos noteikumus ar 121.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  „121. Vienu nedēļu pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu parkos, skvēros un ielu apstādījumos (izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un nokaltušu koku ciršanu), Komisija veic sabiedrisko apspriešanu, ievietojot atbilstošu informāciju Jūrmalas pilsētas interneta mājas lapā – http://www.jurmala.lv/ un pilsētas laikrakstā „Jūrmalas ziņas”. Informācijā norāda nekustamā īpašuma adresi, ciršanai paredzēto koku sugu, to diametru, skaitu, kā arī ciršanas pamatojumu. Pēc apspriešanas rezultātu apkopošanas Komisija pieņem attiecīgu lēmumu.”

 2. Saistošo noteikumu 20.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „20. Ja būvniecība paredzēta meža zemēs, jāveic meža zemes transformācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

   Priekšsēdētājs

   R.Munkevics


   Lejupielāde: DOC un PDF