Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2007.gada 30.augustāNr.5

Protokols Nr.17, 4.punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
Par pašvaldībām 12. panta un 15. panta 1. daļas 4. punktu

I Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikuma (turpmāk - nolikums) mērķis ir sekmēt Jūrmalas studējošās jaunatnes atgriešanos Jūrmalā un jūrmalnieku intelektuālā potenciāla palielināšanu, tādējādi nodrošinot Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk - pašvaldība) ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas (turpmāk - stipendija) studējošiem, kuri studē pašvaldības atbalstāmās studiju specialitātēs.

3. Nolikuma 1. punktā norādītā mērķa īstenošanai Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - dome) gadskārtējā pašvaldības budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai.

4. Dome ar atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.novembrim nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju specialitātes nākamajos budžeta gados.

5. Stipendijas apmērs tiek noteikts vienam stipendiātam mēnesī 50% (piecdesmit procentu) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas STIPENDIJAS piešķiršanas dienā.

6. Atzinumu par stipendijas piešķiršanu pieņem ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota darba grupa (turpmāk tekstā – DARBA GRUPA).

7. DARBA GRUPA, sadarbībā ar domes Ekonomikas un attīstības nodaļu, sagatavo priekšlikumus domei par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā mācību gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas.

8. DARBA GRUPA sagatavo lēmuma projektu par plānoto stipendiju skaitu nākamajam gadam un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kuru iesniedz Domes Labklājības un izglītības jautājumu komitejai un pēc atzinuma saņemšanas - DOMES Finanšu komitejai.

II Stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtība

9. Stipendijas piešķir atklāta konkursa kārtībā.

10. DARBA GRUPA, saņemot domes lēmumu ar atbalstāmām studiju programmām, izstrādā uzaicinājuma tekstu un nodrošina konkursa izsludināšanu laikrakstos " Jūrmalas Ziņas" , " Diena" , kā arī domes un Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes interneta mājas lapās.

11. Stipendiju konkursu izsludina ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.septembrim.

12. DARBA GRUPA no pretendentiem pieprasa šādus dokumentus:

12.1. pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā;

12.2. izglītības dokumenta kopija un dokumentāls apliecinājums par iepriekšējo darba pieredzi vai sasniegumiem mācību procesā konkrētajā nozarē (1. kursa studentam);

12.3. izziņa no augstskolas par studiju faktu;

12.4. sekmju izraksts par iepriekšējo mācību semestri;

12.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību vai tās iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas;

12.6.izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

13. DARBA GRUPA pieņem tikai valsts valodā sagatavotus dokumentus.

14. DARBA GRUPA izskata to pretendentu iesniegtos dokumentus, kas saņemti konkursa sludinājumā noteiktajā termiņā.

15. DARBA GRUPA nevērtē pretendentu iesniegumus, ja iesniegto dokumentu kopums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

16. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

16.1. pretendenta deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir vismaz 2 gadi vai pretendents ir ieguvis vidējo izglītību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs;

16.2. pilna laika augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu studenti, sākot no 2.kursa, atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1.kursa;

16.3. sekmju vidējais vērtējums par iepriekšējo mācību semestri nav zemāks par 6 (sešām) ballēm;

16.4. pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

17. Desmit darba dienu laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa beigām DARBA GRUPA izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu.

18. DARBA GRUPAI ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz DARBA GRUPAs sēdi.

19. Pēc lēmuma pieņemšanas divdesmit dienu laikā domes priekšsēdētājs slēdz DARBA GRUPAS sagatavoto līgumu ar pretendentu, kurā noteiktas pušu saistības (paraugs pielikumā Nr.1).

20. DOME :

20.1. maksā STIPENDIJU vienu reizi mēnesī;

20.2. atbilstoši iespējām nodrošina speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam;

21. DOME maksā stipendiju tikai par stipendiāta studiju mēnešiem, bet ne vairāk kā kārtējā mācību gada 10 (desmit) mēnešus.

22. DARBA GRUPA ir tiesīga ar savu lēmumu pagarināt stipendijas piešķiršanu pēc līgumā noteiktā termiņa, ja stipendiāts iepriekšējā studiju gadā sekmīgi apguvis studiju programmu (vidējais vērtējums nav zemāks par 6 (sešām) ballēm), to apliecinājis ar izziņu vai sekmju izrakstu un iesniedzis komisijai rakstiski noformētu lūgumu par stipendijas pagarināšanu uz nākamo studiju gadu.

23. DOMEI ir tiesības izbeigt līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts nepilda līguma noteikumus vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

24. DOMEI ir tiesības pieprasīt no stipendiāta radušos zaudējumu atlīdzību, ja stipendiāts nav pildījis līguma saistības.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta nolikumu Nr.5

(protokols Nr.17, 5.punkts)

LĪGUMS

Jūrmalā, 200__.gada __________

Jūrmalas pilsētas dome tās priekšsēdētāja _________ personā, kurš darbojas saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem N.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā Pašvaldība) no vienas puses un

___________, personas kods__________, dzīv.____________ (turpmāk tekstā Stipendiāts) no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti Puse/Puses,

pamatojoties uz _______________ izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā līgums) :

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Pašvaldība apņemas no _____ līdz ______ maksāt Stipendiātam ikmēneša stipendiju Ls________ apmērā.

1.2. Stipendija tiek maksāta bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudu līdz katra mēneša 15. datumam uz Stipendiāta norādīto bankas kontu.

1.3. Stipendiāts apņemas sekmīgi apgūt ________________ studiju programmu.

1.4. Stipendiāta studiju ilgums ir ______ gadi.

1.5. Stipendiātam saņemtā stipendija Pašvaldībai nav jāatmaksā, izņemot līgumā 4.1. punktā paredzētos gadījumos.

2. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pašvaldībai ir tiesības :

2.1.1.pieprasīt no Stipendiāta studiju fakta apliecinošus u.c. ar to saistītos dokumentus;

2.1.2.piedāvāt Stipendiātam prakses vietu Jūrmalas pilsētas domē, tās struktūrvienībās, iestādēs, aģentūrās, nodibinājumos vai kapitālsabiedrībās;

2.1.3.atbilstoši iespējām nodrošināt speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam.

2.2. Pašvaldība nemaksā stipendiju, ja stipendiāts jebkādu iemeslu dēļ pārtrauc vai izbeidz studijas(t.sk., ja tiek noformēts akadēmiskais gads).

3.STIPENDIĀTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Stipendiāts apņemas pilnā apjomā sekmīgi apgūt studiju programmu.

3.2. Stipendiāts apņemas apgūt _____________valodu, apgūstot arī studiju priekšmetu specifisko terminoloģiju šajā valodā.

3.3. Desmit darba dienu laikā pēc katra studiju semestra beigām Stipendiātam Pašvaldībā jāiesniedz studiju sekmju apliecinošs dokuments vai tā noraksts.

3.4. Stipendiāts apņemas mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas vai Pašvaldības uzaicinājuma saņemšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar kādu no LĪGUMA 2.1.2. punktā minētajām organizācijām un nostrādāt laika periodu, kas nav mazāks par diviem gadiem.

3.5.Gadījumā, ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, viņam par to desmit dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās jāpaziņo Pašvaldībai.

4.PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Ja Stipendiāts nepilda līgumĀ pielīgtās saistības vai arī pārtrauc studijas vai pēc studiju absolvēšanas pārtrauc darba attiecības līgumā noteiktajā laika periodā, tad Stipendiātam ir jāatmaksā Pašvaldībai par visu studiju laiku no Pašvaldības saņemtās stipendijas summa pilnā apmērā. Atmaksas termiņš tiek noteikts, Pusēm savstarpēji vienojoties.

4.2. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā līguma darbības laikā un kuru Puse nevarēja paredzēt vai novērst. Pie ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: plūdi, ugunsgrēks, streiki, karš u.tml., valsts institūciju akti un darbības, vai arī citi no Pušu gribas neatkarīgi apstākļi, ko apstiprina kompetentu iestāžu informācija par notikušo un tā izraisītajām sekām.

5.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā 200__gada_______ un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.3. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

5.4. Pašvaldība var vienpusēji lauzt līgumu, ja stipendiāts nepilda tā saistības.

5.5. Puses garantē, ka līgumā norādītās adrese un rekvizīti ir patiesi.

5.6. līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru.

6.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

Pašvaldība:

Stipendiāts:

Jūrmalas dome

……………..

LR nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357

…………………….

Jomas ielā 1/5

Rīga, LV-2015

Konta Nr. LV

……………………..

a/s

………………………….

kods:

………………………..

Jūrmalas domes priekšsēdētājs


Lejupielāde: DOC un PDF