Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. februāraNr.180

protokols Nr.4, 23. punkts

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
„Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    1. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumu Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” ar sekojošu ielu:

    · Tīreļa taka, Ķemeros – ceļam gar Ķemeru kapiem no Ventspils šosejas līdz Slampes pagasta robežai gar Jūrmalas robežu.

    2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija