Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 26.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.marta 50.nolikumu
Izmaiņa ar domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

2008.gada 28.februārīNr.17

Protokols Nr.8, 4.punkts

Koku ciršanas komisijas nolikums

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes koku ciršanas komisijas (turpmāk tekstā – KOMISIJA) darbības uzdevumus, KOMISIJAS kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību, kādā tiek izskatīta koku nociršanas nepieciešamība un lēmuma pieņemšana.

  1.2. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, 2006.gada 16.marta Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.6 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība” un šo nolikumu.

 2. KOMISIJAS DARBĪBAS UZDEVUMS UN KOMPETENCE

  2.1. KOMISIJAS galvenais uzdevums ir izvērtēt nocērtamo koku atbilstību pilsētvides ainavas, ekoloģijas, ēku ekspluatācijas, būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasībām un lemt par koku nociršanu vai saglabāšanu.

 3. KOMISIJAS STRUKTŪRA

  3.1. KOMISIJAS priekšsēdētāju, KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieku un KOMISIJAS locekļus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu, iekļaujot KOMISIJAS sastāvā sekojošu domes struktūrvienību pārstāvjus: Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 50. nolikumu

  3.1.1. Vides aizsardzības nodaļas vadītāju;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

  3.1.2. Vides aizsardzības nodaļas mežu uzraudzības daļas vadītāju;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

  3.1.3. Vides aizsardzības nodaļas mežu uzraudzības daļas vecākos referentus;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

  3.1.4. Vides aizsardzības nodaļas dabas aizsardzības vecāko speciālistu;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

  3.1.5. Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes apsaimniekošanas nodaļas vadītāju.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

 4. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

  4.1. KOMISIJAS sēdes vada un KOMISIJAS darbu organizē KOMISIJAS priekšsēdētājs. KOMISIJAS priekšsēdētāja prombūtnes laikā pienākumus pilda KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.

  4.2. KOMISIJAS izbraukuma sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī.

  4.3. KOMISIJA ir lemtspējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse KOMISIJAS locekļu.

  4.4. KOMISIJĀ tiek izskatīti iesniegumi, kuriem ir pievienoti 2006.gada 16.marta Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība” minētie dokumenti.

  4.5. Izbraukuma sēdē KOMISIJA attiecīgajā zemesgabalā:

  4.5.1. sastāda apskates aktu, kurā fiksē veicamās darbības: koka nociršanu, vainagošanu vai saglabāšanu.

  4.5.2. izvērtē jaunbūves novietni, to apstiprinot ar KOMISIJAS zīmogu un KOMISIJAS locekļu parakstiem būvprojekta skiču stadijā, vai norādot nepieciešamās izmaiņas.

  4.6. KOMISIJAS lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk kā puse klātesošo KOMISIJAS locekļu, apliecinot to ar saviem parakstiem. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss. Koku ciršanas atļauju paraksta KOMISIJAS priekšsēdētājs.

  4.7. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Lielupes aizsargjoslā, parkos, kapsētās un alejās koku ciršanu KOMISIJA saskaņo ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi.Izslēgts ar Domes 2009.gada 26. marta 18. nolikumu

  4.8. Kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās koku ciršanu KOMISIJA saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pilnvaroto pārstāvi.

  4.9. Vienu nedēļu pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu parkos, skvēros un ielu apstādījumos (izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un nokaltušu koku ciršanu), KOMISIJA veic sabiedrisko apspriešanu, ievietojot atbilstošu informāciju Jūrmalas pilsētas interneta mājas lapā – http://www.jurmala.lv/ un pilsētas laikrakstā „Jūrmalas ziņas”. Informācijā norāda nekustamā īpašuma adresi, ciršanai paredzēto koku sugu, to diametru, skaitu, kā arī ciršanas pamatojumu. Pēc apspriešanas rezultātu apkopošanas KOMISIJA pieņem attiecīgu lēmumu.

  4.10. Pirms koku ciršanas atļaujas izsniegšanas, KOMISIJA aprēķina zaudējumus, kas apstādījumiem nodarīti likvidējot kokus.

  4.11. KOMISIJAS darbība tiek finansēta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumos paredzēto kārtību.

 5. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  5.1. Savā darbībā ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus.

  5.2. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar Jūrmalas apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību.

  5.3. Kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība” ievērošanu.

  5.4. KOMISIJAS locekļiem ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai viņu darbība KOMISIJĀ nonāktu interešu konflikta situācijā.

 6. . Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumu Nr.32 “Koku ciršanas komisijas nolikums”.

 7. . Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.267 „Par koku ciršanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF