Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 24. aprīlīNr.343

protokols Nr.19, 9. punkts

Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo
apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu

2007.gada 9.novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.735), kas izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, 16.panta piekto daļu, 20.panta devīto daļu un 26.panta ceturto daļu.

Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.735 noslēguma jautājumu 43.punkta izpildi, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. No 2008.gada 1.jūlija apbūvētiem pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, par kuru nomu līgumi noslēgti līdz 2007.gada 9.novembrim, noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

 2. Noteikt, ka zemes nomas līgumā tiek paredzētas šādi nosacījumi:

  2.1. Zemes nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz MK noteikumu Nr.735 9.punktā norādīto apstākļu novēršanai.

  Nomniekam ir pienākums desmit darba dienu laikā paziņot Iznomātājam par uz zemesgabala esošo ēku (būvju) statusa maiņu.

  2.2. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.

  Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas nomaksāšanas.

  Ja Nomniekam ir zemes nomas maksājumu parāds, tad Nomnieka kārtējo maksājumu saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

  2.3. Ja mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un tas neatbilst lietošanas mērķim, kāds tas bija, nosakot Valsts zemes dienesta noteikto apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, tiek grozīta zemesgabala nomas maksa. Nomas maksa gadā tiek noteikta 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.novembri). Izmaiņas stājas spēkā ar dienu, kad mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Pārējos gadījumos zemesgabala nomas maksu Iznomātājs nepārskata līdz 2009.gada 30.decembrim.

  2.4. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu pēc 2009.gada 30. decembra, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos.

  2.5. Nomnieks sedz izdevumus Ls 29,60 apmērā, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, maksājumu veicot Jūrmalas pilsētas domes kontā LV84PARX0002484572001 AS „Parex banka”, kods PARXLV22, vienu reizi vienlaikus ar pirmo kārtējo rēķinu par zemes nomu.

 3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) līdz 2008.gada 9.augustam sagatavot vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumos un rakstiski uzaicināt ēku (būvju) īpašniekus noslēgt šīs vienošanās.

 4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

 5. Ar lēmuma pieņemšanas dienu atzīt par spēku zaudējušu ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku” apstiprināto „Zemesgabalu nomas maksas noteikšanas metodika””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics