Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.767

protokols Nr.29, 48. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 3.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 11, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 026 5106 un kopējo platību 6686 m2, pamatceltnes liters Nr.1, palīgceltnēm liters Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.3697.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2008.gada 21.augustu noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 026 5106 un kopējo platību 6686 m2, pamatceltnes liters Nr.1 ar kopējo platību 480,32 m2, palīgceltnēm liters Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, nomu līdz 2010.gada 31.decembrim pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” darba nodrošināšanai.

  2. Noteikt telpu nomas maksu Ls 4254,81 gadā, tas ir Ls 354,57 apmērā mēnesī (neskaitot PVP), saskaņā ar V.Uzvārds 2008.gada 12.maija vēstuli (domes reģistrācijas Nr.1.1-39/1481-K).

  3. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2008.gada 3.jūlijā zemesgabala 6686 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 39715. 2008.gadā zemes nomas maksa ir Ls 1985,75 apmērā gadā (neskaitot PVN). Pamatojoties uz 2007.gada 19.marta nekustamā īpašuma līguma Nr.1.1-16.3/398 4.3.punktu, ņemot vērā inflācijas koeficientu 14,1% papildus Ls 279,99. Tādejādi kopējā zemes nomas maksa 2008.gadā ir Ls 2265,74.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubelei) divu mēnešu laikā sagatavot izmaiņas 2007.gada 19.marta nekustamā īpašuma līgumā Nr.1.1-16.3/398, saskaņā ar lēmuma 1., 2., 3.punktā minēto, starp Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi un Vārds Uzvārds, nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2008.gada 1.janvāra.

  5. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei (J.Kārkliņam) sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei pieprasījumu papildus līdzekļu piešķiršanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pirmsskolas iestādes „Pienenīte” darbību.

  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics