Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 20.maija 26.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju
2008.gada 17. janvārīNr.4

Protokols Nr.1, 15.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likums” 35.panta 3. un 4.daļu
Grozīts ar domes 2010.gada 20.maija 26. saistošajiem noteikumiem

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 100 (viens simts latu) par katru jaundzimušo bērnu.

2.2. Pabalstu izmaksā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods un ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā.

3.2. Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde piešķir un izmaksā pabalstu no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem (pabalsti iedzīvotājiem):

3.2.1. vienam no bērna vecākiem;

3.2.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

3.3. Lai saņemtu pabalstu, 3.2.1. un 3.2.2.punktos minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldē šādi dokumenti: Grozīts ar domes 2010.gada 20.maija 26. saistošajiem noteikumiem

3.3.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

3.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.3. dokumentāls apliecinājums, ka persona, kas pieprasa pabalstu, ir deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētā; Grozīts ar domes 2010.gada 20.maija 26. saistošajiem noteikumiem

3.3.4. dokumentāls apliecinājums, ka bērna pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2010.gada 20.maija 26. saistošajiem noteikumiem

3.4. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.

3.5. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesas vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu.

3.6. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē, bet Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF