Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2012.gada 22.novembra 46.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 28. februārīNr.18

Protokols Nr.8, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta 9.punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
13.panta 3.daļu, Latvijas Republikas Meža likuma 8.pantu.

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”:

  1. Saistošo noteikumu visā tekstā vārdus „Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes mežu uzraudzības nodaļa” aizstāt ar vārdiem „Vides aizsardzības nodaļas mežu uzraudzības daļa” attiecīgajos locījumos.

  2. 35.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „35. Par 7.2.–7.6., 17., 27., 29.punktā paredzēto pienākumu nepildīšanu, kā arī par 33.3., 33.5. un 34.punktā paredzēto aizliegumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 250 latiem privātpersonām un līdz 1000 latiem juridiskām personām.”

  3. 36.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „36. Noteikumos minēto pienākumu pildīšanu un aizliegumu ievērošanu kontrolē Vides aizsardzības nodaļas mežu uzraudzības daļa un Pašvaldības policija. Sastādītos protokolus iesniedz Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai komisijai.”

  4. Izslēgt 37.punktu.

  5. Izslēgt 38.punktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītie saistošie noteikumi Nr.6

Lejupielāde: DOC un PDF