Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2010.gada 4.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 17. aprīlīNr.29

Protokols Nr.17, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
24.pantu, 28.pantu, 281.pantu

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes deputātu iespēju efektīvi pildīt savus darba pienākumus un pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

 1. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

  „62. Domes lēmuma projekta gatavotājam, kurš iesniedz domes lēmuma projektus iekļaušanai domes kārtējās sēdes darba kārtībā, lēmuma projekti iepriekš jāsaskaņo šādā secībā:

  62.1. ar visām tām domes struktūrvienībām un citām pašvaldības iestādēm, kurām ir tiešs sakars ar lēmuma projektā ietvertajiem jautājumiem;

  62.2. ar domes finanšu pārvaldi (ja lēmuma projekta jautājumi saistīti ar finansiāliem izdevumiem);

  62.3. ar domes juridisko pārvaldi;

  62.4. ar domes izpilddirektoru;

  62.5. ar priekšsēdētāja vietnieku, kurš atbild par attiecīgo nozari saskaņā ar pienākumu sadali.

  Iebildumi lēmuma projektam jāsagatavo un jāpievieno rakstiski.

  Lai nodrošinātu domes deputātu tiesības ātri un bez kavēšanās sasaukt domes ārkārtas sēdes, domes ārkārtas sēdēs izskatāmajiem lēmumu un saistošo noteikumu projektiem nav piemērojama domes kārtējo sēžu lēmumu projektu saskaņošanas kārtība. Ārkārtas sēdēs izskatāmie lēmumu un saistošo noteikumu projekti nav iepriekš jāsaskaņo ar domes speciālistiem un amatpersonām, bet tie tiek precizēti un pilnveidoti atbilstoši spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām domes ārkārtas sēdes laikā.”

 2. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

  „99. Domes sēdes vadītājam ir šādi pienākumi:

  99.1. atklāt, pārtraukt, slēgt sēdi un noteikt balsošanas kārtību;

  99.2. kontrolēt kvoruma esamību;

  99.3. dod vārdu ziņotājam;

  99.4. nodrošināt iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

  99.5. vadīt debates;

  99.6. ierosināt jautājumu nobalsošanu;

  99.7. piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

  99.8. noņemt jautājumus no domes sēdes izskatīšanas, ja tam piekrīt divas trešdaļas no domes sēdē klātesošajiem deputātiem.”

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF