Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 15. janvārīNr.3

protokols Nr.1, 5. punkts

Par konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un
bibliotekārs” organizēšanu

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas publisko bibliotēku ilgtspējīgu un efektīgu attīstību un pievērstu sabiedrības uzmanību bibliotēkai kā informējošai, izglītojošai iestādei un sabiedriskās saskarsmes vietai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izsludināt konkursu „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” saskaņā ar Jurmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra nolikumu Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” nolikums”.

  2. Uzdot Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores p.i. Sarmītei Brencei sagatavot konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” organizēšanas tāmi.

  3. Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei veikt atbilstošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes budžetā.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis