Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.326

protokols Nr.9, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada finanšu
un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību”, „Par budžeta un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un, ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumus Nr.749 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem pielikumiem:

1.            Ziņas par pašvaldību pie pašvaldības 2008.gada pārskata (1.pielikums);

2.            Vadības ziņojumu pie pašvaldības 2008.gada pārskata (2.pielikums);

3.            Grāmatvedības politikas aprakstu pie pašvaldības 2008.gada pārskata (3.pielikums);

4.            2009.gada 29.aprīļa zvērināta revidenta ziņojumu (4.pielikums);

5.            Kopsavilkuma bilanci uz 2008.gada 31.decembri (5.pielikums);

6.            Bilances rindu atšifrējumu pie Jūrmalas pašvaldības 2008.gada pārskatu (6.pielikums);

7.            Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem (7.pielikums);

8.            Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu (8.pielikums);

9.            Naudas plūsmas pārskatu (9.pielikums);

10.       Naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu (10.pielikums);

11.       Pārskatu par uzkrājumiem (11.pielikums);

12.       Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu (12.pielikums);

13.       Paskaidrojumu par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu (13.pielikums);

14.       Krājumu izmaiņu pārskatu (14.pielikums);

15.       Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu (15.pielikums);

16.       Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu (16.pielikums);

17.       Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskatu (17.pielikums);

18.       Aizdevumu izmaiņu pārskatu (18.pielikums);

19.       Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (19.pielikums);

20.       Pārskatu par debitoriem (prasībām) (20.pielikums);

21.       Pārskatu par kreditoriem (saistībām) (21.pielikums);

22.       Pārskatu par aizņēmumiem (22.pielikums);

23.       Pārskatu par galvojumiem (23.pielikums);

24.       Pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (24.pielikums);

25.       Budžetu iestāžu saraksts (25.pielikums);

26.       Pārskatu par debitoru un kreditoru sastāvu (26.pielikums);

27.       Pārskatu par budžeta izpildi (pamatbudžets) (27.pielikums);

28.       Pārskatu par budžeta izpildi (speciālais budžets) (28.pielikums);

29.       Pārskatu par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (29.pielikums).

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis