Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 12.janvāra 11.lēmumu

2009.gada 11.jūnijāNr.407

protokols Nr.13, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības
stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstību, Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dea Baltika” ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam”. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam”.

  2. Izveidot kultūrvides attīstības stratēģijas ieviešanas darba grupu, stratēģijas uzdevumu un projektu īstenošanai, ko paredz Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam.

  3. Reizi trijos gados Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītājai veikt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020. gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem un to ieviešanas statusu un sagatavot uzraudzības ziņojumu, kurā atspoguļota informācija par stratēģijas programmās noteikto projektu ieviešanas gaitu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītājai sagatavot paziņojumu par stratēģijas pieņemšanu, kas ir jāpublicē vietējā laikrakstā, kā arī jānosūta institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti priekšlikumi un atsauksmes.

  5. Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītājai publicēt Jūrmalas pašvaldības mājas lapā (oficiālajā Jūrmalas pilsētas portālā) http://www.jurmala.lv/, „Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam”.

  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pilsētas nedēļas laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  7. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF