Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2012.gada 22.novembra 46.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. martāNr.19

Protokols Nr.6, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
43.panta 9.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta 3.daļu,
Latvijas Republikas Meža likuma 8.pantu.

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”:

  1. Saistošo noteikumu 13.punktā svītrot vārdus „Finansu pārvaldes”.

  2. Saistošo noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „14. Gadījumos, kad nepieciešams nekavējoties nocirst avārijas koku, zemesgabala īpašnieks vai pilnvarota persona informē Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes pilsētsaimniecības nodaļas mežsaimniecības daļu. Daļas speciālists veic vietas apskati un pieņem lēmumu par avārijas koku ciršanas atļaujas izsniegšanu.”

  3. Saistošo noteikumu 36.punktā vārdus „Vides aizsardzības nodaļas mežu uzraudzības daļa” aizstāt ar vārdiem „Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes pilsētsaimniecības nodaļas mežsaimniecības daļa”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītie saistošie noteikumi Nr.6

Lejupielāde: DOC un PDF