Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 4.februāra 6. saistošajiem noteikumiem

2009.gada 16.jūlijāNr.54

Protokols Nr.17, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt 12.punktu ar 12.30.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„12.30. Jūrmalas pilsētas Futbola skola.”

2. Izteikt 10.punktu sekojošā redakcijā:

10. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Dome izveido pastāvīgās komitejas:

10.1. Dome izveido šādas pastāvīgās komitejas ar skaitlisko sastāvu:

10.1.1. finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā;

10.1.2. attīstības un vides jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.3. sociālo un veselības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.4. izglītības un kultūras jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.5. transporta un komunālo lietu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.6. sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.

10.2. pastāvīgās komitejas:

10.2.1. sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komiteju kompetencē;

10.2.2. veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

3. Izteikt 13.punktu sekojošā redakcijā:

„13. Atsevišķu pašvaldības funkciju realizēšanai Dome veido kapitālsabiedrības. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšana tiek organizēta Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā. Likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis). Pašvaldības domes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība) gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs var pilnvarot 1.vietnieku būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi dalībnieku sapulcē.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs no pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbinieku vidus ieceļ personu (turpmāk — atbildīgais darbinieks), kas sniedz viņam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā.

Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā institūcija no saviem līdzekļiem, bet kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam pašvaldības kapitālsabiedrībā — no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

4. Izteikt 25.punktu sekojošā redakcijā:

„25. Domes priekšsēdētājam ir 1.vietnieks un divi priekšsēdētāja vietnieki:

25.1. priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos;

25.2. priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos.”

5. Izteikt 26.punktu sekojošā redakcijā:

„26. Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks:

26.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos gadījumos;

26.2. organizē, koordinē un pārrauga sekojošu kultūras iestāžu un struktūrvienību darbu:

26.2.1. Bibliotēku apvienība;

26.2.2. Jūrmalas pilsētas muzejs;

26.2.3. Bulduru kultūras nams;

26.2.4. Kauguru kultūras nams;

26.2.5. Majoru kultūras nams;

26.2.6. Jūrmalas teātris;

26.2.7. Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa;

26.2.8. Kultūras un sporta nodaļa;

26.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem, kā arī veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

26.4. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus.”

6. Izteikt 27.punktu sekojošā redakcijā:

„27. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos:

27.1. pēc domes priekšsēdētāja rīkojuma veic priekšsēdētāja 1.vietnieka funkcijas viņa prombūtnes laikā, koordinē un pārrauga sekojošu iestāžu un struktūrvienību darbu:

27.1.1. Izglītības pārvalde;

27.1.2. Alternatīvā skola;

27.1.3. Jūrmalas valsts ģimnāzija;

27.1.4. Jaundubultu vidusskola;

27.1.5. Kauguru vidusskola;

27.1.6. Lielupes vidusskola

27.1.7. Mežmalas vidusskola;

27.1.8. Pumpuru vidusskola;

27.1.9. Jūrmalas vakara vidusskola;

27.1.10. Majoru pamatskola;

27.1.11. Slokas pamatskola;

27.1.12. Vaivaru pamatskola;

27.1.13. Sākumskola „Atvase”;

27.1.14. Sākumskola „Taurenītis”;

27.1.15. Jūrmalas mākslas skola;

27.1.16. Jūrmalas mūzikas vidusskola;

27.1.17. Peldēšanas skola;

27.1.18. Zaigas Jansones–Ivanovas tenisa skola;

27.1.19. Jūrmalas pilsētas valodu centrs;

27.1.20. Jūrmalas pilsētas Futbola skola

27.2. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem, kā arī veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.”

7. Izteikt 28.punktu sekojošā redakcijā:

„28. Domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos:

28.1. pēc domes priekšsēdētāja rīkojuma veic priekšsēdētāja 1.vietnieka funkcijas viņa prombūtnes laikā, koordinē un pārrauga sekojošu iestāžu un struktūrvienību darbu:

28.1.1. Ekonomikas un attīstības nodaļa.

28.2. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem, kā arī veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.”

8. Izteikt 30.8.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„30.8. pēc domes, domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja 1.vietnieka pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;”

9. Izteikt 37.punktu sekojošā redakcijā:

„37. Izglītības un kultūras jautājumu komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

37.1. kultūras, sporta un mākslas iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

37.2. kultūras iestādēm, mūzikas, mākslas skolām un bibliotēkām saistītos jautājumos, kā arī izskata reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus;

37.3. kultūras un sporta jautājumiem Jūrmalas pilsētā;

37.4. pilsētas attīstības priekšlikumiem, kas saistīti ar kultūrpolitiku un kultūrvidi;

37.5. pašvaldības kultūras un sporta iestāžu budžeta projektiem;

37.6. mācību, sporta un ārpusskolas iestāžu dibināšanu, slēgšanu vai reorganizēšanu;”

10. Papildināt nolikumu ar 391.punktu sekojošā redakcijā:

„391. Sociālo un veselības jautājumu komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

391.1. pasākumiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes sfērā;

391.2. perspektīvo ilgtermiņa programmu sociālo un veselības problēmu risināšanai un rīcības programmu katram gadam.”

11. Papildināt nolikumu ar 392.punktu sekojošā redakcijā:

„392. Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

392.1. sabiedriskās kārtības un drošības programmām un citiem stratēģiskajiem dokumentiem;

392.2. Jūrmalas pilsētas saistošo noteikumu projektiem, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un drošību;

392.3. Jūrmalas pašvaldības policijas sagatavotiem priekšlikumiem;

392.4. citiem ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītiem jautājumiem.”

12. Apstiprināt saistošo noteikumu pielikumu „Domes pārvaldes struktūra”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 16.jūlija

saistošajiem noteikumiem Nr.54 (protokols Nr.17, 1.punkts )

Struktūra DOC


Lejupielāde: DOC un PDF