Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 13.04.2010. Stājas spēkā 14.04.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 28.jūlija 40.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 11.martāNr.14

Protokols Nr.7, 26.punkts

PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN
PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBU

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

I  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem

2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas licencēšanas komisiju (turpmāk tekstā - Komisija). Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

II LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

4. Licences saņemšanai - juridiskajai personai – Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums;

4.2. pieteikumam jāpievieno nodokļu maksātāja apliecības kopija un Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, jānorāda izglītības programmas īstenošanas adrese; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem; Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

4.3. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

4.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;

4.5. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

5. Licences saņemšanai - fiziskai personai – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks īstenota izglītības programma; Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

5.2. pieteikumam jāpievieno Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija; Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

5.3. licencējamās programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

5.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;

5.5. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju. Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

5.1 Papildināts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

III LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

6. Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas licencēšanas komisija: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;

6.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.3. pieņem lēmumu par:

6.3.1. licences izsniegšanu,

6.3.2. atteikumu izsniegt licenci,

6.3.3. papildus informācijas pieprasīšanu,

6.3.4. izsniegtās licences anulēšanu;

6.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas Komisija izskata saņemtos pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus, un pieņem vienu no 6.3.punktā minētajiem lēmumiem;

6.5. noformē un izsniedz licences (saskaņā ar pielikumu);

6.6. apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā.

7. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

7.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

7.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. licencējamā izglītības programma neatbilst pieaugušo neformālās vai interešu izglītības kritērijiem.

8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

8.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu; Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

8.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

8.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana; Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

8.4. izglītības iestāde tiek izslēgta no izglītības iestāžu reģistra vai juridiskā persona tiek likvidēta; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem

8.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

9. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

10. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

11. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

12. Informācija par pieaugušo neformālās vai interešu izglītības licences anulēšanu tiek publicēta presē ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas (Pašvaldības policija).

13. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14

(protokols Nr.7, 26.punkts)

Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LICENCE Nr. „Licences Nr.”

Interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota „Licences pieprasītājs”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

„Reģ. Nr.”

(reģistrācija Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

par interešu / pieaugušo neformālās izglītības programmas

„Programmas nosaukums”

(„Stundu skaits” stundas)

īstenošanu

Juridiskā adrese: „Juridiskā adrese”

Programmas īstenošanas vieta: „Vieta” Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

(interešu / pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Licence derīga līdz „Derīga līdz gada”. gada „Derīga līdz diena” „Derīga līdz mēnesis”.

„Gads”. Gada „Datums”. „Mēnesis”

(izsniegšanas datums)

Licencēšanas komisijas vadītājs _____________________ (Vārds, uzvārds) paraksts

(zīmogs)