Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 17.jūnja 38.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 11.martāNr.14

Protokols Nr.7, 26.punkts

PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN
PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta f) apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu
un 47.panta trešo daļu
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

I  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem

2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes licencēšanas komisiju (turpmāk tekstā - Komisija). Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

II LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS UN LICENCES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

4. Licences saņemšanai - juridiskajai personai – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums;

4.2. Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

4.3. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

4.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;

4.5. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

5. Licences saņemšanai - fiziskai personai – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

5.2. pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

5.3. licencējamās programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

5.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;

5.5. Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

5.1 Maksa par licences izsniegšanu 52.15 euro (tai skaitā PVN 21%, kas ir 9.05 euro) apmērā 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas un rēķina saņemšanas jāieskaita Jūrmalas pilsētas domes norādītajā kontā. Papildināts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

III   LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

6. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes licencēšanas komisija: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;

6.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.3. pieņem lēmumu par:

6.3.1. licences izsniegšanu,

6.3.2. atteikumu izsniegt licenci,

6.3.3. papildus informācijas pieprasīšanu,

6.3.4. izsniegtās licences anulēšanu;

6.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas Komisija izskata saņemtos pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus, un pieņem vienu no 6.3.punktā minētajiem lēmumiem;

6.5. noformē un izsniedz licences (saskaņā ar pielikumu);

6.6. apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā.

7. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

7.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

7.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. licencējamā izglītības programma neatbilst pieaugušo neformālās vai interešu izglītības kritērijiem.

8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

8.1. Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

8.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

8.3. Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

8.4. juridiskā persona tiek likvidēta; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem

8.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

9. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

10. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

11. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

12. Informācija par pieaugušo neformālās vai interešu izglītības licences anulēšanu tiek publicēta presē ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas (Pašvaldības policija).

13. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 38. saistošajiem noteikumiem

IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14

(protokols Nr.7, 26.punkts)

Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LICENCE Nr. „Licences Nr.”

Interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota „Licences pieprasītājs”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

„Reģ. Nr.”

(reģistrācija Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

par interešu / pieaugušo neformālās izglītības programmas

„Programmas nosaukums”

(„Stundu skaits” stundas)

īstenošanu

Juridiskā adrese: „Juridiskā adrese”

Svītrots ar domes 2013.gada 24.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

(interešu / pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Licence derīga līdz „Derīga līdz gada”. gada „Derīga līdz diena” „Derīga līdz mēnesis”.

„Gads”. Gada „Datums”. „Mēnesis”

(izsniegšanas datums)

Licencēšanas komisijas vadītājs _____________________ (Vārds, uzvārds) paraksts

(zīmogs)