Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.04.2010. Stājas spēkā 29.04.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.15

Protokols Nr.7, 28.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 9.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta 3.daļu,
Latvijas Republikas Meža likuma 8.pantu

Veikt sekojošus grozījumusJūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”:

    1. Saistošo noteikumu 13.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „13. Komisija aprēķina zaudējumus, kas apstādījumiem nodarīti likvidējot kokus (1.pielikums). Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas maksa par zaudējumiem jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības kasē.”

    2. Saistošo noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „14. Gadījumos, kad nepieciešams nekavējoties nocirst avārijas koku, zemesgabala īpašnieks vai pilnvarota persona informē Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības speciālistus. Mežsaimniecības speciālisti veic vietas apskati un pieņem lēmumu par avārijas koku ciršanas atļaujas izsniegšanu.”

    3. Saistošo noteikumu 36.punktā vārdus „Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes pilsētsaimniecības nodaļas mežsaimniecības daļa” aizstāt ar vārdiem „Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības speciālisti”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF