Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 26.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 8.jūlija 42.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 20.maijāNr.28

Protokols Nr.11, 39.punkts

Par kārtību, kādā saskaņojama
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturto daļu
Papildināts ar domes 2014.gada 4.septembra 26.saistošajiem noteikumiem

I Vispārīgie jautājumi

 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos, izņemot kioskos) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Tirdzniecība).

  1.1 Pludmalē aizliegts organizēt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz piecpadsmit tilpumprocentus. Papildināts ar domes 2014.gada 4.septembra 26.saistošajiem noteikumiem

  II Pieteikuma iesniegšanas kārtība

 2. Komersants saskaņojuma saņemšanai Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts:

  2.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

  2.2. plānotās Tirdzniecības veikšanas vieta (adrese) un termiņš.

 3. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

  3.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

  3.2. Svītrots ar domes 2010.gada 8.jūlija 42. saistošajiem noteikumiem

  III Saskaņojuma izsniegšana

 4. Saskaņojumu Tirdzniecībai sagatavo un izsniedz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa. Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 26.saistošajiem noteikumiem

 5. Saskaņojumu izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā uz vienu kalendāro gadu.

  IV Noslēguma jautājumi

 6. Saskaņojumu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, bet pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

 7. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova