Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 22.jūlijāNr.530

protokols Nr.20, 2. punkts

Par Valda Vītoliņa atbrīvošanu no
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas11.punktu, Darba likuma 114.pantu, ņemot vērā 2010.gada 13.jūlija vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu Nr.296, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbrīvot Valdi VĪTOLIŅU 2010.gada 04.augustā no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks