Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 22.jūlijāNr.531

protokols Nr.20, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iecelt Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecāko speciālistu Vilmāru FREIMANI ar 2010.gada 05.augustu Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amatā.

  2. Uzdot Jūrmalas pilsēta domes personāla nodaļai noslēgt darba līgumu ar Vilmāru FREIMANI Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma un Darba likuma noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks