Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.07.2010. Stājas spēkā 29.07.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 22.jūlijāNr.44

Protokols Nr.20, 31.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.97
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmuma Nr.67
„Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Magoņu ielā 2”
atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF