Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.10.2010. Stājas spēkā 20.10.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr. 58

protokols Nr. 29, 14. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumu Nr.706 „Par detālplānojuma
Jūrmalā, Lielupē, teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju,
31.līniju un kāpu zonu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133”

1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu (saskaņā ar pielikumu) vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.58

(protokols Nr. 29, 14. punkts)

Paskaidrojuma raksts par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu projektu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133

Detālplānojuma projektā paredzēta zemesgabalu Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 apvienošana. Detālplānojuma risinājumā tiek noteikta transformējamā meža zemes teritorija, saglabājot daļu meža zemes kā rekreācijas teritoriju un bufera zonu starp arhitektūras pieminekli Bulduru prospektā 135 un plānoto apbūvi.

Detālplānojuma risinājums samazina iepriekš apstiprinātā detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē, teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu noteikto apbūves blīvumu no 40% uz 30%. Savrupmāju apbūvei noteikts apbūves blīvums -15%. Attīstot mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvi, 20% no plānotās izmantošanas ir jāparedz darījumu vai sabiedriskas iestādes funkciju nodrošināšanai.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.1. punktu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.7.2.punkta (3) apakšpunktu.

Attīstot darījumu iestādi tiks veicināta uzņēmējdarbība Jūrmalas pilsētā, palielinot ieņēmumus pilsētas budžetā.

Detālplānojuma realizācijā jāievēro teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādātie īstenošanas kārtības noteikumi un noslēgtā vienošanās par detālplānojuma realizācijas kārtību.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja

Jūrmalas pilsētas domes

Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

R.Ansule


Lejupielāde: DOC un PDF