Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.10.2010. Stājas spēkā 20.10.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr. 61

protokols Nr. 29, 20. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumu Nr.95 “Par detālā plānojuma
izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi,
Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali”

1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu (saskaņā ar pielikumu) vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr. 29, 20. punkts)

Paskaidrojuma raksts par detālplānojumu teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali

Detālplānojuma risinājumā tiek noteikta apbūves zona darījumu iestāžu teritorijā, kā arī teritorijas labiekārtojuma nosacījumi dabas pamatnes teritorijā. Zemesgabalā Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 paredzēta viesu nama un atpūtas centra būvniecība, nodrošināt publiski pieejamus pludmales zonas apkalpes objektus.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz LR 05.12.2000. MK noteikumu Nr.423 „Noteikumi par teritorijas plānojumiem” 52. punktu. Detālplānojuma izstrāde tika turpināta saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 82. punktu: „Vietējā pašvaldība izstrādes stadijā esošos teritorijas plānojumus, detālplānojumus un to grozījumus turpina izstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām”.

Attīstot darījumu iestādi tiks veicināta uzņēmējdarbība Jūrmalas pilsētā, palielinot ieņēmumus pilsētas budžetā.

Detālplānojuma realizācijā jāievēro teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādātie īstenošanas kārtības noteikumi un noslēgtā vienošanās par detālplānojuma realizācijas kārtību.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja

Jūrmalas pilsētas domes

Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

R.Ansule


Lejupielāde: DOC un PDF