Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 66

protokols Nr. 32, 39. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1033
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11”

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF