Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 219

protokols Nr. 9, 20. punkts

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
„Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-59/08) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumu ar sekojošām ielām:

1.1. Punkts 678: Jāņupītes iela – ceļam no zemesgabala Jūrmalā, Auzu ielā 11 līdz Lielupes upei;

1.2. Punkts 679: Reiņu iela – ceļam no zemesgabala Jūrmalā, Auzu ielā 5 līdz Lielupes upei.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF